Aller au contenu

Kɔntrɩbasɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
AGK Kɔntrɩbasɩ

Kɔntrɩbasɩ kɛna kɩlabɩnaʋ minziiki wonuu ŋgʋ kɩ-mabʋ kiwilaɣ wɛ muduleee yɔ. Ki-hɔʋ taa mba yɔ, mba palakɩ paba nɛ nimaɣ yɔ. Papɩzɩɣ pamabɩ kʋ nɛ nee tɛɛ archet (arɩchɛ), nɛ pɔɖɔŋna kinima yɔ.

Nɛ pʋhɔŋ yɛɛ nɛ peyeki lɛ awiluu lɩʋ. Papɩzɩɣ ɖɔɖɔ pamabɩyɛ nɛ nee. Hɔlʋʋ ŋgʋ kʋkʋ-taa lɛ pɔɖɔkʋ nimasɩ nsɩ nɛ pɔhɔŋ nɛ peyeki, ɛlɛ awiluu lɩʋ. Kɔntrɩbasɩ kʋnɛ, palakɩna kʋ kpem kɛ minziiki cɔlʋʋ lɩmaɣsaɣ ɖeɖe kɛ mʋsɩ tɩna ɖɩjaɣyɛ woŋgalaɣ tɛ.

Jennifer Leitham Trio, Lighthouse Café taa, 10 Mɩsɩkʋm fenaɣ 2012

Kʋwɛ ɖɔɖɔ minziiki kpaɖʋ ŋgʋ taa ɖɔɖɔ. Jazz ɖeɖe lɛ, ɛwɛ hɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa naŋgbaŋzɩ taa tisuu tɛ wɛ yɔ. Kɔntrɩbasɩ kʋnɛ, pɩtasɩna kʋ peɖe labɩnaʋ ɖeke ɛlɛ palakɩna kʋ ɖɔɖɔ hɔlɩŋ ɛnɛ ɛ-taa: blues taa, nɛ bluegrass taa, nɛ rock 'n' roll taa, nɛ rockabilly taa, nɛ jazz rap taa, nɛ tango yaa ɖooo pazɩɣ ɖɔɖɔ hard rock taa nɛ heavy metal taa ɖɔɖɔ.

Pʋwɛ mbʋ, nɛ ɖɩtɩlaɣ ɖɔɖɔ se Kɔntrɩbasɩ tɛkɛna minziiki wonuu ŋgʋ kɩ-wiluu taa lɛ, lɛɛzɩ tʋ fɛɣɩ. Wonuu kʋnɛ yɔ, kɩwɛna wilitu pɩsɩna nodozo. Ki-wiɣu pɩ-kpaɣ ɛlɛ ki-wili piti.

Kɔntrɩbasɩ étendue

Ɖasɩ keem nsɩ pakpakʋ-sɩ nɛ pamana Kɔntrɩbasɩ yɔ, wɛ ndɩ ndɩ. Ɛlɛ, ɖɩnaɣ l'épicéa ŋgʋ palakɩna tabɩlɩ yɔ, ɖɩnaɣ ɖɔɖɔ ébène ŋgʋ po-tukuna yɔ. Lɛdɩmɛlɛdɩ kpoŋgbolonaa nabɛyɛ palakɩna kpɛlɛkɩtʋ wonduu.

Ɖinaɣ ɖɔɖɔ kɔntrɩbasɩ waa nabɛyɛ palabɩ wɛ nɛ fam nɛ fam nɛ carbon (karɩbonɩ) tɔlɩm.