Johann Peter Rupert

Pɩlɩɩna Wikipediya
Johann Peter Rupert

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Somerset West,Afrika Hadɛ kiŋ
Ɛ-tʋmɩyɛ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Stellenbosch, Afrika Hadɛ kiŋ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Mɩsɩkʋm fenaɣ 1 wiye, pɩnaɣ 1950
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ

Ɖajaa nɔɔyʋ payaɣ se Johann Peter Ruper. Ɛkɛ Afrɩka nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ taa mansʋʋ malɩɩ sɔsɔ nɔɔyʋ. Palʋla-ɩ Stellenbosch tɛtʋ taa mɩsɩkʋm fenaɣ kajalaɣ fenaɣ taa, pɩnaɣ 1950 ñɩŋa taa.

Afrɩka nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ taa ɖoŋ tʋ nɔɔyʋ lʋlʋna-ɩ. Payaɣ ɛ-caa ɛnʋ se Anton Rupert. Ɖajaa Johann Peter Rupert kɛŋna kajalaɣ tʋ pa-lʋlʋʋ taa.

Suwiisi ɛjaɖɛ taa ñɩm tɩnaa sɔsaa ɖʋ ŋgbɛyɛ naɖɛyɛ nɛ payaɣ-ɖɩ se « Société du luxe Richemont ». Kpaɣna ɖomaɣ fenaɣ kajalaɣ kɩyakʋ ñɩŋʋ, pɩnaɣ 2010 ñɩŋa taa nɛ pʋkɔɔ pɩsɩɩnɩ yɔ, Ɖajaa Johann Peter Rupert kɛŋna ñɩm tɩnaa ŋgbɛyɛ ńɖɩ ɖɩ-nɔɔ yɔɔ ɖɛyʋ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩna sɔnɔ. Afrɩka nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ taa lɛ, ñɩm tɩnaa sɔsaa ŋgbɛyɛ payaɣ se « Remgro ». Ɖooo kamɩŋ fenaɣ, pɩnaɣ 2009 ñɩŋa taa ñɩm tɩnaa sɔsaa laba lɩmaɣzɩyɛ nɛ paɖʋ aŋgba ana.

Salaŋ fenaɣ, pɩnaɣ 2013 ñɩŋa taa lɛ, yee pɛkpɛndɩ Ɖajaa Johann Peter Rupert liidiye nɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma ñɩnɖɛ yɔ, ɖɩ-ñʋʋ kɛ dollars waa miiliyarɩ waa 7,7. Afrɩka nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ ñɩm mbʋ pɩkpaɖa payɩ yɔ, pɩkpɛndɩ ñɩm kakpaanzɩ. Afrɩka nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ taa aseɣɖe takayasɩ mayaa ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se Forbes yɔ, ɖɩyɔɔdʋʋ se Ɖajaa Johann Peter Rupert ñɩm wɛ ñɩm kakpaanzɩ waa mba pa-taa.