Jane Austen

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖoɖoo Jane Austen
Jane Austen coloured version.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
Ɛ-tʋmɩyɛ Takayaɣ mayʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Saŋayɩŋ fenaɣ 16 wiye, pɩnaɣ 1775
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Hasɩyaɖɛ fenaɣ 18 wiye, pɩnaɣ 1817
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Winchester, Hampshire, Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
Jane Austen signature from her will.svg

Jane Austen kɛ halʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ kɛ ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Halʋ sɔsɔ ɛnɛ, ɛkɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Ɛnglɩsɩ yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa ɛyʋ yaa ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa. Ɛ-pɩcatʋ taa ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kɛwɛ lɛɣtʋ siŋŋ yɔ. Palʋla ɖoɖoo sɔsɔ Jane Austen ɛnʋ kɛ saŋayɩŋ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ loɖo (16) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1775 n̄ɩŋga taa.

SteventonRectory

Sakɩyɛ yaa ɖeɖe tɔm mayaa sakɩyɛ tɔŋ size, ɖoɖoo Jane Austen ɛnɛ, palʋla-ɩ egeetiye yaa lone ɖenɖe nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, payaɖɩ size Steventon kɛ Inglɩsɩ ɛ-ɛjaɖɛ tɛtʋ taa peeɖe. Inglɩsɩ ɛjaɖɛ taa tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ payatʋ size Hampshire yɔ, tɩ-taa kɛ Steventon wɛɛ. Ɛkɛ n̄amtʋ pɩɣa ɛ-taabalaa nɛ samaɣ ŋga ɛwɛ ka-taa yɔ kɔ-cɔlɔ.

Jane Austen Semper

Ɛkɛ halʋ weyi ɛfɛyɩ felendu kpataa yaa kaʋ yɔ. Ɖoɖoo sɔsɔ Jane Austen ɛnɛ, ɛsɩba hasɩyaɖɛ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ lutozo (18) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1817 n̄ɩŋga taa. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ, nɖɩ payaɣ size Winchester kɛ ɛ-ɛjaɖɛ Inglɩsɩ tɛtʋ taa peeɖe. Ɛsɩkaɣ lɛ, ɛɛwɛna pɩnzɩ hiŋ naanza nɛ pɩtɩnɩ pʋ yɔ pɩnzɩ naalɛ (42) kɛ mbʋ yɔ.

Ɖoɖoo sɔsɔ Jane Austen ɛnɛ, ɛnʋ kɛna maɣzɩm takayasɩ kɩkalasɩ mayʋ sɔsɔtʋ nɔɔyʋ kɛ Inglɩsɩ, ɛ-ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Ɛkɛ halʋ sɔsɔ siŋŋ weyi sakɩyɛ tɔŋ size ɛkɛ halʋ masɩma matʋmɩyɛ yɔ. Ɖoɖoo ɛnɛ, ɛkɛ halʋ weyi ɛkɛ ɖɔɖɔ takayasɩ sɩmʋyʋ yɔ. Ɛkɛ halʋ mɛ-ɛsa kʋlaa yaa mɛ-ɛsa cɛba tʋ nɔɔyʋ siŋŋ.

Ɖoɖoo Jane Austen ɛnɛ, ɛ-caa nɛ ɛ-ɖalaa pasɩnana-ɩ nɛ ɛpɩsɩ mbʋ ɛpɩsaɣ sɔnɔ yɔ. Paɖʋ-ɩ hʋnʋm nɛ ɛkalʋ takayasɩ kɩkalasɩ paa ɖoye. Ɖɛfɛɛ ɖɛfɛɛ lɛ, pɩmalɩna-ɩ, nɛ pɩlabɩ leleŋ nɛ ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛpazɩ maʋ nɛ lɛlaa kaɣlɩʋ. Ɛmatʋ natʋyʋ kɔyɔ : Sense and Sensibility, posusaɣ kɛ pɩnaɣ 1811, Pride and Prejudice, posusi kakaɣ pɩnaɣ 1813 n̄ɩŋga taa, takayaɣ Mansfield Park kɛ pɩnaɣ 1814 nɛ pɩtasɩna Emma kɛ pɩnaɣ 1816, nɛ Northanger Abbey.