Jane Austen

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖoɖoo Jane Austen
[[File:|190px]]
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
Ɛ-tʋmɩyɛ Takayaɣ mayʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Saŋayɩŋ fenaɣ 16 wiye, pɩnaɣ 1775
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Hasɩyaɖɛ fenaɣ 18 wiye, pɩnaɣ 1817
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Winchester, Hampshire, Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ

Jane Austen kɛ halʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ. Halʋ sɔsɔ ɛnɛ, ɛkɛ Ɛŋglɩsɩ ɛjaɖɛ taa tʋ. Ɛ-pɩjatʋ taa ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kɛwɛ lɛɣtʋ siŋŋ yɔ. Palʋla ɖoɖoo sɔsɔ Jane Austen ɛnʋ kɛ saŋayɩŋ fenaɣ, kɩyakʋ hiu nɛ loɖo (16) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1775 n̄ɩŋga taa.

SteventonRectory

Mayaa sakɩyɛ tɔŋ se, ɖoɖoo Jane Austen ɛnɛ, palʋla-ɩ Steventon egeetiye taa. Egeetiye ɖɩnɛ, ɖɩwɛ Iŋglɩsɩ ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ payaɣ se Hampshire yɔ, tɩ-taa. Ɖoɖoo Jane Austen kɛ ñamtʋ pɩɣa ɛ-taabalaa nɛ samaɣ ŋga ɛwɛ ka-taa pɔ kɔ-cɔlɔ.

Jane Austen Semper

Ɛkɛ halʋ weyi ɛfɛyɩ felendu kaʋ yɔ. Ɖoɖoo sɔsɔ Jane Austen ɛnɛ, ɛsɩba hasɩyaɖɛ fenaɣ taa, kɩyakʋ hiu nɛ lutozo (18) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1817 n̄ɩŋga taa. Ɛsɩba Winchester egeetiye taa Iŋglɩsɩ ɛjaɖɛ taa peeɖe. Ɛsɩkaɣ lɛ, ɛɛwɛna pɩnzɩ hiŋ naanza nɛ naalɛ (42).

Ɖoɖoo sɔsɔ Jane Austen ɛnɛ, ɛnʋ ɛkɛ maɣzɩm takayasɩ kɩkalasɩ mayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Iŋglɩsɩ, ɛjaɖɛ taa. Ɛkɛ halʋ sɔsɔ siŋŋ weyi sakɩyɛ tɔŋ se ɛkɛ halʋ masɩma man-tʋmɩyɛ yɔ. Ɖoɖoo ɛnɛ, ɛkɛ ɖɔɖɔ halʋ takayasɩ sɩnɖʋ siŋŋ. Ɛkɛ halʋ mɛ-ɛsa cɛba siŋŋ nɔɔyʋ.

Ɖoɖoo Jane Austen ɛnɛ, ɛ-caa nɛ ɛ-ɖalaa pasɩŋna-ɩ nɛ ɛpɩsɩ mbʋ ɛpɩsa sɔnɔ yɔ. Paɖʋ-ɩ hʋnʋm siŋŋ nɛ ɛkalɩ takayasɩ sakɩyɛ paa ɖoye. Ɖɛfɛɛ ɖɛfɛɛ lɛ, pɩmalɩna-ɩ, nɛ pɩlabɩ leleŋ nɛ ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛpazɩ maʋ nɛ lɛlaa kalʋʋ. Ɛma takayɩsɩ sakɩyɛ, sɩ-taa nasɩyɛ kɔyɔ : Sense and Sensibility, pɩnaɣ 1811 taa palɩzɩ-kɛ; Pride and Prejudice, pɩnaɣ 1813 n̄ɩŋga taa palɩzɩ kaka; Mansfield Park, pɩnaɣ 1814 ñɩŋga taa palɩzɩ kanɛ. Payaɣ ɛ-takayaɣ lɛɛka se Emma pɩnaɣ 1816 taa palɩzɩ kaka. Ɛnʋ mana ɖɔɖɔ takayaɣ ŋga payaɣ se, Northanger Abbey yɔ.