James Watt

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
James Watt
J Watt head.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Ekɔsɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Kpɛlɛ ɖɔnɛ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Greenock, Renfrewshire, Ekɔsɩ, Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Kɔnaɣ fenaɣ 19 wiye, pɩnaɣ 1736
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Handsworth, Birmingham, Aŋgɩlɩtɛɛrɩ, Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Kɩyɛɛna fenaɣ 25 wiye, pɩnaɣ 1819
James Watt Signature.svg
Watt James von Breda

James Watt kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Ekɔsɩ yɔ, ɖɩ-ɛjaɖɛ taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Ekɔsɩ ɛjaɖɛ taa peeɖe. Palʋla-ɩ kɔlaɣ fenaɣ taa evemiye hiu (19) nɛ nakʋ n̄ɩŋgʋ wiye. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-tɛtʋ taa palʋla-ɩ yɔɔ payaɣ size Greenock tɛtʋ Ekɔsɩ ɛjaɖɛ taa.

James Watt Memorial College
James Watt's Workshop

Ɛsɩba kɩyɛɛna fenaɣ taa evemiye nɛɛlɛ nɛ kagbanzɩ (25) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1819 n̄ɩŋga taa. Egeetiye ndɩ payaɣ-ɖɩ size Heathfield Hall yɔ ɖɩ-taa ɛsɩba, ɖajaa Ekɔsɩ abalʋ ɛnɛ, ɛkɛ pana n̄aɣyʋʋ ɛzɩ pɔtɔŋgʋ size tamaɣ lɩzɩyʋʋ yɔ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ Ekɔsɩ ɛjaɖɛ taa peeɖe. Ekɔsɩ tʋ ɛnɛ, ɛcɛyɩna ɛ-tɩ nɛ ɛtasɩ n̄ɔzʋʋ camɩyɛ anasaayɩ n̄ɩɣyʋ ŋgʋ kɩlakɩ tʋmɩyɛ nɛ fefeku yɔ.

Ɖajaa sɔsɔ James ɛnɛ, ɖajaa naa panɛ : Joseph Black, nɛ John Roebuck pa-tʋma ɖɔɖɔ sɩnana-ɩ nɛ ɛpɩzɩ elu camɩyɛ anasaayɩ n̄ɩɣyʋ ŋgʋ kɩlakɩ tʋmɩyɛ nɛ fefeku yɔ

Ɛlaba nɛ tʋma ndɩ ndɩ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Lunar Society yɔ, ɖɩwɛ ɖoŋ nɛ patɩlɩ ɖɩ-tʋmaa poliŋ taa. Ɖajaa Birmingham tɩnɛ ŋgbɛ nɖɩ. Ɖajaa James Watt caa kaakɛ lɔbʋyʋʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Lɔbʋtʋ tʋmɩyɛ ɛ-caa kaakpɛlɛka.