Jacques Cartier

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche

Jacques Cartier kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Malouin yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ. Ɛjaɖɛ nɖɩ, ɖɩ-tɛtʋ taa ɛyaa payaɣ size Saint-Malo waa. Ɛwɛ tɛtʋ ndʋ payaɣ size Ille-et-Vilaine yɔ, tɩ-taa. Ɛkɛ abalʋ. Palʋla-ɩ pɩnaɣ 1491 n̄ɩŋga taa Malouin ɛjaɖɛ taa peeɖe Saint-Malo tɛtʋ taa.

Ɖajaa sɔsɔ ɛnɛ, ɛjaɖɛ nɖɩ, ɖi-egeetiye Saint-Malo tɛtʋ taa peeɖe ɖɔɖɔ ɛsɩba salaŋ fenaɣ taa efemiye kajalaɣ (1) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1557 n̄ɩŋga taa. Ɖajaa sɔsɔ Jacques Cartier ɛnɛ, ɛkɛ lɩm yɔɔ nʋmɔŋ wobuyu nɛ ɛsɔdaa heɣlim taa saɣʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Malouin ɛjaɖɛ tɛtʋ taa.

Ɛtɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ, ajɛɛ taa wobu kpɛlɛkɩyʋ tɛtʋ tɩlɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ tʋmɩyɛ tʋ Malouin ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe. Ɛkɛ ɖɔɖɔ ajɛɛ karɩtɩ waa lɩzɩyʋ n̄ʋʋdʋ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ weyi sakɩyɛ sɩma-ɩ yɔ. Ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖiyebina nɛ, Laurent kiɖeɖeu tɛ kɔlfɩ lɩɩ putuuɖe yɔ.

Ɖajaa Jacques Cartier ɛnɛ, ɛtɛ sɔlɩm tabalɩyɛ yɔɔ yɔ ɛpɩsa kajalaɣ anasaayɩ waa ajɛɛ taa tʋ weyi ɛtʋʋzaa nɛ ɛha hɩlaa lɩm pɔɔsɩ yɔ. Ɛhaɣ nɛ ɛtʋʋzɩ camɩyɛ pɔɔsɩ kideŋ.