Jacques Cartier

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Jacques Cartier kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Malouin yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ. Ɛjaɖɛ nɖɩ, ɖɩ-tɛtʋ taa ɛyaa yaa ɖɩ-tɛtʋ taa wɛyaa payaɣ size Saint-Malo, ɖɩwɛ tɛtʋ ndʋ payaɣ size Ille-et-Vilaine yɔ, tɩ-taa. Ɛkɛ abalʋ. Palʋla-ɩ pɩnaɣ 1491 n̄ɩŋga taa kɛnɛɛ Malouin ɛjaɖɛ taa peeɖe Saint-Malo tɛtʋ.

Ɖajaa sɔsɔ ɛnɛ, ɛjaɖɛ nɖɩ, ɖi-egeetiye Saint-Malo tɛtʋ taa peeɖe ɖɔɖɔ ɛsɩba salaŋ fenaɣ taa kɛ efemiye yaa kɩyakʋ kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣ (1) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1557 n̄ɩŋga taa. Ɖajaa sɔsɔ Jacques Cartier ɛnɛ, ɛkɛ lɩm yɔɔ nʋmɔŋ ɖɛʋʋ yaa wobuyu yaa ɛsɔdaa heɣlim taa saɣʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Malouin ɛjaɖɛ tɛtʋ taa.

Ɛtɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ, ajɛɛ taa wobu kpɛlɛkɩyʋ tɛtʋ tɩlɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ tʋmɩyɛ tʋ Malouin ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe. Ɛkɛ ajɛɛ yaa tɛtʋ naa lɩzɩyʋ ɛzɩ payaɣʋ size karɩtɩ waa lɩzɩyʋ yɔ tɛ lɩzɩyʋ n̄ʋʋdʋ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ weyi sakɩyɛ sɩma-ɩ yɔ. Ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖiyebina nɛ, Laurent kiɖeɖeu tɛ kɔlfɩ wɛɛ yaa lɩɩ putuuɖe yɔ. E-ɖoŋ taa yaa ɛ-yɔɔ yɔ, lɛɣlɛ lɛ, Laurent kiɖeɖeu tɛ kɔlfɩ wɛɛ yaa lɩɩ putuuɖe lɩzɩtʋ kpeekpe taa.

Ɖajaa Jacques Cartier ɛnɛ, ɛtɛ sɔlɩm tabalɩyɛ yɔɔ yɔ ɛpɩsa kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣ anasaayɩ waa ajɛɛ taa tʋ weyi ɛtʋʋzaa nɛ ɛha hɩlaa lɩm pɔsɩ yɔ. Ɛhaɣ nɛ ɛtʋʋzɩ camɩyɛ, pɔɔsɩ kidiliŋ yaa kideŋ, nɛ samaɣ ŋga kɛwɛ lona ana a-taa ɖɔɖɔ yɔ. Ɛtʋʋzaa nɛ ɛha hɩla ɖɔɖɔ, kewiisi tɛtʋnaa mba sakɩyɛ sɔɔla wobu panaʋ yaa patɩlʋʋ yɔ.