Hu Jintao

Pɩlɩɩna Wikipediya

Hu Jintao kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Siini ɛjaɖɛ yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa Siini ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ taa tʋ yɔ. Ɛkɛ abalʋ lɔŋ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ kɛ Siini ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe. Palʋla-ɩ saŋayɩŋ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ yaa hiŋ naalɛ nɛ kʋɖʋmʋ (21) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1942 n̄ɩŋga taa. Egeetiye yaa lone nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Taizhou egeetiye.

Taizhou egeetiye wɛ Jiangsu tɛtʋ taa. Tɛtʋ ndʋ, tɩ-wɛna lone yaa kokoka ŋga payaɣ size Shanghai yɔ tɩ-tɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa nɛ mɛtɛ waa kudokiŋ nadozo mbɩ yɔ. Ɖajaa Hu Jintao ɛnɛ, ɛɛkɛ pɩɣa lɔŋ n̄ɩŋga siŋŋ kɛ ɛ-pɩcatʋ taa. Ɛn̄aŋga camɩyɛ ɛyaa sɔsaɣ pɩkpɛndɩna piya cikpesi, ɛzɩ ɛ-ɖɔndɩyɛ taa mba yaa e-neyaa mbɩ yɔ. Ɛɛwɛna wɛtʋ kɩpandʋ sukuli taa nɛ ɛyɛlʋʋ nɔmɔŋ kpeekpe taa.

Ɖajaa Hu Jintao ɛnɛ, ɛkɛ Siini ɛjaɖɛ taa tʋ politiki labɩyaa taa sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ. Ɛkɛ Siini ɛjaɖɛ kewiyaɣ taa tʋmɩyɛ laɖʋ. Ɛtɛ politiki ŋgbɛ kɛ Siini ɛjaɖɛ taa peeɖe payaɣ size kpɛndɛ lɩmaɣza tɩŋgʋ ngbɛ. Ŋgbɛ nɖɩ, payana Fransɩ kʋnʋŋ taa size Parti communiste chinois (PCC). Ɖajaa Jintao kɛna PCC ŋgbɛ nɖɩ ɖɩ-takayaɣ taa maʋ sɔsɔ.

Ɛpaaza takayaɣ taa maʋ tʋmɩyɛ nɖɩ PCC Siini politiki ŋgbɛ nɖɩ ɖɩ-taa kɛ kamɩŋ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 2002 n̄ɩŋga taa. Ɛlaba takayaɣ taa maʋ tʋmɩyɛ nɖɩ pɩkɔ pɩsɩɩna kamɩŋ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 2012 n̄ɩŋga taa. Eleɖa ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖalabʋ taa peeɖe siŋŋ, mbʋ yɔ ɛlakaɣ ɖɩ nɛ sɔɔlɩm.

Lakɩŋ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 2003 n̄ɩŋga taa kɛ samaɣ lɩza ɖajaa Hu Jintao size ɛkɛ Siini ɛjaɖɛ kewiyaɣ wiyau yaa ninɖiyu. N̄ʋʋ tʋ sɔsɔ ɛnɛ, ɛcaɣ Siini ɛjaɖɛ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ pɩkɔ pɩsɩɩna lakɩŋ fenaɣ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ naanza (14) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 2013 n̄ɩŋga taa. Pʋtɔbʋʋ size ɛlaba pɩŋzɩ hiu (10) kɛ Siini kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ.

Kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ lɛ, paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɩnzɩ kagbanzɩ (5) paɖʋwa size n̄ʋʋ tʋ yaa wiyau lakɩ. Ɛlɛ yee ɛɖoka samaɣ yaa eɖiyaa samaɣ camɩyɛ kɔyɔ, katasɩɩ lɩzʋʋ size ɛtasɩ caɣʋʋ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ. Pʋyɔ ɖɩcɔnaɣ kɔyɔ ɖɩnaɣ size ɛ-pɩnzɩ tɛma nɛ paɖanɩɩ lɩzʋʋ. Pɩɩkɛ lakɩŋ fenaɣ evemiye hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 2008 n̄ɩŋga taa kɛ ɛjaɖɛ taa samaɣ kedizaɣ (Assemblée nationale populaire) kaaɖanɛyɩ lɩzʋʋ.