Hu Jintao

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Hu Jintao

Hu Jintao kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Siini yɔ ɖɩ-ɛjaɖɛ tɛtʋ taa pɩyaɣ. Ɛkɛ abalʋ lɔŋ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ Siini ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe. Palʋla-ɩ saŋayɩŋ fenaɣ taa evemiye hiŋ naalɛ nɛ kʋɖʋmʋ (21) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1942 n̄ɩŋga taa. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Taizhou egeetiye.

Ɖajaa Hu Jintao ɛnɛ, ɛkɛ pɩɣa ŋga kɛ-wɛna n̄amtʋ camɩyɛ yɔ. Ɛɛwɛna wɛtʋ kɩpandʋ sukuli taa nɛ ɛyɛlʋʋ nɔmɔŋ kpeekpe taa. Ɖajaa Hu Jintao ɛnɛ, ɛkɛ Siini ɛjaɖɛ taa politiki labɩyaa taa sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ. Ɛkɛ Siini ɛjaɖɛ kewiyaɣ taa tʋmɩyɛ laɖʋ. Ɛ-tɛ politiki ŋgbɛyɛ Siini ɛjaɖɛ taa peeɖe payaɣ size kpɛndɛ lɩmaɣza tɩŋgʋ ngbɛ. Ɖajaa Jintao kɛna PCC politiki ŋgbɛyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-takayaɣ taa maʋ sɔsɔ.

Ɛpaaza takayaɣ taa maʋ tʋmɩyɛ nɖɩ PCC Siini politiki ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa kɛ kamɩŋ fenaɣ taa evemiye hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ taa pɩnaɣ 2002 n̄ɩŋga taa. Ɛlaba takayaɣ taa maʋ tʋmɩyɛ nɖɩ pɩkɔ pɩsɩɩna kamɩŋ fenaɣ taa evemiye hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 2012 n̄ɩŋga taa. Eleɖa ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlabʋ taa peeɖe siŋŋ, mbʋ yɔ ɛlakaɣ ɖɩ nɛ sɔɔlɩm.

Lakɩŋ fenaɣ taa evemiye hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 2003 n̄ɩŋga taa samaɣ lɩza ɖajaa Hu Jintao size ɛkɛ Siini ɛjaɖɛ kewiyaɣ wiyau. N̄ʋʋ tʋ sɔsɔ ɛnɛ, ɛcaɣ Siini ɛjaɖɛ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ pɩkɔ pɩsɩɩna lakɩŋ fenaɣ evemiye hiu nɛ naanza (14) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 2013 n̄ɩŋga taa.