Hu Jintao

Pɩlɩɩna Wikipediya
Hu Jintao

Hu Jintao kɛna Kpɛndɛ Ŋgbɛyɛ Kewɩtu taa takayaɣ mayʊ. Palɩza-ɩ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 15 pɩnaɣ 2002 nɛ ɛ-tʊmɩyɛ tɛ pɩnzɩ hiu wayɩ kɛ kamɩŋ fenaɣ 15 pɩnaɣ 2012. Pɛcala-ɩ ɛ-tɛ kcalaɣ waɖɛ kɛ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 15 pɩnaɣ 2002 nɛ ɛ-tɛ ɖɔŋ haʊ ɛnʊ ɛtɛ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 15 pɩnaɣ 2007. Ɛzɩma ɛ-tʊmɩyɛ labʊ cɔla camɩyɛ yɔ lɛ, patasɩ-ɩ lɩzɩʊ kɛ aloma fenaɣ kɩyakʊ 22 pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ ŋgʊ kɩ-taa. Ɛ-tɛɛ tʊ yɔ Jiang Zemin. Ɛ-tɛ kewitu ɖoŋ haʊ tɛma pɩnaɣ 2012 ɛlɛ XI Jinping lɛɛzɩna-ɩ.

Palʊla-ɩ saŋgayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 21 pɩnaɣ 1942 kɛ Taizhou, Jiangsu egeetiye peeɖe wɛna Shanghai nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊuyɛ taa ɛzɩ kilomɛtnaa 300 kɛ mbʊ yɔ, taa Siini ɛjaɖɛ taa. Ɛ-tɛ politiki ŋgbɛyɛ kɔyɔ Siini ɛjaɖɛ taa Kpɛndɛ Lɩmaɣzɩyɛ Kewiyaɣ Ŋgbɛyɛ taa. Ɛwɛna halʊ kʊɖʊm nɛ piya naalɛ. Ɛ-halʊ payaɣ se LiuYongking nɛ ɛ-kacalaɣ pɩɣa yɔ Hu Haifeng, piyele nɛ tɩnɩʊ kɔyɔ Hu Haiqing. Ɛlaba sukuli ɖɩwɩlɩyɛ sɔsɔyɛ taa kɛ Tsinghua Zhognanhai taa kɛ Siini ɛjaɖɛ taa peeɖe.

Ɛkɛna Siini ɛjaɖɛ taa Kpɛndɛ Kewiyaɣ Ngbɛyɛ ñʊʊtʊ lakɩŋ fenaɣ 15 pɩnaɣ 2003 nɛ ɛ-tɛ kewiyaɣ ɖoŋ haʊ sɩɩna lakɩŋ fenaɣ 14 pɩnaɣ 2013. Pʊtɔbʊ se ɛ-ɖɔŋ haʊ kɛtɛma ɛlɛ, nɛ ɛzɩma paañɔya-ɩ ɛ-tʊmɩyɛ labʊ ɛzɩma ɛlɛ, Siini ɛjaɖɛ taa paɣtʊ lɩzɩya tasɩ-ɩ lɩzʊ lakɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 15 pɩnaɣ 2008.

Ngbɛyɛ sɔsɔyɛ naɖɛyɩ wɛna nɛ paa pɩnaɣ ŋga ka-taa lɛ, ɖɩlɩzʊ keteŋga kpeekpe taa kɛ ɛyʊ weyi ɛkɩla ɖoŋ yaa keveŋga wɛnaʊ yɔ nɛ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩlɩza Ju Jintao tɔm nabʊnaza kpem.