Hoye

Pɩlɩɩna Wikipediya

Paa wonuu ŋgʋ kɩwɛna hoye (base), pʋ-tɔbʋʋ se paa wonuu ŋgʋ kɩcaɣ nabʋyʋ yɔɔ. Mbʋ pʋ-yɔɔ paa wonuu ŋgʋ kɩcaɣ yɔ payaɣ se hoye. Mbʋ payaɣ se hoye yɔ, pʋwɛna tɔbʋʋ lɩzʋʋ ndɩ ndɩ.

Siŋŋ maɣzɩtʋ lɛɣtʋ piliŋa tʋmɩyɛ taa lɛ, mbʋ payaɣ se hoye yɔ, pɩkɛ kɩlɛmʋʋ kɩwalʋʋ tɛ pɩ-tɛɛ hɔɔlʋʋ. Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ ɖɔɖɔ mbʋ pʋwɛna tomnaɣ yɔ pʋ-hɔɔlʋʋ pɩ-tɛɛ ñɩŋʋ.

Akɔntɔ labʋ lɛɣtʋ piliŋa hɔɔlʋʋ taa lɛ, mbʋ payaɣ se hoye yɔ, pʋwazʋʋ kʋɖʋm kʋɖʋm matʋ nʋmɔʋ taa pɩdɩɩfɛyɩ. Maɣzʋʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, mbʋ payaɣ se hoye yɔ, mbʋ wazɩɣna nɛ palakɩ kɛgɛdaɣ ñʋʋ tʋma.

Piyele tomnasɩ lɩmaɣza hɔɔlʋʋ taa lɛ, mbʋ payaɣ se hoye yɔ, pɩkɛ ñɔŋ lɛɛzʋʋ kalɩtʋ pʋyʋ kɩwazʋ siŋŋ.