Heu hʋndʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Heu hɔndʋ paya ɖɔɖɔ size, pɩsatʋ hʋndʋ. Heu hʋndʋ kɛna, kpɩna wonu. Keekee taa lɛ, pɔtɔma kpa size hʋndʋ yaa paya hɩɖɛ size hʋndʋ kɔ yɔ, paa pɩɩla ɛzɩma yaa paa pɩɩkɩla wee yɔ pɩkɛʋna kpɩnɛ hʋnʋ.

Hʋndʋ wɛ kpɩna sakɩyɛ yɔ kɛnɛ. Pɩyɔ yɔɔ pakpaɣ hɩɖɛ nɖɩ caʋ nɛ pɛcɛlɛ kpɩna hɔɔlʋʋ taa kɛnɛ. Payaɣ kpa size hʋndʋ kɔ yɔ, paa weyi ɛlɩmaɣza ɖɛʋ kpɩnaa yaa kpɩnɛ naɖɩyɛ hʋndʋ yɔɔ kɛnɛ.

Payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa kɛ heŋ hʋndʋ nimasi nasɩyɛ size "fibres kératiniques d'ovins". Heŋ hʋndʋ, palakɩna tʋ nɛ wondunaa ndɩ ndɩ sakɩyɛ. Pakpakɩɣ heŋ hʋndʋ ndʋ nɛ palakɩna pɩsatʋ lʋʋ yaa pɩsatʋ kulubutu tʋmɩyɛ.

Heu hʋndʋ ndʋ pagbakʋ nɛ palakɩna mbʋ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "isolant thermique" waa yɔ. Nabɛyɛ yaɣ heu hʋndʋ wondu tomnasɩ nzɩ size ŋɖeke ɖʋyaɣ. Ɖeyi ɖeyi yaa keekee taa lɛ, paya kpa size hʋndʋ kɔ yɔ, heu yaa heŋ yɔ pɔcɔna nɛ paya.

Heŋ hʋndʋ paya size "laine" kɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa. Ɛlɛ, pɩtɛkɛ heu ɖeke wɛnana hʋndʋ ɛlɛ wondu yaa kpɩnɛ lɛɛna sakɩyɛ. Kpɩnɛ lɛɛna hʋndʋ n̄ɩna nayɛ hɩla kɔ yɔ : pʋŋ, nɔŋ, nɛ naŋ ɖɔɖɔ mbɩ yɔ.

Fransɩ kʋnʋŋ kpɩna hʋndʋ n̄ɩna nayɛ kɔ yɔ : lama, nɛ alpaga, nɛ guanaco, nɛ aɖaɖa, nɛ yak, nɛ pʋnʋ angora.