Aller au contenu

Henri Matisse

Pɩlɩɩna Wikipediya
Henri Matisse

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Fransɩɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Keɖeyaɣ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Le Cateau-Cambrésis, Fransɩɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 31, pɩnaɣ 1869
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Nice, Fransɩɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Kamɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 3, pɩnaɣ 1954
Ɖajaa Henri Matisse, 1933

Henri Matisse kɛ Fransɩ tʋ. Ɛkɛ abalʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Fransɩ ɛjaɖɛ taa. Palʋla-ɩ saŋayɩŋ fenaɣ, kɩyakʋ niidozo nɛ kʋɖʋmʋʋ (31) wiye, pɩnaɣ 1869 n̄ɩŋga taa.

Cateau-Cambrésis tɛtʋ taa palʋla-ɩ. Cateau-Cambrésis kɛ Fransɩ tɛtʋ natʋyʋ. Ɖajaa ɛnɛ, ɛkɛ tʋma ndɩ ndɩ laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛsɩba kamɩŋ fenaɣ, kɩyakʋ naadozo (3) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1954 n̄ɩŋga taa. Pʋ-tɔbʋʋ size ɛwɛna pɩnzɩ hiŋ lutozo nɛ kagbanzɩ (85) lɛ ewona sɔsaa mʋlʋm. Nice tɛtʋ taa ɛsɩba Fransɩ ɛjaɖɛ taa peeɖe.

Dagmar Anders - Begegnung mit Henry Matisse 1972, Ölpastell

Ɖajaa ɛnɛ, ɛkɛ sɛmɩŋ taʋ tʋmɩyɛ laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Fransɩ ɛjaɖɛ taa. Ɛlakɩ sɛmɩŋ taʋ tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ sɔɔlɩm siŋŋ mbʋ yɔ, ɛlakɩ-ɖɩ ɖeu ɛzɩ pʋpɔzʋʋ yɔ. Ɖajaa Henri Matisse lakɩ ɖɔɖɔ lɩzɩtʋ tʋmɩyɛ.

Ɖajaa Matisse kɛ ɖɔɖɔ kafɩnta. Ɛsakɩ sɩɣgbelasɩ ndɩ ndɩ. Ɖajaa henri Matisse tʋma ɖɔ sakɩyɛ. Ɖajaa Henri Matisse hɩɖɛ sɛ pɩdɩɩfɛyɩ kpaɖʋʋ nɛɛlɛ (20) n̄ɩŋgʋ taa.

Ɛ-tʋma kaakɩlɩna ɖoŋ yaa yuŋ kɛ kpaɖʋ nɛɛlɛ n̄ɩŋgʋ ŋgʋ kɩ-hɛkʋ nɛ hɛkʋ alɩwaatʋ taa. Pasaŋaɣ-ɩ siŋŋ ɛ-tʋma labʋ hɔɔlʋʋ taa pɩlɩɩna ɛzɩma mbʋ ɛpɩzaɣ ɛpɩsɩɣ paa wonuu ŋgʋ lɛ mbʋ ɛsɔɔla yɔ.

Ɖajaa Henri kaakɛ ɖɔɖɔ mbʋ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "fauvisme" yɔ pʋ-n̄ʋʋ tʋ. Ɛ-tʋmɩyɛ labʋ taa payɩ lɛ, sɔsɔ weyi payaɣ size Pablo Picasso yɔ, ɛkɛna ɛ-taabalʋ nɛ ɛ-sɩnɩyʋ kɔɔnɔɔ tʋ. E-koyindu tʋ yaa ɛ nɛ weyi peheɣlaɣ ɖama yɔ, ɛlɛ lɛ ɖajaa Andy Warhol.