Henri Matisse

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖajaa Henri Matisse, 1933

Henri Matisse kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Fransɩɩ yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa Fransɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa peeɖe. Palʋla-ɩ saŋayɩŋ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ niidozo yaa hiŋ naadozo nɛ kʋɖʋmʋ (31) wiye kɛ pɩnaɣ 1869 n̄ɩŋga taa. Ɛkɛ abalʋ lɔŋ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa peeɖe.

Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Cateau-Cambrésis. Ɛ-pɩcatʋ taa ɛkɛwɛ lɛɣtʋ siŋŋ. Ɖajaa ɛnɛ, ɛkɛ tʋma ndɩ ndɩ laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛsɩba kamɩŋ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ naadozo (3) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1954 n̄ɩŋga taa. Pʋtɔbʋʋ size ɛkawɛna pɩnzɩ hiŋ lutozo nɛ kagbanzɩ (85) lɛ ɛkaɣsɩba. Kooka yaa egeetiye ndɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ, nɖɩ payaɣ size Nice kɛ Fransɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa.

Dagmar Anders - Begegnung mit Henry Matisse 1972, Ölpastell

Ɖajaa ɛnɛ, ɛkɛ sɛmɩŋ taʋʋ tʋmɩyɛ laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ, Fransɩ ɛjaɖɛ taa. Ɛlakɩ sɛmɩŋ taʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ sɔɔlɩm siŋŋ mbʋ yɔ, ɛlakɩ-ɖɩ ɖeu yaa camɩyɛ ɛzɩ pʋpɔzʋʋ yɔ. Ɛkɛ abalʋ weyi ɛfɛyɩ felendu kao yɔ. Ɛfɛyɩ ɖɔfɩɩ ɛyʋtʋ, ɛ-nandʋ taa nɛ alafɩya kama fɛyɩ. Ɖajaa Henri Matisse lakɩ ɖɔɖɔ camɩyɛ kɛ lɩzɩtʋ tʋmɩyɛ. Ɛlɩzʋ wendu naa mba ɛyʋ naɣ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ yɔ, ɛlɛɣzɩŋ kama fɛyɩ.

Ɖajaa Matisse kɛ ɖɔɖɔ, saɣʋʋ. Ɛlakɩ saɣtʋ tʋmɩyɛ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ kama fɛyɩ. Ɛsaɣkɩ sɩɣgbelasɩ nzɩ yɔ, sɩfɛyɩ pakalɩ, ɛsaɣkɩ ɖɔɖɔ kuduyuŋ nɔnɔsɩ nɛ mondola. Ɖajaa henri ɛnɛ, ɛ-tʋma ɖɔ sakɩyɛ siŋŋ nɛ ɛlakɩ n̄ɛɛ camɩyɛ ɖɔɖɔ. Ɖajaa Henri Matisse hɩɖɛ ɖɩnɛ ɖɩkɩlɩna sɛʋ yaa ɖɩkɩlɩna yaʋ nɛ kʋyʋʋ kpaɖʋ nɛɛlɛ yaa hiŋ naalɛ (20) n̄ɩŋgʋ taa.

Matisse Stedelijk Museum Amsterdam DSCF9153

Ɛ-tʋma kaakɩlɩna ɖoŋ yaa yuŋ kɛ kpaɖʋ nɛɛlɛ n̄ɩŋgʋ ŋgʋ kɩhɛkʋ nɛ hɛkʋ alɩwaatʋ taa. Pasaŋga-ɩ siŋŋ kɛ ɛ-tʋma labʋ hɔɔlʋʋ taa pɩlɩɩna ɛzɩ ɛnʋ sɩzɩɩ, ɛpɩza ɛpɩsɩɣ paa wonu ŋgʋ kɛ mbʋ ɛsɔɔla yɔ. Ɛcaɣna ɖɔɖɔ siŋŋ kɛ, wendunaa mba ɛpɩzaa nɛ ɛlakɩna taa leleŋ camɩyɛ yɔ. Ɛlakaɣ mbʋ mbʋ yɔ, ɛn̄ɩnaɣ pʋ cukaŋ cukaŋ taa kɛnɛ.

Ɖajaa Henri kaakɛ ɖɔɖɔ mbʋ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "fauvisme" yɔ pʋ-n̄ʋʋ tʋ yaa pininɖiyu sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛ-tʋmɩyɛ labʋ taa payɩ lɛ, ɖajaa sɔsɔ weyi payaɣ size Pablo Picasso yɔ, kɛna ɛ-taabalʋ kɔɔnɔɔ tʋ. e-koyindu tʋ yaa weyi ɛna-ɩ pacaɣ ɖama tɔm yaa peheluu ɖama yɔ, ɛlɛ lɛ ɖajaa Andy Warhol.