Aller au contenu

Hadɛtʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Consecrated skulls
Korean ancestor veneration-Jesa-01
09775jfPulilan Welcome Halls Shrine Icon Bulacanfvf 12

Hadɛtɩnaa kɛna mba pɛtɛma sɩbʊ nɛ pakandayʊ ɛsɛndɩnaa yɔɔ yɔ. Paatasɩɣ-wɛ naʊ nɛ ɛsa. Ɛlɛ pɩtɛkɛ sɩɖaa tɩŋa kɛgna hadɛ tɩnaa. Kabɩyɛ taa lɛ, mba pasɩba sɩm kɩpam yɔ, peɖeke papɩzɩɣna pɩkɛ hadɛ tɩna. Pʊtɔbʊʊ se nabɛyɛ sɩkɩ sɩm kɩtɛkɛdɩm. Mba pasɩba camɩyɛ yɔ yaa pasɩba sɩm kɩpam yɔ, palakɩ pɛ-lɛsɩ kɩpanzɩ nɛ mba patasɩ sɩm kɩpam yɔ, palakɩ papa lɛsɩ kɩdɛkɛdsɩ.

Mba kɛ pɔtɔŋ se pasɩba sɩm kɩdɛkɛdɩm? Mba pasɩba sɩm kɩdɛkɛdɩm yɔ pa-taa kɔyɔ pɩɣa kʊhɔlɩsaɣ yaa piya kʊhɔlɩsɩsɩ, pɩɣa afolom, halʊ hɔɔtʊ yaa halaa hɔsɩ tɩnaa, canaɣ yaa canasɩ,lɩumkpaɣʊ yaa lɩmkpaɣyaa, kaalʊlaɣ yaa kaalʊlasɩ, ɛɖanɛ yaa aɖama,tɩkʊyʊ yaa tɩkʊyaa.

Pʊtɔbʊʊ kɛlɛ se mba pakʊyaa nɛ pala tʊma ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ, pɛwɛna piya nɛ pasɩ camɩyɛ nɛ pa-sɩm tɔkɔna wiliu nɛ ɛsɩtɛɛlɩm yɔ nɛ pala pɛ-lɛsɩ nɛ taaleleŋ yɔ peeɖe pɛkɛŋna hadɛ tɩnaa. Mbʊ pʊyɔɔ yɔ, ɛyaa ɛsɩndɩnaa mba pɔ-yɔɔ pakandɩɣ yɔ, mbʊ ɖɔɖɔ palakɩ pa-tʊmaa camɩyɛ nɛ kɩdɛkɛdɩm nabʊyʊ ɛɛkaɣ-wɛ talɩʊ. Hadɛtʊ yaa hadɛtɩnaa panɛ pɛwɛʊ ɖɩɣa taa nɛ pamaɣ-wɛ kumola nɛ a-yɔɔ kɛ palaɣ nɛ palɔʊ nɔsɩ ndɩ ndɩ.