Aller au contenu

Giacomo Puccini

Pɩlɩɩna Wikipediya
Giacomo Puccini

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Itaalii
Ɛ-tʋmɩyɛ soo maɖʋ sɔɔ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Lucca (Itaalii)
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ 1858
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Prukisɛɛlɩ (Pɛliziki)
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ 29 Kamɩŋ fenaɣ 1924
GiacomoPuccini

Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Itaalii yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ. Palʋla-ɩ saŋayɩŋ fenaɣ taa kɩyakʋ hiŋ naalɛ nɛ naalɛ (22) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1858 n̄ɩŋga taa. Lone nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Lucques yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa peeɖe palʋla-ɩ .

Lone nɖɩ, ɖɩwɛ egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Grand-duché de Toscane yɔ, ɖɩ-taa. Ɛsɩba kamɩŋ fenaɣ taa kɩyakʋ hiŋ nakʋ n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1924 n̄ɩŋga taa. Bruxelles egeetiye tɛtʋ taa ɛsɩba. Ɖajaa Michele Puccini ɛnɛ, ɛkɛ wendu lɩzɩyʋ nɛ soo luɖu sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ Itaalii ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peɖe.

Puccini Tosca

Itaalii tʋ ɛnɛ, pakpaɣ-ɩ ɛzɩ ɛkɛ wendu lɩzɩyʋ nɛ soo luɖu sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ ɖɔɖɔ wɛɛ nakʋ (19) n̄ɩŋgʋ taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kpaɖʋ hiŋ naalɛ (20) n̄ɩŋgʋ ɖɔɖɔ nɔɔ yɔ mbɩ yɔ. E-liɖe lɩna hɔʋʋ kɩbɩnʋʋ nakʋyʋ taa. Hɔʋʋ kɩbɩnʋʋ ŋgʋ, kɩ-taa kajalaa mba lakaɣ minziiki cɩmɩŋ siŋŋ.

Ɖɩcɔna kɔyɔ, ɖɩnaɣ size, hɔʋʋ ŋgʋ, soo mabʋ ndɩ ndɩ tam kagbanzɩ mbɔ yɔ, kɔŋ nɛ pɩɖɛʋ waa nɛ waa taa mbɩ yɔ.

Enrico Caruso - Nellie Melba - La bohème - O soave fanciulla (restored)

Ɛ-cɔzɔnaa cɔzɔnaa cɔzɔ sɔsɔ ɛnɛ, palʋla ɛlɛ pɩnaɣ 1712 n̄ɩŋga taa, nɛ ɛsɩ pɩnaɣ 1781 n̄ɩŋga taa kɛ mbɩ yɔ.

Mai Nessun

Ɛ-caa payaɣ size Michele Puccini. Giacomo Puccini wezu caɣʋʋ, nɛ ɛ-tʋmɩyɛ labʋ, nɛ ɛ-sɔlɩm ɛ-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ taa ha nʋmɔʋ ɖajaanaa panɛ yɔ : Paolo Benvenuti, nɛ Paola Baroni size pala filim nɛ pɔcɔna-kʋ kɛlɛm kɛlɛm n̄ɩyʋʋ yɔ. Pɩnaɣ 2008 taa kɛ palaba filim ŋgʋ. Kɩwɛɛ mbʋ nɛ pɔtɔzʋʋ na ɛyɔ.