Giacomo Puccini

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
GiacomoPuccini

Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Itaalii yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ. Palʋla-ɩ saŋayɩŋ fenaɣ taa kɛ efemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ naalɛ yaa hiŋ naalɛ nɛ naalɛ (22) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1858 n̄ɩŋga taa. Lone yaa egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Lucques yɔ ɖɩ-taa peeɖe palʋla-ɩ .

Lone nɖɩ, ɖɩwɛ egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Grand-duché de Toscane yɔ, ɖɩ-taa. Ɛsɩba kamɩŋ fenaɣ taa kɛ efemiye yaa kɩyakʋ hiŋ nakʋ n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1924 n̄ɩŋga taa. Bruxelles egeetiye tɛtʋ taa kɛ ɛsɩba. Ɖajaa Michele Puccini ɛnɛ, ɛkɛ wendu lɩzɩyʋ nɛ soo luɖu sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ kɛ Itaalii ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peɖe.

Puccini Tosca

Itaalii tʋ ɛnɛ, pakpaɣ-ɩ ɛzɩ wendu lɩzɩyʋ nɛ soo luɖu sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ ɖɔɖɔ kɛ wɛɛ yaa kpaɖʋ hiu nɛ nakʋ (19) n̄ɩŋgʋ taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kpaɖʋ nɛɛlɛ yaa hiŋ naalɛ (20) n̄ɩŋgʋ ɖɔɖɔ nɔɔ yɔ mbɩ yɔ. E-liɖe lɩna hɔʋʋ kɩbɩnʋʋ nakʋyʋ taa. Hɔʋʋ kɩbɩnʋʋ ŋgʋ, kɩ-taa kajalaa mba lakaɣ mʋsɩ yaa minziiki cɩmɩŋ siŋŋ.

Ɖɩcɔna kɔyɔ, ɖɩnaɣ size, hɔʋʋ ŋgʋ, soo mabʋ ndɩ ndɩ tam kagbanzɩ mbɔ yɔ, kɔŋ nɛ pɩɖɛʋ waa nɛ waa yaa alɩwaatʋ kʋyʋmtʋ taa kɛ wɛɛ taa mbɩ yɔ. Ɛ-hɩɖɛ kɩsɛsɛyɛ yaa ɛ-naalɛ hɩɖɛ nɖɩ payaɣ-ɩ yɔ lɛ Giacomo Puccini. Hɩɖɛ nɖɩ, ɛ-cɔzɔnaa cɔzɔnaa cɔzɔ sɔsɔ hɩɖɛ sɔsɔyɛ kɛlɛ.

Enrico Caruso - Nellie Melba - La bohème - O soave fanciulla (restored)

Ɛ-cɔzɔnaa cɔzɔnaa cɔzɔ sɔsɔ ɛnɛ, palʋla ɛlɛ pɩnaɣ 1712 n̄ɩŋga taa, nɛ ɛsɩ pɩnaɣ 1781 n̄ɩŋga taa kɛ mbɩ yɔ. Ɛlɛ kaakɛ, wendu lɩzɩyʋ nɛ soo luɖu n̄ɔzɩyʋ. Ɛkɛ abalʋ minziiki tʋ weyi, paa sɔnzɩ soo wena a-hɔɔlʋʋ taa panɩwa ɛtaŋ kpem yɔ. Ɛnʋ kaakɛna waɖʋ sɔsɔ, nɛ ɛ-hɩɖɛ kɛsɛwa siŋŋ yɔ kɛ kpaɖʋ yaa wɛɛ hiu nɛ nutozo (18) taa yɔ.

Mai Nessun

Ɛ-caa payaɣ size Michele Puccini. Ɛ-cɔzɔ lɛ Domenico Puccini. Ɛ-cɔzɔ cɔzɔ lɛ Antonio Puccini. Giacomo Puccini wezu caɣʋʋ, nɛ ɛ-tʋmɩyɛ labʋ, nɛ ɛ-sɔlɩm ɛ-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ taa ha nʋmɔʋ ɖajaanaa panɛ yɔ : Paolo Benvenuti, nɛ Paola Baroni size pala filim nɛ pɔcɔna-kʋ kɛlɛm kɛlɛm n̄ɩyʋʋ yɔ. Pɩnaɣ 2008 taa kɛ palaba filim ŋgʋ. Kɩwɛʋ mbʋ nɛ pɔtɔzʋʋ na ɛyɔ.