Georges Brassens

Pɩlɩɩna Wikipediya
Brassens TNP 1966.jpg
Brassens TNP 1966

Palʊla Georges Brassens kɛ aloma fenaɣ kɩyakʊ 22 wiye pɩnaɣ 1921 kɛ Sɛɛtɩ tɛtʊ taa Fransɩ ɛjaɖɛ taa nɛ ɛsɩ aloma fenaɣ kɩyakʊ 29 pɩnaɣ 1981 ɛɛwɛna pɩnzɩ 60. Ɛ-tʊmɩyɛ siŋŋŋ kɛlɛ keɣsi mabʊ yaa lubu, ɛkɛ ɖɔɖɔ kpalahusi lʊyʊ-wendu luɖu yaa tɩ-mayʊ, nɛ ɛyaa lala yɔɔ eseɣla tɔm kɛdɩyʊ yaa amaazɩyʊ. Ete hendu sakɩyɛ nɛ tɩɖɛ ɛzɩ 200 yɔ ɛlɛ ɛnaɣ nɔɔyʊ nɛ ɛlɛ makɩ-ɩ kitarɩ yaa aɖakaɣ cɩmʊʊ nɛ ɛnʊ teu. Hendu ndʊ ɛmaɣmaɣ eluki nɛ eteɣu yɔ tɩ-wayɩ lɛ, ɛkpakɩɣ de François Villon, Victor Hugo, Paul Verlaine, Paul Fort, Antoine Pol, yaa ɛzɩ Louis Aragon kɛɣsi nɛ eteɣu.

Payaɣ ɛ-caa se Jean-Louis nɛ ɛkɛ kʊdʊyɩŋ mayʊ yaa mɔsɔŋ nɛ e-ɖoo kɔyɔ Elvira nɛ e-ɖoo ɛnɛ ɛɛtɛma walʊ nɛ ɛlʊlɩ Simone Comte. Ɛ-cɔzɔnaa payaɣ se Jules nɛ Marguerite. Georges Brassens ɖoo wona-ɩ sukuli lɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ naanza nɛ pɩnzɩ naalɛ wayɩ lɛ, ɛ-caa lɩzɩ-ɩ katolika sukuli ŋgʊ kɩ-taa nɛ ewona-ɩ komina ñɩŋgʊ taa. Ɛɛwɛna pɩnzɩ hiu nɛ naalɛ lɛ ɛsʊ hɛkʊ taa sukuli taa ɛlɛ ɛtɛkɛ weyi ɛsɔɔla sukuli labʊ siŋŋŋ yɔ nɛ ɛɛkɩla sɔɔlʊ aleɣya, you, lɩm yaʊ nɛ nʊmɔŋ haʊ yaa ɖɩwa caɣʊ. Nɛ pɩsa nɛ ɛpɩzɩ ehiu sukuli taa lɛ, e-ɖoo kizina-ɩ soo mabʊ sukuli.

Pɩnaɣ 1936 taa kɛ ɛcɛla ɛ-tɩ kpem kɛ keɣsi mabʊ yaa lubu pɩtɩŋga ɛ-wɩlɩʊ weyi ɛwɩlaɣ-wɛ fransɩ kʊnʊŋ yɔ. Ɛɛwɛna pɩnaɩ 16 lɛ ɛsʊʊ kpanzɩyaa nabayɩ cɛŋga taa nɛ pamɩlʊ pazɩ pazɩ pʊkɔɔ pɩsɩna paɖʊ-ɩ salaka. Salaka ŋga ka-taa ɛlɩnaa nɛ etee ɛ-caa kɛ hendu natʊyʊ se ɛsamna-ɩ ɛlɛ eyeba nɛ ɛ-sɩm wayɩ kɛ été-tʊ.