Victor Hugo

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖajaa Victor Hugo

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Fransɩɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Takayaɣ mayʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Besançon, Franche-Comté
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Lɛlaɣ fenaɣ 26 ŋgʊ wiye, 1802
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Agoza fenaɣ 22 ŋgʋ wiye, 1885

Palʊla Victor Hugo kɛ Lɛlaɣ fenaɣ 26 ŋgʊ wiye pɩnaɣ 1802 kɛ Besançon nɛ ɛsɩ Agoza fenaɣ 22 pɩnaɣ 1885. Victor Hugo kɛ takayaɣ mayʊ sɔsɔ nɔɔyʊ nɛ ɛkɛ politique tʊ nɔɔyʊ kpam. Pɩnzɩ XIXe taa lɛ, ɛñamsa ɛtɛ alɩwaatʊ nɛ ɛñʊʊ taa lɩmaɣza.

Victor Hugo ma takayasɩ sakɩyɛ nɛ Fransɩɩ tɛtʊ taa lɛ, ɛwɛ mba pakɩlɩ takayasɩ maʊ yɔ pa-taa. Ɛkɛ poète lyrique nɛ takayasɩ nzɩ yɔ sɩ-taa kɔyɔ: Odes et Ballades (1826), Les Feuilles d'automne (1831) nɛ Les Contemplations (1856), ɛkɛ ɖɔɖɔ keɣa maɖʊ weyi ɛtɛma ɛ-taa sɩŋŋŋ yɔ nɛ ɛba fɛyɩna nɔɔyʊ. Ɛyɔɔda Napoléon III tɔm takayaɣ Les Châtiments (1853) taa. Yaa ɛkɛ ɖɔɖɔ poète épique nɛ ɛma La Légende des siècles (1859 nɛ 1877).

Cosette hazɩɣ taɣ yɔɔ

Victor Hugo kɛ takayasɩ nzɩ payaɣ se Roman waa yɔ sɩ-mayʊ nɛ ɛmaʊ taa lɛ pɩɖʊkɩna paa-anɩ. Ɛma Notre-Dame de Paris (1831) nɛ Les Misérables (1862). Théâtre taa lɛ, ɛwɩlaa se ɛkɛ nɔyʊ sɩŋŋŋ nɛ ɛɖʊ paɣtʊ ndʊ payaɣ se drame romantique yɔ takayaɣ Cromwell (1827) taa. Ɛma ɖɔɖɔ Hernani kɛ pɩnaɣ 1830 nɛ Ruy Blas kɛ 1838; LucrèceLe Roi s'amuse.

Quasimodo, le bossu de Notre Dame

Ɛma politique tɔm ndɩ ndɩ kɛ Chambre des pairs taa, Assemblée constituante nɛ Assemblée législative. Ɛma takasɩ nɛ ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma paɖʊʊ ɛyʊ sɩm yɔ pɩyɔɔ tɔm, sukuli taa tɔm yaa nʊmɔʊ wobu tɔm: (Le Rhin, 1842, ou Choses vues, posthumes, 1887 et 1890), pɩna correspondance naa sakɩyɛ.