Gɔɔlɩfʋ you tɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya
United States Forces in the Gulf War 1991 GLF980

You laba mbʊ nɛ kɩyakɩŋ hiu nɛ naalɛ wayɩ lɛ, Fransɩɩ tɛ minisiɖi weyi ɛcɔŋna peeɖe ɛjaɖɛ yɔɔ kandayʊ yɔɔ yɔ, Jean-Pierre Chevènement ma takayaɣ nɛ etiyina ñʊʊ tʊ Fransɩɩ ɛjaɖɛ François Mitterrand nɛ eheɣ-ɩ se ɛnʊ tɔsɔɔlɩ you yɔ ɛtatasɩ sɔɔlɩɣ se ɛkɛ minisiɖi. Jean-Pierre Chevènement taa wɛɛ nɛ pɩwɩzʊ nɛ ɛzɩma Fransɩɩ nɛ Amerika mba paɖʊ nɔsɩ kɛ you ŋgʊ kɩ-taa yɔ. Jean-Pierre Chevènement, weyi ɛkɛ pɩndɩ-tʊ nɛ esʊŋ yaa ɛkʊyʊ kpelaɣ yɔɔ yɔ, François Mitterrand caŋ ɛlɛzɩ-ɩ nɛ Pierre Joxe.

Koweït tɩ-yɔɔ wɛʊ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Chemical Warfare in the Twentieth Century GLF1138

You paɣza nɛ pɩlaba kɩyakɩŋ niitozo lɛ, Iran tɛ sɔɔjanaa kpɩɩ powondu kɛ Koweït ɛjaɖɛ taa nɛ pese nɛ peyele nɛ pawayɩ kɛ pɔ-hɔzɩŋ nɛ po-yoŋ lɔɔɖa sɔsɔna. Kɩyakɩŋ niitozo wayɩ ñɩɩtʊ nakʊ nɛ hɔɔlʊ yɔɔ ɖeyi ɖeyi yɔɔ kɛ Irak ɛjaɖɛ ñʊʊ-tʊ Saddam Hussein yɔɔda kaɣlaa kɛ Radio-Bagdad taa size ɛ-tɛ sɔɔjanaa paɣzɩpo-hondʊ kpɩyʊʊ kɛ Koweït tɛtʊ taa. Ɖanaɣ wɩsɩ kɔma se sɩhɛlɩɣ lɛ Koweït tɛtʊ sɔsɔtʊ wɛ tɩ-tɩ yɔɔ. Pɩlaba mbʊ lɛ, samaɣ kpɛsɩ nɛ papazɩ pamʊ Amerika sɔɔjanaa camɩyɛ kpem. Pɩkazɩ nɛ Irak tɛ sɔɔjanaa lɛ, pɩfɛyɩ yɔɔɖɩɣ, pɩkɛna kʊzɔɔtʊ tɔm. Amerika sɔɔjanaa nɛ pa-tabalaa pɛwɛ naŋgɩɣ Irak tɛ sɔɔjanaa kɛ Bassorah haba yɔɔ nɛ pɛɖɛɣʊ yem. Ɛyaa sakɩyɛ hiu sɩm nɛ pakpa sɔɔjanaa ɛzɩ kutokiŋ ɛzɩ nanza yɔ. Lɛlaɣ fenaɣ 28 kɛ pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ ŋga ka-taa kpaagbaa mbʊ lɛ, Amerika tɛtʊ ñʊʊ-tʊ George Bush yɔɔdɩ se pɩsɩɩna mbʊ, malɩfanaa ɛtaatasɩ kou peeɖe.

Irak tɩlʊʊ Koweït[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Operation Desert Storm - Abandoned Vehicles 1991

You tɛma mbʊ lɛ, Bagdad se ŋgʊ na mbʊ se Koweït lɛ, pʊwɛ se kɩwɛɛ kɩ-tɩ yɔɔ yeli ɛzɩ ONU ŋgbɛyɛ yɔɔdɩɣ yɔ. Pɩsana nɛ Irak tɛ ñɩm hʊʊ lɛ, kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʊ naalɛ ñɩŋgʊ wiye pɩnaɣ 1990 kaasʊ Koweït tɛtʊ taa se pɩwɛ ɛzɩma yɔ, kɩhɩʊ kaɖazɩm. Pʊkɔm kɔlaɣ fenaɣ 17 ñɩŋgʊ pɩnaɣ 1991 lɛ, Etats-Unis ñʊʊ-tɖaŋgɩ se pɩtaatasɩ mbʊ labʊ. Ɛlɛ, kɩyakɩŋ 3 nɛ 9 wiye pɩnaɣ 1991 kɛ ONU tɛ piliŋga ŋga kɔcɔŋna ɖiu ɖiu caɣʊ yɔɔ yɔ kañɩɣ nesɩ size Iran nɛ Koweït pɛhɛkʊ taa you ŋgʊ kɩhɛɛ mbʊ.