Franz Schubert

Pɩlɩɩna Wikipediya
Franz Schubert

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Otirisi
Ɛ-tʋmɩyɛ Soo maɖʋ sɔsɔ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Fɩyɛɛnɩ, Otirisi
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Kɔlaɣ fenaɣ 31 wiye, pɩnaɣ 1797
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Fɩyɛɛnɩ, Otirisi
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Kamɩŋ fenaɣ 19 wiye, pɩnaɣ 1828
Franz Schubert by Wilhelm August Rieder 1875
Wanderers Nachtlied Autograph Facsimile W. Dahms, 1913

Franz Schubert kɛ Otirisi ɛjaɖɛ taa tʋ. Palʋla-ɩ kɔlaɣ fenaɣ taa kɩyakʋ 31 ñɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1797 ñɩŋga taa. Tɛtʋ nɖʋ payaɣ-tʋ size Lisitantalɩ yɔ tɩ-taa palʋla-ɩ Otirisi ɛjaɖɛ taa peeɖe. Franz Schubert kɛ wendu lɩzɩyʋ nɛ soo yaa cɩmʊʊ maɖʊ sɔsɔ nɔyʋʋ siŋŋ ɛ-ɛjaɖɛ taa. Schubert ɛnɛ, ɛkɛ ɖɔɖɔ, cɩmɩŋ mabʊ wɩlɩyʋ weyi paakpɛzɩɣna-ɩ kaʋ yɔ. Ɛ-caana cɔlɔ lɛ, ɛkɛ pɩɣa hiu nɛ naalɛ n̄ɩŋga ɛ-hɔʋ taa.

Schubert Wanderer D760 No 1

Schubert kɛŋna pɩɣa 12 ŋga kɛ pɩya 14 taa. Sɩ-tɩŋga payɩ kɛ mbʊ yɔ sɩsɩba sɩdakpadayɩ ɛlɛ 5 ɖeke kpadayɩna. Payaɣ ɛ-caa se Franz Theodor Florian Schubert (1763-1830), ɛkɛ wɩlɩyʊ nɛ ɛlɛ ɖana-ɩ kpɛlɛkʊ cacalaɣ taa kɛ mʊsɩ labʊ wonu kɩmabʋʋ ŋgʊ payaɣ se fiyolɔŋ yɔ. Piyele ɛ-ɖalʊ Ignaz ñɛkpɛlɛkɩ-ɩ mʊsɩ labʊ wondu kɩmabɩtʋ ndɩ ndɩ nɛ pɩ-taa kɔyɔ piyano yɔ. Schubert sɩkaɣ pɩnzɩ 31 taa kɛ mbʊ yɔ, ɛmaba cɩmɩŋ 1 009, ɛlɛ ɛ-sɩm wayɩ kɛ palɩza cɩmɩŋ sakɩyɛ nɛ samaɣ nɩɩ.