Franz Schubert

Pɩlɩɩna Wikipediya
Franz Schubert by Wilhelm August Rieder 1875

Franz Schubert kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Otirisi yɔ ɖɩ-tʋ yaa ɖɩ-taa pɩɣa. Ɛkɛ abalʋ. Palʋla-ɩ kɔlaɣ fenaɣ taa kɛ efemiye yaa kɩyakʋ kɩtɛzʋ hiŋ naadozo nɛ kʋɖʋmʋʋ yaa niidozo nɛ kʋɖʋmʋʋ (31) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1797 n̄ɩŋga taa. Egeetiye yaa lone nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Lichtenthal yɔ ɖɩ-taa palʋla-ɩ Otirisi ɛjaɖɛ taa peeɖe.

Julius Schmid Schubertiade

Lichtenthal egeetiye ɖɩnɛ, ɖɩkɛ kotoŋa yaa kooka nakɛyɛ kɛ tɛtʋ ndʋ payaɣ-tʋ size Vienne yɔ tɩ-tɛ nakʋ tɛyɩtʋ taa. Ɛsɩba Vienne tɛtʋ ndʋ tɩ-taa kɛ kamɩŋ fenaɣ taa kɛ efemiye hiu nɛ nakʋ (19) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1828 n̄ɩŋga taa.

Franz Schubert - Der Hirt auf dem Felsen

Ɖajaa Franz Schubert kɛ wendu lɩzɩyʋ nɛ soo luɖu sɔsɔ nɔyʋʋ siŋŋ kɛ anasaayɩ waa ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Otirisi yɔ tɛtʋ taa. Paa ɛsɩkaɣ ɛ-pɩnzɩ taaɖɔɔ, ɛkɛkɛ, wendu lɩzɩyʋ nɛ soo luɖu sɔsɔ kamaɣ fɛyɩ kɛ wɛɛ yaa kpaɖʋ hiu nɛ nakʋ (19) n̄ɩŋgʋ taa. ɛkawɛna pɩnzɩ niidozo nɛ kʋɖʋma yaa hiŋ naadozo nɛ kʋɖʋma (31) lɛɛ ɛsɩba.

Wanderers Nachtlied Autograph Facsimile W. Dahms, 1913

Ɖajaa Schubert ɛnɛ, ɛkɛ ɖɔɖɔ, minziiki wɩlɩyʋ weyi paakpɛzɩɣna-ɩ yaa paakpɛɣna-ɩ minziiki masɩ maʋ taa yɔ. Matʋ ndʋ payaɣ hɩɖɛ yaa pɛcɛlɛ hɩɖɛ size Lied. Ɛ-caana cɔlɔ lɛ, ɛkɛ pɩɣa hiu nɛ naalɛ (12) n̄ɩŋga hɔʋʋ taa. Mba piya pɛkpɛnda hiu nɛ nanaaza. Ɛlɛ piya kagbanzɩ nana wɩsɩ, pʋtɔbʋʋ size kagbanzɩ talana tiyuu.

Schubert Wanderer D760 No 1

Ɛ-caa payaɣ size Franz Theodor, ɛkɛ lɔŋ hayʋ. Ɛkɛ viyolɔɔ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛnʋ calana haʋ ɛ-pɩɣalʋ fiyoolɔɣ sukili kpɛlɛkʋ lɔŋ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa mbɩ yɔɔ lɛ, ɛ-ɖalʋ weyi payaɣ-ɩ size Ignaz yɔ, ɛlɛ kpɛlɛkana-ɩ piyaanoo mabʋ. Michael Holzer weyi ɛlɛ kɛ, krɩstʋ kpaŋ tɛ Kapellmeister kɛ Lichtental egeetiye taa yɔ, kpɛlɛkɛnɛyɩ Orɩgɩ mabʋ tʋmɩyɛ.