Franz Kafka

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ɖajaa Franz Kafka

Ɖajaa weyi payaɣ-ɩ se Franz Kafka yɔ, palʋla-ɩ Prague tɛtʋ taa. Prague tɛtʋ kɛŋna Jɛɛkɩ ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ.

Kafka statue Prague

Ɛsɩba mɩsɩkʋm fenaɣ taa kɩyakʋ naadozo (3) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1924 n̄ɩŋga taa.

Kierling tɛtʋ taa ɛsɩba.

Franz Kafka Monument

Ɖajaa Kafka kɛ takayasɩ mayʋ sɔsɔ kpaɖʋʋ nɛɛlɛ n̄ɩŋgʋ taa. Ɛma ɛ-takayasɩ tɩŋɛ nɛ ɛ-kʋnʋŋ arabɩ taa.

Palʊla Frank Kafka nɛhasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʊ naatozo ŋgʊ wiye pɩnaɣ 1883 Kɛ Praagɩ tɛtʊ taa, Powɛmɩ ɛjaɖɛ taa. Ɛsɩ mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ naatozo wiye pɩnaɣ 1924 kɛ Kiyɛliŋ tɛtʊ taa, Otrisi ɛjaɖɛ taa ɛɛwɛna pɩnzɩ 40. Ɛ-tʊmɩyɛ siŋŋ kɛlɛ takayɩsɩ kɩkalasɩ maʊ nɛ asɛɣla tɔm kɛdʊʊ nɛ caama kʊnʊŋ taa kɛ ɛmana-sɩ. Ɛwɛ pɩnzɩ mɩnɩŋ XX taa mba pakɩlɩ takayɩsɩ kɩkalasɩ maʊ yɔ. Takayɩsɩ nzɩ pakɩla-ɩ sɩmnaʊ yɔ, sɩ-taa kɔyɔ: Tɔm Hʊʊ (1925), Ñɩm tɩna Ɖaɣ (1926), Tomnaɣ Lɛɛzʊʊ 1915) nɛ Salaka tɩna Ñʊŋ yɔɔ caɣʊ (1919).