Aller au contenu

Franz Kafka

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖajaa Franz Kafka
Kafka statue Prague
Franz Kafka Monument

Palʊla Frank Kafka nɛ hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʊ naatozo ŋgʊ wiye pɩnaɣ 1883 kɛ Praagɩ tɛtʊ taa, Powɛmɩ ɛjaɖɛ taa. Ɛsɩ mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ naatozo wiye pɩnaɣ 1924 kɛ Kiyɛliŋ tɛtʊ taa, Otirisi ɛjaɖɛ taa ɛɛwɛna pɩnzɩ 40. Ɛ-tʊmɩyɛ siŋŋ kɛlɛ takayɩsɩ kɩkalasɩ maʊ nɛ asɛɣla tɔm kɛdʊʊ nɛ caama kʊnʊŋ taa kɛ ɛmana-sɩ. Ɛwɛ pɩnzɩ mɩnɩŋ XX taa mba pakɩlɩ takayɩsɩ kɩkalasɩ maʊ yɔ. Takayɩsɩ nzɩ pakɩla-ɩ sɩmnaʊ yɔ, sɩ-taa kɔyɔ: Tɔm Hʊʊ (1925), Ñɩm tɩna Ɖaɣ (1926), Tomnaɣ Lɛɛzʊʊ [1915) nɛ Salaka tɩna ñʊŋ yɔɔ caɣʊ (1919).