Francis Drake

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ɖajaa Francis Drake

Francis Drake kɛ Ɛŋglɩsɩ tʋ. Palʋla-ɩ pɩnaɣ 1540 ñɩŋga taa mbʋ yɔ. Palʋla-ɩ Tavistock tɛtʋ. Ɛsɩba kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ nɛɛlɛ n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1596 n̄ɩnga taa.

Ɖajaa Francis Drake ɛnɛ, ɛkɛ hɔzɩŋ tɛ mɛlɛnaa sayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛtɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ, ɛjaɖɛ ndɩ ndɩ taa cɔyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ. Pʋ-tɔbʋʋ se ewokina ɛsɩyɛ egbena ajɛya ndɩ ndɩ taa. Ɖajaa Francis Drake lʋba siŋŋ se kedeŋa kpeekpe yɔɔ ajɛya ɛlɩɩ a-yomiye taa nɛ paa ɛjaɖɛ nɖɩ lɛ, ɖɩwɛɛ ɖɩ-tɩ yɔɔ.

Vera Totius Expeditionis Nauticae showing route of Francis Drakes Circumnavigation of the globe

Ɛkɛ ɖɔɖɔ politiki laɖʋ sɔsɔ ɛ-ɛjaɖɛ taa. Ɖajaa Francis Drake cɔ tɛtʋ ilemiye nɛ mɛlɛ pɩnzɩ 1577 nɛ 1580 n̄ɩnzɩ taa. Halʋ ɖiyiɣnɩƐŋglɩsɩ ɛjaɖɛ. Halʋ weyi ɛɖɔŋa-ɖɩ ɖiyiɣ yɔ, ɛnʋʋ payaɣ se Ɖoɖoo Élisabeth Ire. Ɖajaa Francis Drake caa kɛkɛ wiyaʋ nɛ e-ɖoo ñɛkɛ abiɖe.

Ɖajaa Francis Drake tɛ halʋ, payaɣ-ɩ se Ɖoɖoo Elizabeth Sydenham

Anɩza kʋdɔŋ kpana Ɖajaa Francis Drake nɛ ɛsɩbɩna-kʋ kɔlaɣ fenaɣ taa, pɩnaɣ 1596 n̄ɩŋga taa. Ɛ-ɖoo payaɣ size Mary Mylwaye.