Francis Drake

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖajaa Francis Drake

Francis Drake kɛ Ɛŋglɩsɩ tʋ. Ɛkɛ abalʋ. Palʋla-ɩ pɩnaɣ 1540 waa taa mbɩ yɔ. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Tavistock (Devon). Ɛsɩba kɔlaɣ fenaɣ taa kɛ efemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ lʋbɛ yaa hiŋ naalɛ nɛ lʋbɛ (27) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1596 n̄ɩnga taa.

Ɖajaa sɔsɔ Francis Drake ɛnɛ, pabam malɩfanaa yaa pabam hɔzɩŋ tɛ mɛlɛnaa sayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ ɛkɛna. Ɛtɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ, ɛjaɖɛ takɩyʋ tɩlɩyʋ yaa ɛjaɖɛ wobu kpɛlɛkʋʋ tɩlɩyʋ taa sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ. Pɩtasɩɩnɛyɩ tʋma ana a-ɖeke, ɛkɛ ɖɔɖɔ yomiye lɩmaɣzɩyɛ tɩŋgɩyʋ tʋmɩyɛ laɖʋ.

Vera Totius Expeditionis Nauticae showing route of Francis Drakes Circumnavigation of the globe

Ɛlakɩ Iglisi ɛjaɖɛ taa politiki tʋmɩyɛ. Pʋtɔbʋʋ size ɛkɛ politiki tʋ ɛ-ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe. Ɛ-kpaɖʋ yaa ɛ-wɛɛ tʋma ana kɛlɛ hiu nɛ nanaaza (14) nɖɛ. Pabam malɩfanaa yaa hɔzɩŋ mɛlɛ sayʋ sɔsɔ Francis Drake ɛnʋ, ɛtasaɣ ɛpɩzɩ ɛcɔɔ nabʋlɛ n̄ɩm yaa nabʋlɛ ɖeɖe kɛ tɛtʋ ilemiye nɛ mɛlɛ kɛ pɩnzɩ sɩnɛɛ yɔ sɩ-taa : pɩnaɣ 1577 n̄ɩŋga taa nɛ pɩnaɣ 1580 n̄ɩŋga taa ɖɔɖɔ.

Wiyau halʋ yaa wiyau tɛ asɛyʋ payaɣ samaɣ taa size abiɖe. Iglisi ɛjaɖɛ taa wiyau halʋ ɖoɖoo Iglisi ɛjaɖɛ tɛ pɛlɔ Élisabeth Ire kpaɣ ɖajaa sɔsɔ Francis Drake ɛnɛɛ nɛ ɛsɩ-ɩ size ɛkɛ Iglisi ɛjaɖɛ taa paɣtʋ yɔɔ kandɩyʋ yaa paɣtʋ yɔɔ n̄amtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ kɔɔnɔɔ tʋ yaa sɔsɔ. Pɩɩkɛ pɩnaɣ 1581 taa paaha-ɩ nimiye nɖɩ mbɩ yɔ.

Ɖajaa Francis Drake tɛ halʋ, payaɣ-ɩ se Ɖoɖoo Elizabeth Sydenham

Ɖajaa ɛnʋ, ɛnʋ kɛna, nɔɔ hayʋ yaa paɣtʋ hayʋ naalɛ n̄ɩnʋ kɛ Iglisi ɛjaɖɛ tɛtʋ taa kɛ mɛlɛ waa sakɩyɛ yaa mɛlɛ waa wiii, mba pabam pɔyɔ malɩfanaa yaa hɔzɩŋ yɔ pa-ɖɩkʋyɩyɛ kadaɣda. Ɛnʋ kaakɛna malɩfanaa nɛ hɔzɩŋ mɛlɛ naa kʋyʋʋ nɔɔ hayʋʋ, kɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Ɛsɩpaañɩ ɛjaɖɛ tɛtʋ tɛ you sɔjanaa ŋgbɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Armada yɔ, pana-ɖɩ palakaɣ you kɛ pɩnaɣ 1588 n̄ɩŋga taa lɛ.

Anɩza kʋdɔŋ kpanɛyɩ nɛ ɛsɩbɩna-kʋ kɔlaɣ fenaɣ taa pɩnaɣ 1596 n̄ɩŋga taa. Ɛ-ɖoo payaɣ size Mary Mylwaye. Francis kɛnɛ pɩɣa sɔsɔ pa-caanaa pɩɣa kpeekpe yaa pɩyalaa taa.