Aller au contenu

Francis Drake

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖajaa Francis Drake

Francis Drake kɛ Aŋgɩlɩtɛɛrɩ ɛjaɖɛ taa ɛyʊ. Palʋla-ɩ pɩnaɣ 1540 ñɩŋga taa mbʋ yɔ. Palʋla-ɩ Tavistɔki tɛtʋ taa nɛ ɛsɩ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ nɛɛlɛ ñɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1596 ñɩnga taa. Francis Drake ɛnɛ, ɛkɛ hɔzɩŋ nɛ mɛlɛnaa sayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛkɛ ɖɔɖɔ, ajɛya ndɩ ndɩ taa cɔyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ nɛ ewokina ɛsɩyɛ egbena ajɛya ndɩ ndɩ taa.

Vera Totius Expeditionis Nauticae showing route of Francis Drakes Circumnavigation of the globe

Francis Drake lʋba siŋŋ se kedeŋga kpeekpe yɔɔ ajɛya ɛlɩɩ a-yomiye taa nɛ paa ɛjaɖɛ nɖɩ lɛ, ɖɩwɛɛ ɖɩ-tɩ yɔɔ. Ɛkɛ ɖɔɖɔ politiki laɖʋ nɛ manzʊ malɩ ɛyʊ sɔsɔ ɛ-ɛjaɖɛ taa. Ɛcɔ tɛtʋ ilemiye nɛ mɛlɛ pɩnzɩ 1577 nɛ 1580 ñɩnzɩ taa. Francis Drake caa kɛkɛ wiyaʋ nɛ e-ɖoo ñɛkɛ abiɖe nɛ payaɣ-ɩ se. Mary Mylwaye. Payaɣ ɛ-halʊ se Elizabeth Sydenham. Anɩza kʋdɔŋ kpana Francis Drake nɛ ɛsɩbɩna-kʋ kɔlaɣ fenaɣ taa pɩnaɣ 1596.

Ɖajaa Francis Drake tɛ halʋ, payaɣ-ɩ se Ɖoɖoo Elizabeth Sydenham