François Hollande

Pɩlɩɩna Wikipediya

François Hollande kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Fransɩ yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa Fransɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ lɔŋ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Palʋla-ɩ kɩyɛɛna fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ naalɛ (12) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1954 n̄ɩŋga taa. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Rouen kɛ Seine-Inférieure tɛtʋ taa kɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa peeɖe.

Ɖajaa ɛnɛ, ɛ-pɩcatʋ taa mbɩ yɔ size ɛtalaa se petiyi lɛ, ɛɛwɛna n̄amtʋ siŋŋ. Ɛn̄aŋga nɛ pan̄aŋga-ɩ camɩyɛ ɖɔɖɔ. Ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kaawɛ lɔŋ siŋŋ kɛ evebiɖe alɩwaatʋ taa yɔ. Ɖajaa ɛnɛ, ɛ-hɩɖɛ tɩŋgɛ keekee kɔyɔ : François Gérard Georges Nicolas Hollande. Ɛkɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa kewiyaɣ taa tʋ. Pʋtɔbʋʋ size, ɛlakɩ tʋmɩyɛ Fransɩ ɛjaɖɛ kewiyaɣ taa, Fransɩ ɛjaɖɛ sɩmayɩ size ɛkɛ kewiyaa tʋmɩyɛ laɖʋ.

Ɖoo agoza fenaɣ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 2012 n̄ɩŋga taa palɩza-ɩ size ɛkɛ Fransɩ ɛjaɖɛ kewiyaɣ n̄ʋʋ tʋ. Pɔn̄ɔya ɛ-tʋmɩyɛ labʋ, nɛ pata-ɩ liu yɔɔ palɩza-ɩ size ɛɖɔkɩ Fransɩ ɛjaɖɛ samaɣ. Ɛkɛ politiki laɖʋ sɔsɔ siŋŋ. Ɖajaa sɔsɔ François ɛnɛ, ɛpaza Fransɩ ɛjaɖɛ kewiyaɣ kpela n̄ɩŋɩʋ pɩtɛkɛ sɔnɔ.

Ɖajaa François Hollande kɛ, Fransɩ ɛjaɖɛ taa tɔm hʋyʋʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛlakɩ tɔm hʋʋ tʋmɩyɛ nɛ toovenim yaa cɛtɩm taa tazɩʋʋ tʋmɩyɛ ɛ-ɛjaɖɛ taa peeɖe. Kewiyaɣ taa caɣyaa liidiye kpou kʋɖʋmʋʋ taa ɛlakɩ ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ. Abalʋ ɛnɛ, ɛkɛ ɖɔɖɔ yaa ɛlaba ɖɔɖɔ, tɔ tem tʋmɩyɛ. Pʋtɔbʋʋ size ɛɛkɛ tɔm temiyu (avocat). Tʋma wena ɖɩyayɛ lɛlɛ kʋnɛ mbɩ yɔ, ɖajaa Hollande laba n̄ɛɛ fenasɩ nasɩyɛ yem kɛnɛ. Pɩɩkɛ pɩnzɩ 1996 nɛ 1997 n̄ɩnzɩ taa.

Ɖajaa François Hollande ɛnɛ, ɛnʋ kɛna takayaɣ taa mayʋ kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣ tʋ kɛ ɛtɛ politiki hɔɔlʋʋ taa ŋgbɛ taa. Ɛtɛ politiki hɔɔlʋʋ taa ŋgbɛ nɖɩ payaɣ size samaɣ n̄ɩm lɩmaɣzɩyɛ yɔ kandɛyʋ ŋgbɛ. Pɩɩkɛ pɩnzɩ 1997 nɛ 2008 n̄ɩnzɩ taa, kɛ naadozo ɖama cɔlɔ wɛʋ nɛ kizinaʋ ɖama alɩwaatʋ taa. Ɖajaa sɔsɔ ɛnɛ, ɛlaba ɖɔɖɔ mɛɛɖɩ tʋmɩyɛ. Pʋtɔbʋʋ size tɛtʋ taa yaa egeetiye taa samaɣ tʋma kpeekpe yɔ cɔnaʋ tʋmɩyɛ.

Tɛtʋ ndʋ payaɣ tʋ size Tulle yɔ, tɩ-yɔ François cɔŋgana pɩnaɣ 2001 n̄ɩŋga taa pɩkɔɔ pɩsɩɩna pɩnaɣ 2008 n̄ɩŋga. Ɛɛkɛ paɣtʋ lɩzɩyʋ ɖɔɖɔ, nɛ ɛtɛ ɛkɛ egeetiye yaa tɛtʋ ndʋ payaɣ tʋ size Corrèze yɔ, ɖɩ-tɛ lɔŋ pasɩyʋʋ kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣ tʋ sɔsɔ. Ɛnʋ kʋwaana tɔm n̄ʋʋ pe-kedisasi taa. Ɖajaa sɔsɔ Nicolas Sarkozy, weyi ɛɛkɛ Fransɩ ɛjaɖɛ n̄ʋʋ tʋ kɩbɩnʋ yɔ, ɛnʋ ɖajaa François Hollande lɛza kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ kɛ agoza fenaɣ taa kɛ evemiye hiu nɛ naalɛ n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩna 2012 n̄ɩŋga.