Aller au contenu

François Hollande

Pɩlɩɩna Wikipediya
François Hollande Journées de Nantes

François Hollande kɛ Fransɩ tʋ. Palʋla-ɩ kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʋ12 ñɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1954 ñɩŋga taa. Ruwaŋ tɛtʋ taa nɛ tɩwɛ lɩm pɔɔ ŋga payaɣ se Sɛɛnɩ yɔ kɔ-cɔlɔ kpam Fransɩ ɛjaɖɛ taa. François Hollande hɩɖɛ kɩsɛzɛɛ kɔyɔ Gérard Georges Nicolae. Ɛlakɩ tʋmɩyɛ Fransɩ ɛjaɖɛ kewiyaɣ taa.

Ɛɛkɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa kewiyaɣ ñʊʊtʊ nɛ pɔtɔ caca se palɩzɩ pɛ-ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ ɛnʊ pɔñɔya nɛ palɩzɩ-ɩ kpaɣna agoza fenaɣ 15 pɩnaɣ 2012 nɛ agoza fenaɣ 1 pɩnaɣ 2017 lɛ, ɛ-tɛ alɩwaatʊ tɛ. François Hollande lɛɣzɩna Nicolas Sarkozy. Ɛwayɩ yɔ Emmanuel Macron ñakpaɣa. François Hollande kɛkɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa tɔm hʋyʋʋ sɔsɔ nɔɔyʋ.

François Hollande 2019 (48754715472)

François Hollande tʋlɩ Fransɩ ɛjaɖɛ taa politiki ŋgbɛyɛ naɖɩyɛ. Ɛɛkɛna ɖɩ-takayaɣ taa mayʋ kɩpɩnʊ. Payaɣ ɛ-tɛ politiki ŋgbɛyɛ nɖɩ se samaɣ ñɩm lɩmaɣzɩyɛ yɔɔ kandɩyʋʋ. Pɩɩkɛ pɩnzɩ 1997 nɛ 2008 ñɩnzɩ taa. François Hallande kɛkɛ ɖɔɖɔ Tuli kooka ñʋʋdʋ, kpaɣ pɩnaɣ 2001 nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩna pɩnaɣ 2008 ñɩŋga taa.

Ɛɛkɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa paɣtʋ lɩzɩyaa taa tʋ nɔɔyʊ. Ɛɛkɛ ɖɔɖɔ koɖɛzɩ kooka yɔɔ cɩnɩyaa tɛ lɔŋ pasɩyʋ kɔɔnɔɔ tʋ. Nicolas Sarkozy, weyi ɛɛkɛ Fransɩ ɛjaɖɛ n̄ʋʋdʋ kɩbɩnʋ yɔ, ɛnʋʋ François Hollande lɛɣzɩ kpelaɣ yɔɔ agoza fenaɣ kɩyakʋ hiu nɛ naalɛ (12) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 2012 n̄ɩŋga taa.