François Hollande

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche

Francois Hollande 2015 (cropped)

François Hollande kɛ Fransɩ tʋ. Palʋla-ɩ kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʋ hiu nɛ naalɛ (12) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1954 n̄ɩŋga taa. Rouen tɛtʋ taa palʋla-ɩ. Tɩwɛ Seine-Inférieure lone taa Fransɩ ɛjaɖɛ taa peeɖe.

François Hollande hɩla kɩsɛsɛna kɔyɔ Gérard Georges Nicolae. Ɛlakɩ tʋmɩyɛ Fransɩ ɛjaɖɛ kewiyaɣ taa.

Ɖajaa François Hollande kɛ Fransɩ ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ, kpaɣ pɩnaɣ 2012 n̄ɩŋga nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩna pɩnaɣ 2017 ñɩŋga taa. Pata-ɩ liu siŋŋ ɛ-tʋmɩyɛ labʋ taa, nɛ palɩzɩ-ɩ size ɛɖɔkɩ Fransɩ ɛjaɖɛ samaɣ. Pʋ-tɔbʋʋ se ɛkɔma ɛpɩsɩ Fransɩ ɛjaɖɛ ñʋʋdʋʋ. Ɛkɛ politiki laɖʋ sɔsɔ siŋŋ. Ɖajaa François ɛnɛ, ɛpazɩ Fransɩ ɛjaɖɛ kewiyaɣ kpelaɣ n̄ɩnɩʋ pileɖa siŋŋ.

Ɖajaa François Hollande kɛkɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa tɔm hʋyʋʋ sɔsɔ nɔɔyʋ.

Ɖajaa François Hollande tʋlɩ Fransɩ ɛjaɖɛ taa politiki ŋgbɛyɛ naɖɩyɛ. . Ɛnʋ kɛŋna ɖɩ-takayaɣ taa mayʋ sɔsɔ. Payaɣ ɛ-tɛ politiki ŋgbɛyɛ nɖɩ se ''samaɣ n̄ɩm lɩmaɣzɩyɛ yɔɔ kandɩyʋʋ ŋgbɛyɛ. Pɩɩkɛ pɩnzɩ 1997 nɛ 2008 n̄ɩnzɩ taa. Ɖajaa François Hallande kɛkɛ ɖɔɖɔ Tulle tɛtʋ ñʋʋdʋ, kpaɣ pɩnaɣ 2001 nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩna pɩnaɣ 2008 ñɩŋga taa.

Ɛɛkɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa paɣtʋ lɩzɩyaa taa tʋ nɔɔy. Ɛɛkɛ ɖɔɖɔ Corrèze tɛtʋ yɔɔ cɩnɩyaa tɛ lɔŋ pasɩyʋ kɔɔnɔɔ tʋ sɔsɔ. Ɖajaa Nicolas Sarkozy, weyi ɛɛkɛ Fransɩ ɛjaɖɛ n̄ʋʋdʋ kɩbɩnʋ yɔ, ɛnʋʋ Ɖajaa François Hollande lɛɣzɩ kpelaɣ yɔɔ agoza fenaɣ kɩyakʋ hiu nɛ naalɛ (12) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 2012 n̄ɩŋga taa.