Emmanuel Macron

Pɩlɩɩna Wikipediya
Emmanuel Macron (2017)

Emmanuel Macron, palʊla-ɩ saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 21 pɩnaɣ 1977 kɛ Amien tɛtʊ taa, ɛyʊ ɛnʊ ɛkɛ tʊmɩyɛ tʊ sɔsɔ nɔɔyʊ nɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ Fransɩɩ ɛjaɖɛ ñʊʊ tʊ. Ɖooo pɩnaɣ 2017 kɛ agoza fenaɣ kɩyakʊ 14 kɛ ɛpɩsɩ Fransɩɩ ɛjaɖɛ ñʊʊ tʊ.

Ɛɛkɛ samaɣ tʊma yɔɔ cɔnɩyʊ (MDC), pɩkɔma pɩnaɣ 2006 ŋtalɩ 2009 lɛ ɛsʊʊ samaɣ ñɩm lɩmaɣzɩyɛ tɩnaa ŋgbɛyɛ taa. Pɩnaɣ 2012 alɩwaatʊ lɛ pakpa-ɩ se ɛkɛ François Hollande takayaɣ taa mayʊ kɛ ɛjaɖɛ ñʊʊ tʊ tʊmɩyɛ taa Fransɩɩ taa kɛlɛ ɛ nɛ-ɩ pɩwɛɛ camɩyɛ e-kewiyitu alɩwaatʊ taa. Ɛ-ɛjaɖɛ taa ɛyaa sakɩyɛ taatɩlɩta-ɩ pʊɖɔɔ piŋ kɛlɛ, patɩkpa-ɩ se ɛpɩsɩ tɔsʊʊ huu nɛ tʊma sɔsɔna nɛ ñʊŋ kalɩyasɩ tʊma tɛ ministri.

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron kɛ Jaen Michel Macron pɩyalʊ, palʊla-ɩ pɩnaɣ 1950, ɛɛkɛ ɖɔkɔtɔ sɔsɔ ɛzɩ payaʊ se tɔkɩtɛrɩ yɔ, ɛkɛ ɖɔɖɔ wɩlɩyʊ kɛ Amien CHU ɖɔkɔtɔ taa, e-ɖoo kɔyɔ François Noguès, ɛlɛ ñɛkɛ ɖɔkɔtɔ lɔŋ tasɩyʊ samaɣ tʊmɩyɛ ɖeɖe. Ɛyaa mba pɛ-tɛ kajalaɣ sɩba pʊcɔ palʊlɩ-kɛ. Pʊwayɩ yɔ palʊla naatozo papa yɔ Emmanuel, Laurent (palʊla-ɩ pɩnaɣ 1979 kɛlɛ ɛlɛ ñawalɩ Sabine Aimot, nɛ Estelle (palʊla ɛlɛ pɩnaɣ 1982 kɛlɛ ɛlɛ ñawalɩ Carl Franjou).

Macron liɖe lɩna Authie haɖaa taa, Somme tɛtʊ taa. Ɛ-cɔzɔ sɔsɔ Henri Macron kaakɛ egeetiye ñʊʊ tʊ pɩnzɩ 1953 ŋtalɩ 1964. Ɛ-caa ɖoo, pʊ-tɔbʊʊ se e-neze (palʊla-ɩ Robertson cejewiye taa) ɛlɛ tɛ kɛna Bristol Ɛnglɩsɩ ɛjaɖɛ taa. Pɔsɔ Emmanuel Macron lɩm lɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ 12 ɖeke pɩlɩna ɛ-maɣmaɣ ɛ-sɔɔlɩm yɔɔ, kɛ alɩwaatʊ ndʊ ɛsʊɣa Yeesuu ŋgbɛyɛ tɩnaa tɛ kɔlɛɛzɩ taa yɔ kɛ Amiens tɛtʊ taa yɔ.