François Assise tʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Palʊla François d'Assise kɛ Giovanni di Pietro Bernardone tɛtʊ taa kɛ pɩnaɣ 1181 yaa pɩnaɣ 1182. Giovanni di Pietro Bernardone kɛna Itaalii ɛjaɖɛ taa tɛtʊ natʊyʊ nɛ Asiizi kɛna ɖɔɖɔ kɛ tɛtʊ ndʊ tɩ-taa ɖoŋiye cikpeɖe naɖɩyɛ. Asiizi ɖoŋiye taa François ɛnɛ ɛsɩba aloma fenaɣ naatozo pɩnaɣ 1226 nɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ 44.

Ɛzɩma ɛkɔma ɛlɛɣzɩ ɛ-tɩ yɔ, pɩwɛ kɛlɛʊ yem. Ɛwɛɛ mbʊ lɛ, ɛsɔɔlɩ yɛɖɛ yɛɖɛ lakasɩ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩna evemiye naɖɩyɛ kɛ eɖoza ɖɔziye naɖɩyɛ nɛ epaɣzɩ ɛ-laŋgɩyɛ lɛɣzɩʊ n; ewoki Val di Spoleto cɔɔcɩ taa paaɖooye. François kɛna katolika ŋgbɛyɛ taa layʊ nɛ ɛnʊ lɩzɩna ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ ɖɩ-taa mba se franciscain waa yɔ. Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛna paɣtʊ ndɩ ndɩ nɛ sʊsɔtʊ kɔyɔ Atima, taaleleŋ, Kʊñɔndʊtʊ, Ɛsɔ-tɔm sʊsʊʊ nɛ Sɔɔlɩm kɛ lɛlʊ yɔɔ. Ɛsɩba nɛ pɩla pɩnzɩ naalɛ lɛ, Papa Grégoire IX- tʊ kpa-ɩ kiɖeɖeu kɛ pɩnaɣ 1228 ɛlɛ Aloma fenaɣ naanza wiye kɛ pɔtɔkɩ ɛ-kazandʊ.

François d'Assise kʊyaa lɛ, pɩnzɩ 1190 taa, ɛlaba sukuli kɛ San Gergio nɛ ɛkpɛlɛkɩ Latɛŋ kʊnʊŋ. Ɛlakʊ-kʊ mbʊ pʊyɔɔ yɔ, pɩɩwɛɛ se ɛlɛɣzɩ ɛ-caa ɛ-tʊmɩyɛ taa. Pɩyenina ɛlɩɩ sukuli kɛ pɩnzɩ 14 taa nɛ ɛpaɣzɩ tadɩyɛ. E-sukuli lɩʊ wayɩ kɛ you nakʊyu ñalɩwa nɛ kɩ-taa kɛ pɔtɔ-ɩ salaka kɛ Kamɩŋ fenaɣ pɩnaɣ 1202. Peeɖe kɛ ɛwɛ nɛ ɛ-caa hɛyɩu liidiye nɛ pʊcɔ palɩzɩ-ɩ ka-taa.