Aller au contenu

Frédéric Barberousse

Pɩlɩɩna Wikipediya

Hohenstaufen tɛ Frédéric kajalaɣ tʊ, ɛsɛɛ hɩɖɛ se Frédéric Barberousse (Caama kʊnʊŋ taa lɛ, Friedrich 1 Barbarossa, 1122 mɩsɩkʋm fenaɣ kɩyakʊ 10 pɩnaɣ 1190), zermaniki Roma tɛ wiyaʊ sɔsɔ, Roma ɛyaa tɛ wiyaʊ, Itaalii wiyaʊ, Souabe nɛ Alsace waa kɩpaɣlʊ, Bourgogne mba tɛ Ɛsɔ. Palʊla-ɩ ɛzɩ pɩnaɣ 1122 cɔlɔ mbʊ yɔ Waiblingen yaa Weingarten tɛtʊ taa, pʊñɔtɩna Ravensbourg, ɛyʊ ɛnɛ yɔ ɛɛkɛ Hohenstaufen Souabe waa tɛ kɩpaɣlʊ tɛ kewiyaɣ kɩɖɛzaɣ taa wiyaʊ pɩɣa pɩnaɣ 1147 ŋtalɩ 1152 nɛ ɛ-hɩɖɛ kɔyɔ Frédéric 3. Palɩzɩ-ɩ se ɛkɛ Roma ɛyaa tɛ wiyaʊ pɩnaɣ 1152 nɛ papamɩ-ɩ zermaniki mba tɛ cɔjɔtʊ hʊlaɣ pɩnaɣ 1155. Ehiɣ ɛ-hɩɖɛ kɩsɛsɛyɛ pɩlɩna ɛ-tandʊʊ cɔm cɔm ŋgʊ yɔɔ.

Frédéric 1 Barberousse, palʊla-ɩ pɩnaɣ 1122. Kɛlɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa palʊla-ɩ patasɩm-ɖɩ keeke nɛ pɩcaɣ pɩta. Pɩlɩna nɔnɔɔ takayaɣ kʊyʊmaɣ nakɛyɛ tɛ aseɣɖe tɔm yɔɔ, Bavière tɛ Welfe Judith, se ɛlʊla ɛ-kajalaɣ pɩɣa kɛ akɔma ɖɩɣa sɔsɔ nakɛyɛ taa nɛ kɔñɔtɩna Altdorf. Ŋgʊ pɩ-tɛ alɩwaatʊ taa mbʊ lɛ pɩɩkɛ kɩjɛyɩɣ se paa halʊ weyɩ ɛlʊlɩ ɛ-pɩɣa kɛ ɛ-tɛ tɛtʊ yɔɔ yɔ, mbʊ papɩzɩɣ pɔtɔ se Frédéric wɛʊ yɔ paa pɩla ɛzɩma yɔ e-ɖoo lʊla-ɩ ɛ-tɛ ɛjaɖɛ taa kɛnɛ. Ɖɔɖɔ lɛ, patasɩ pɩtʊʊ pa-taa se tovonum se Frédéric kɛ kajalaɣ pɩɣa kɛ e-ɖoo cɔlɔ, mbʊ pʊyɔɔ yɔ wɛɛ ana a-taa lɛ, pɩya kʊdɔŋ kɩsɩbɩɣ nakʊyʊ kaalɩwa nɛ kʊkʊʊ piya cikpesi.

Frédéric kɛ Hohenstraufen Frédéric 2 ɛsɛɛ kpɩɖʊʊ tʊ pɩɣa, Souabe tɛ sɔsɔ nɛ e-ɖoo kɔyɔ Judith, Bavière Henri kɩkpɛdʊ pɛlaɣ, patɩŋa palɩna Ampiiri Kiɖeɖeu taa. Ɛɛwɛna pɩnzɩ 25 lɛ, ɛ-caa sɩ ɛlɛ pɩkɛ pɩnaɣ 1147 alɩwaatʊ taa, nɛ ɛmʊ ɛ-caa kewiyaɣ kpelaɣ Souabe waa tɛ nɛ paya-ɩ se Frédéric natozo tʊ. Conrad 3 tɛ tuda sɩm wayɩ kɛ lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 15 pɩnaɣ 1152 Bamberg tɛtʊ taa, mbʊ lɛ, ɛɛwɛna pɩnzɩ 30. Frédéric, Souabe waa tɛ Ɛsɔ pɩsɩ Roma tɛ mba wiyaʊ kpaɣ lakɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 4 pɩnaɣ 1152 alɩwaatʊ kɛ Francfort-sur-le-Main.

Lakɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 2 pɩnaɣ 1147 evemiye talɩ, Frédéric kpaɣ halʊ Adèle yaa Adélaïde Vohbourg, Cham-Vohbour Diepold 3 tʊ pɛlaɣ weyi paayebina-ɩ Eger tɛtʊ yɔ. Pacaɣ ɖama cɔlɔ mbʊ yɔ kaakɛ ɛlɛ, pɛfɛyɩ pɩɣa mbʊ yebina paya ɖama lakɩŋ fenaɣ taa pɩnaɣ 1153 alɩwaatʊ taa Constance tɛtʊ taa, mbʊ pɩtasa se Frédédric eyeba Eger ɛjaɖɛ kɛ ɛɖɛtʊ Frédéric de Rothenbourg. Wiyaʊ sɔsɔ kpaɣ Bourgogne tɛ Béatrice kɛ nesi ɖɔkɩ naalɛ nzɩ ɖeɖe kɛ pɩnaɣ 1156 mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ 9 ŋgʊ wiye, ɛɛkɛ pɩɣa cikpelaɣ yem, Rainald 3 tʊ pɛlaɣ nɛ Agathe de Lorraine ɛlɛ ñɛkɛ Lorraine Simon 1 pɛlaɣ, ɛlɛ peyebina Franche-Comté.