Ferré Gola

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche

Ferré Gola hɩɖɛ sɔsɔyɛ kɔyɔ Hervé Gola Bataringe nɛ palʊla-ɩ lakɩŋ fenaɣ kɩyakʊ naatozo wiye pɩnaɣ 1976 kɛ kɩnsasa tɛtʊ taa. Ɛkɛ hendu teyu, ti-luɖu, lala hendu maɣzɩyʊ nɛ ɛpaɣ ɖɔɖɔ kamaɣ fɛyɩ. Ɛ-hɩla kɩsɛsɛna yɔ: Jésus de Nuances, Chair de Poule, Le Padré, Nika boronina Hervé Gola Bataringe hendu teu taa kɛ hendu teyaa ŋgbɛyɛ naɖɩyɛ nɩɩ ɛ-taŋ nɛ pamʊ-ɩ pa-taa ɛlɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ hiu nɛ nakʊ.

Ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se Werrason nɛ pʊkɔma pɩtalɩ saŋgayɩŋ fenaɣ lʊbɛ wiye pɩnaɣ 1977 lɛ, ɖɩyɔkɩ. Pɩlaba mbʊ lɛ, ɛsʊʊ ŋgbɛyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ payaɣ-dɩ se Wenge Musica Maison Mère. Ɛwɛ pɩ-taa pɩzɩɩna ɛzɩ pɩnzɩ lʊbɛ yɔ. Ɛ-ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa kɔyɔ Werrason, Adolphe Dominguez nɛ Didier Masela.

Hendu teu kanahaʊ ŋgʊ payaɣ -kʊ se Vita-Imana yɔ, ŋgʊ ɛlɩza Solola Bien taa nɛ pɩla ɛ-hɩɖɛ tasa kʊyʊ ɛsɔta. Ɛlɩza-kʊ pɩnaɣ 1999 taa. Pɩnaɣ 2004 taa Ferré, Bill Clinton Kalonji nɛ J.D.T. Mulopwe panana ɖama nɛ palɩzɩ hendu teu kanahaʊ nakʊyɔʊ nɛ payaa-kʊ se Miracles, pʊtɔbʊʊ se hama lakasɩ. Palɩza-kʊ nɛ pɩlakaɣ ɛzɩ pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ yɔ lɛ, paya ɖama ɖɔɖɔ ɛzɩ pɩdɩɩ yɔ.