Famoudou Konaté

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Famoudou Konaté kɛna Kiinee ɛjaɖɛ taa keeɣa maɖa yaa hendu teyu sɔsɔ nɔɔyʊ nɛ palʊla-ɩ pɩnaɣ 1940 kɛ Sangbarala egeetiyee taa, Kurusa taa. Kurusa wɛ Hoti Kiinee taa. Mba pasima Mamady Keïta yɔ, pasɩma-ɩ; mbʊ pʊyɔɔ yɔ, ɛ-na-ɩ pɔ-tɔm wɛ ɖama yɔɔ. Afrika taa hendu teya kɔma nɛ patɩlɩ-ɩ lɛ, pamʊ-ɩ pɛ-ŋgbɛyɛ taa. Pɩtɛ alɩwaatʊ lɛ, ɛɛwɛna pɩnzɩ 19.

Pɩlaba mbʊ lɛ, ɛnɛ Kinee ɛjaɖɛ taa hendu teya sʊsa sʊsa palakɩ amʊzɛ ketɛŋga kpeekpe nɛ pɔcɔʊ pataŋ pɩtalɩ ɛzɩ pɩnzɩ 26 yɔ kɛ mbʊ yɔ. Caama ɛjaɖɛ lɩwaɣ pa-sʊsɔ weyi payawaɣ-ɩ se Karl Marx yɔ ɛ-tɛ tɔsʊʊ hʊʊ paɣtʊ yɔɔ lɛ, ɛ-ɛyʊ ɛsɩm nɔɔyʊ, Johannes Beer, yaa-ɩ Caama ɛjaɖɛ taa se ɛwolo ɛsɩna peeɖe hendu teyaa nɛ ɛla amʊʊzɛ naayɛ ɖɖɔ nɛ pɩla mbʊ ɖɔɖɔ.

Famoudou Konaté wɛ Malɩnke ɛsakuliye yaa sɔnzɩ taa weyi paakpɛlɛkɩɣ-ɩ nabʊyʊ kɩkpɛlɛkʊ yɔ. Ɛzɩma ɛ-tɛ peeɖe mʊsɩ soo mabʊ camɩyɛ. Ɛmʊsɩ labʊ taa lɛ, pɩfɛyɩna-ɩ kɩjɛyʊ se lala ɛsɩna-ɩ pʊcɔ pɩwɛɛ ɖeu. Ɛzɩma Famoudou Konaté sɔɔla ɛ-ɛjaɖɛ lɛ, paa ɛzɩ ewoki tuuɖe kɔyɔ, tʊmɩyɛ naɖɩyɛ wona-ɩ, ɛtɛŋ-ɖɩ lɛ ekpeŋ ɛ-tɛ Kiinee taa. Famoudou Konaté soo mabʊwɛna a-ndɩ: ɛyɔɔdʊʊ tɔm e-soo taa.