Aller au contenu

Fɩyɛtɩnamɩyɛ kʊnʊŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Fɩyɛtɩnamɩyɛ kʊnʊŋ
Mɔyɔdʊʊ fɩyɛtɩnamɩyɛ

Fɩyɛtɩnamɩyɛ kɛ Fɩyɛtɩnaam ɛjaɖɛ tɛ kewiyaɣ kʊnʊŋ. Kɩlɩna Mon-Khmer pɩlɩŋga taa osɩtroazɩyatɩkɩ kʊnʊmɩŋ taa. Fɩyɛtɩnamɩyɛ kɛ osɩtroazɩyatɩkɩ kʊnʊŋ ŋgʊ kɩnɩyaa ɖɔɣ sakɩyɛ nɛ kɩcɛzɩ tam hɩʊ kɛ Khmer ŋgʊ ngʊ kɩ-kɛ naalɛ ŋgʊ. Kɩ-kɛ kʊnʊŋ ŋgʊ kɩwɛ kiyeke yɔ nɛ kɩwɛna nɔɣ tomiye kʊyʊmɖɩyɛ yɔ nɛ kɩwɛna nɔɣ tiliʊʊ tɛ wɛtʊ tam loɖo.

Ɖɩkpaɣ Fɩyɛtɩnaam samaɣ kɔyɔ mba palʊlɩ-wɛ kʊnʊŋ ŋgʊ kɩ-taa nɛ pɔyɔɔdʊʊ-kʊ yɔ pɛkpɛndʊʊ ɛzɩ hiʊ waa lutozo nɛ kɩgbanzɩ mɩnɩʊ yɔ ɖɔɖɔ ɛzɩ miiliyɔɔ waa naalɛ ajɛyɛ lɛɛna taa. Ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɛ kewiyaɣ maɣmaɣ tɩla se kʊnʊŋ ŋgʊ kɩ-tɛ maʊ kpata lɩna Jésuite Alexandre de Rhode pɩnaɣ 1651 kɛ Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum taa.

Fɩyɛtɩnamɩyɛ wɛ Fiet-muong kʊnʊmɩŋ tɛ agbeela taa mon-khmer pɩlɩŋga taa osɩtroazɩyatɩkɩ kʊnʊmɩŋ cejewiye taa. Patɩlɩʊʊ Fɩyɛtɩnamɩyɛ kʊnʊŋ se kɩ-kɛ mon-khmer yɔ pɩtalɩ pɩnzɩ mɩnɩʊ nɛ nɩnʊwa. Kɔnaɣ tʊ weyi ɛtamsɩ Fɩyɛtɩnamɩyɛ kʊnʊŋ nɛ mon-khmer kʊnʊmɩŋ yɔ ɛnʊ lɛ, James Richardson Logan pɩnaɣ 1852. Sɔnɔ yɔ tʊma sakɩyɛ wɛ pɩlɩna hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩ-taa.