Eolien

Pɩlɩɩna Wikipediya
Eoliennes

Mbʋ puwobina heelim yɔɔ yɔ payaɣ se "éolien". Ɖooo kpaɖɩŋ 17-18 taa papaɣzɩ tɔmpiye ńɖɩ yɔɔdʋʋ. Pɔyɔɔdʋʋ-ɖɩ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa. Ɛbɛ payaɣa "éolien" ɖooo sɔnzɩ taa?

Moulins à vent, Campo de Criptana
  • Ɖooo Krɛɛkɩ ɛjaɖɛ kɩbɩnɖɛ taa lɛ, ɛsɔ weyi ɛhaɣ heelim yɔ payaɣ se "Eole".
  • Krɛɛkɩ ɛjaɖɛ kɩbɩnɖɛ ńɖɩ ɖɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, ɛyʋ weyi ɛwɛ "éoliens" waa cejewiye taa yɔ payaɣ se "éolien".
  • Mbʋ puwobina "Eolie" yɔɔ yɔ ɖɔɖɔ payaɣ "éolien" Krɛɛkɩ ɛjaɖɛ kɩbɩnɖɛ ńɖɩ ɖɩ-taa : "île éolien", "cités éoliennes"
  • Krɛɛkɩ ɛjaɖɛ kɩbɩnɖɛ ńɖɩ ɖɩ-taa n̄ɩma nabɛyɛ tɛ kʋnʋŋ ɖɔɖɔ payaɣ se "éolien".
Bateau à voile Christian Radich

Wendu teu taa ɖɔɖɔ mbʋ yɔ, pɔyɔɔdʋʋ heelim tɔm. Tɔmpiye "la" pɛkɛdaɣna heelim. Ɛlɛ, pɩfɛyɩ se ɛyaa ɛkpaɣ tɔmpiye ńɖɩ nɛ pama nʋkɔyʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩlɛɣzɩ. Wonuu nakʋyʋ wɛɛ payaɣ-kʋ se "harpe éolienne". Ŋgʋʋ heelim makɩna ku-so. Payaɣ-kʋ ɖɔɖɔ se "éoli-harpe".

Planche à voile, Punta Paloma, Ɛsɩpaañɩ