Eiffel Kuduyuu Sɔsɔʋ (Tour Eiffel)

Pɩlɩɩna Wikipediya
Tour Eiffel Wikimedia Commons

Eiffel Kuduyuu sɔsɔʋ kɛna fer puddlé tɛ kuduyuu sɔsɔʋ. Kɩ-ɖaɣlakɩŋ yaa kɩ-kɩkʋyɩmɩŋ taa talɩɣ ɛzɩ mɛtɛwaa kudokiŋ nasɩdozo nɛ hiŋ naalɛ nɛ naanaza (324) mbʋ yɔ. Nɛ kuduyuu kʋnɛ kʋn̄ʋʋdaɣ nɛ antɛnɩɩ (antennes). Kuduyuu kʋnɛ yɔ, kɩwɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ tɛtʋ sʋsɔtʋ taa.

Fransɩ tɛtʋ sʋsɔtʋ ndʋ lɛ Paarii. Paarii ŋgʋ, kʋkʋ wɛna naŋ huɖe pɩlʋʋ kamaɣ yɔ kiŋ nɛ Champ-de-Mars hɔɔlʋʋ yɔ. Kɩwɛna kuluŋgulu lʋbɛ ɖeɖe pɩɖɛ pɩcɔɔ Seine. Ɖajaa sʋsɔ Gustave Eiffel nɛ enisi ɖʋyaa mba pɔcɔyɩ kpɛɛ nɛ pata yɔ, pamana kuduyuu sɔsɔʋ Eiffel kʋnɛ.

Panorama Paris December 2007

Pama-kʋ size palɩzɩ Fransɩ ɛjaɖɛ tɛtʋ sʋsɔtʋ Paarii nɛ pawɩlɩ ajɛɛ yaa kedeŋa kpeekpe kɛ pɩnaɣ 1889 taa. Nɛ pama kuduyuu kʋnɛ size«kuduyuu sʋɔʋ ŋgʋ kɩwɛna mɛtɛwaa kudokiŋ nasɩdozo (300) yɔ». Wondu keɖeyaɣ kuduyuu kʋnɛ, kɩ-pɩsaɣ mayaɣ yaa kumoɖe kɛ Fɩransɩ tɛtʋ sʋsɔtʋ.

Nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖɔɖɔ size, tɛtʋ ndʋ, tɩ-kɛ tɛtʋ sʋsɔtʋ kajalaɣ n̄ɩndʋ ndʋ tɩkɛ kedeŋa yɔɔ yɛlɩyɛ yɔ. Tɩ-yɔ peɖe ɛsɩyɛ egbena samaɣ agɔma kɩlaɣ wobu. Ɖɩkpaɣ pɩnaɣ 2011 kanɛ kɔyɔ, ɖɩtɩlɩɣ size kaakɛ pɩnaɣ ŋga ka-taa aleɣyaɣ tɛtʋ ɖaɣ ŋga kɛwɛ Fransɩ yɔ, kaakɩlaɣ mʋʋ ɛsɩyɛ egbena samaɣ agɔma mba.

Eiffel daedalus

Peɖe pɩtɩŋgɩna nɛ liidiye pazɩ sʋʋ Fransɩ ɛjaɖɛ taa. Liidiye nɖɩ ɖɩɩsʋ Fransɩ ɛjaɖɛ taa peɖe pɩnaɣ 2011 kanɛ ka-alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa mbɩ yɔ, ɖɩ-ɖɔwa siŋŋ. Ɛsɩyɛ egbena samaɣ agɔma ŋga kaawoba pɩnaɣ ŋga ka-taa yɔ, katalɩɣ ɛzɩ hiŋ lʋbɛ nɛ kagbanzɩ (75) kɛ mɩnʋʋ(100) yɔ.

Yee ɖɩkpaɣ sama miiliyɔɔ 7,1 mba paawoba yɔɔ yɔ, agɔma kɩlɩna ɖɔʋ. Krɩsstʋ mba kpaaŋ sɔsɔʋ ŋgʋ paya-kʋ size Notre-Dame de Paris yɔ, kɩ-kɛ n̄ʋʋ kɛ keɖeyaɣ wondu kuduyuŋ hɔɔlʋʋ taa nɛ kɩtɛ agɔma talɩ paa pɩnaɣ ŋga lɛ miiliyɔɔwaa 13,6. Ɛlɛ, paa mbʋ yɔ, Eiffel kuduyuu sɔsɔʋ kɛna keɖeyaɣ daɣ ŋga ɛsɩyɛ egbena tɩna woki siŋŋ pɛhɛyʋ nɛ pɔcɔŋna yɔ.