Aller au contenu

Cléopatre

Pɩlɩɩna Wikipediya
Cléopatre

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Egipiti
Ɛ-tʋmɩyɛ Abiɖe
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Alɛkɩsandrii, Egipiti
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ pɩnaɣ 69 BC
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Alɛkɩsandrii, Egipiti
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʋ 12 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 30 BC
Cleopatra by William Wetmore Story

Cléopatre lʋbɛ tʋ hɩɖɛ kɩsɛsɛyɛ kɛlɛ Théa Philopator. Hɩɖɛ Cléopatre tɔbʋʋ kɛlɛ se weyi ɛsɔɔlɩ ɛ-caa pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Patasa-ɩ hɩɖɛ haʋ se Théa Néôteria Philopatris. Ɖɩɖɩ tɔbʋʋ kɛlɛ se ɛsɔ halɩñɩnʋ kɩfalʋ weyi ɛsɔɔlɩ ɛ-ɛjaɖɛ yɔ. Awiya pɛlaa payaɣ Cléopatre waa Egipiti ɛjaɖɛ taa. Egipiti ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɔnaa ɖɔ sakɩyɛ.

Ɖoɖoo ɛnɛ ɛkɛ caanaʋ Egipiti tɛ Abiɖe. Ɛkɛ samaɣ ŋga payaɣ se Ptoleme waa yɔ, ke-liɖe taa tʋ. Palʊlɩ-ɩ nɛ pɩla pɩnzɩ nɩnʋwa nɛ hiu nɛ pɩnzɩ nakʋ (69) nɛ pʋcɔ palʋlɩ ɖa-Ñʋʋyaɖʋ Yeesuu-Krɩstʋ. Ɛsɩba kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʋ hiu nɛ naalɛ ñɩŋgʋ wiye. Ɛsɩba nɛ pɩla pɩnzɩ niidozo (30) nɛ pʋcɔ palʋlɩ kedeŋa Ñʋʋyaɖʋ Yeesuu-Krɩstʋ.

Alexandre tɛtʋ taa palʋla-ɩ. Ɛ-caa kɛlɛ Ptolémé naalɛ tʋ. E-ɖoo kɛlɛ Cléopatre loɖo tʋ. Ɛlɛ kɛ Tiriphème tɛtʋ taa tʊ halʋ. Abiɖe Cléopatre lʋbɛ tʋ keɖiyi Egipiti ɛjaɖɛ kpaɣ pɩnaɣ nɩɩnʋwa (51) nɛ kʋɖʋmaɣ nɛ puwolo pɩsɩɩna pɩnaɣ niidozo (30) nɛ pʋcɔ palʋlɩ ɖa-Ñʋʋyaɖʋ Yeesuu-Krɩstʋ. Ɛ nɛ ɛ-ɖalaa nɛ ɛ-walʋ Ɖajaa Ptolémé hiu nɛ naanza tʋ peɖiyaɣna Egipiti ɛjaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa.

Abiɖe Cléopatre lʋbɛ tʋ kaɖʋ taabalɩyɛ nɛ Ɖajaa Jules César nɛ Ɖajaa Marc Antoine. Ɖajaa Marc Antoine kɛkɛ Room ɛjaɖɛ taa sɔɔja sɔsɔ nɔɔyʋ. Abiɖe Cléopatre lʋbɛ tʋ nɛ ɖajaanaa panɛ pa-naalɛ pa-taabalɩyɛ yebina nɛ patɩlɩ-ɩ kedeŋa kpeekpe yɔɔ. Abiɖe ɖɩnɛ, ɖɩlʋlɩna ɛyaa sɔsaa naalɛ panɛ nɛ piya sakɩyɛ.

You cikpeluu nakʋyʋ kalɩ Ɖajaa Marc Antoine nɛ Ɖajaa Octave pɛ-hɛkʋ taa. Abiɖe Cléopatre lʋbɛ tʋ kaɖʋ nɔɔ you ŋgʋ kɩ-taa. Ɛlɛ, pawaba-ɩ you ŋgʋ kɩlaba pɩnaɣ 31 ñɩŋga taa Actium tɛtʋ taa yɔ.

Sarah Bernhardt joue Cléopatre 1891
Ɖʋm ñasɩ Cléopatre nɛ ɛsɩ)