Cléopatre

Pɩlɩɩna Wikipediya
Cléopatre
Dicksee-Cleopatra.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Egipiti
Ɛ-tʋmɩyɛ Abiɖe
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Alɛkɩsandrii, Egipiti
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ pɩnaɣ 69 BC
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Alɛkɩsandrii, Egipiti
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʋ 12 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 30 BC
Cleopatra by William Wetmore Story

Cléopatre 7 Théa Philopator kɛ ɖoo lɔŋ taa Egipiti tʊ, ɛ-kɛkɛ peɖe tɛ abiɖe. Ɛɛkɛ Ptɔlɛmɛ cejewiye taa tʊ. Palʊlɩ-ɩ efemiye hiu nɛ naalɛ kɛ kɩyɛɛna fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 30 nɛ pɩcɔ palʊʊlʊ Yeesu Krɩstu kɛ Alɛxandrɩ tɛtʋ taa. Ɛ-caa kɛlɛ Ptɔlɛmɛ 12 alɛtɛ tʊ, nɛ ɛ-ɖoo payawaɣ sɩse Cléopatre 6 weyi ɛlɛ kɛ Tɩɖɩphɛmɛ tʊ yɔ. Ɛkɛkɛ ɛjaɖɛna niŋɖiyu pɩnzɩ hiŋ kagbanzɩ nɛ kʊyʊm pɩsɩnaɣ pɩnaɣ niidozo mbɩ yɔ. Ɛna ɛɖalaa nɛ ɛwalʊ Ptɔlɛmɛ 13 nɛ Ptɔlɛmɛ 14 paasɩŋna kpelaɣ ɖɔkʊ pɩtasɩnaɣ sɔɔja sɔsɔɔ Roma tʊ weyi payawaɣ-ɩ se Marc Antoine. Pɩkɩlɩ tabalɩyɛ yaa nɛ ɛyɩsɩm mbʊ pʊwɛ ɛnaɣ Jules César pɛhɛkʊ taa yɔ, nɛ Marc Antoine pɔyɔ kɛ patɩlayi.

Sarah Bernhardt joue Cléopatre 1891

Cléopatre kɛ ɛyʊ kem weyi Egipiti mba yaɣ se halʊ ɖeu tʊ, lɔŋdʊ nɛ kewiyaɣ kpelaɣ ɖɔkʊ yʊ siɣsiɣ tʊ ɖoo lɔŋ taa Egipiti tɛtʊ taa yɔ. Ndʊ ɖɩsɩma ɛ-yɔɔ yɔ tɩdɔɖɔ caɣ, ɖɩcɔna kɔyɔ ɖɩsɩŋ mbʊ ɛlakaɣ Roma César sɩm wayi yɔ nɛ mbʊ ɛlakaɣ Alɛxandrɩ kɛ Marc Antoine fɛyi wayi lɛ yɔ pɩgbaɣ nɛ pɩnzɩ hiŋ naanaza nɛ pɩsɩna niidozo yɔ. Ɖʊɖɔ lɛ egoyiŋ dʊ kpam kpam kɛlɛ Auguste, ɛlɛ ñɩnanaɣ ɛ-lɛzʊ kpɛdɛɛ kewiyaɣ kpelaɣ yɔ kɛ Roma. Marc Antoine ɖɔɖɔ kaakɛ egoyiŋ mbʊ pʊyɔ yɔ ɛlɛ kakɛ ɛmɩlʊ susɔ ɛsamaɣ ŋgaɣ ɛsɔlɩ kɛ yɔ ka-ñɩm. Ɛyɔ yɔ lɛlɛ yɔ lɛ, takayasɩ mayaɣ, kɛlɛm kɛlɛm waɣ lɩzɩyaa nɛ mamaɣ nɛ mazɩnaɣ ceɣ yɔ tɩ-naɣ ñakɩ panaɣ se patasɔ nɔyʊ ɛsɩ halʊ kɩbanʊ ɛnɛ yɔ, ɛ-tɔm natʊ yʊ yɔ.

Ɖʋm ñasɩ Cléopatre nɛ ɛsɩ)