Aller au contenu

Cicéron

Pɩlɩɩna Wikipediya
Cicero - Musei Capitolini

Cicéron kɛna Room tɛtʊ taa ɛyʊ nɔɔyʊ nɛ ɛkɛ takayɩsɩ mayʊ. Palʊla-ɩ pʊcɔ nɛ palʊlɩ Yesu nɛ pɩɩkɛ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʊ naatozo pɩnaɣ 106 kɛ Arpinum tɛtʊ taa Italii ɛjaɖɛ taa nɛ ɛzɩ saŋgayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ lʊbɛñɩŋgʊ pɩnaɣ 43. Ɛtaasɔɔlɩ sɔɔjɛtʊ ɛlɛ ɛsɔɔla nɔɔ leleŋ yaa ɖeu yɔɔdaɣ paɣtʊ wɩlɩʊ tʊmɩyɛ mbʊ yebina pɩnaɣ 63 taa palɩzɩ-ɩ tɔm yɔɔ cɔnɩyaa tʊmɩyɛ ñʊʊtʊ.

Ɛlaba tɔm tendiya sukuli nɛ ɛñaɣbana nɛ ɛɖɩzɩ Catilina lʊwaɣ pɛ-ɛjaɖɛ nima wena yɔ. Ɛ-lʊbɩyɛ nɖɩ nɛ ɛ-wabɩtʊ ndʊ tɩɖʊ-ɩ hɩɖɛ camɩyɛ ɛlɛ pɩnaɣ 58 taa lɛpɩpɩsa-ɩ tɔm mbʊ pʊyɔɔ yɔ eyeba nɛ pakʊ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖi-nima lʊya nabayɩ yem nɛ patahʊna-wɛ tɔm se pʊcɔ. Pɩla mbʊ nɛ ese nɛ ɛɖʊ kʊyʊ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ.

Maccari-Cicero

Ɛpɩsa ɛkɔɔ Room tɛtʊ taa pɩnaɣ 57 lɛ, pɩɩtasɩɣ-ɩ haʊ waɖɛ se ɛtasɩ komina tʊmɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩ labʊ. Pɩtɛ alɩwaatʊ ndʊ Pompée nɛ César pañazaɣna. Alɩwaatʊ nɖʊ you sɔsɔʊ nakʊyʊ lɩɩ nɛ samaɣ kpeekpe kpaɣ hɔzɩŋ ɖama yɔɔ. Mbʊ yebina pɩkɛna-ɩ kɩcɛyʊ se ɛna Pompée nɛ César paɖu taabalɩyɛ nɛ pʊcɔ ɛɖʊ ŋgbɛyɛ nɛ Octave nɛ ɛna Antoinɛ papɩsɩ haɣ nɛ kozoŋga. Peeɖe pɩlɩna nɛ pakʊyɩ pɩnaɣ 43.