Charles 2 le Chauve

Pɩlɩɩna Wikipediya
Charles 2 le Chauve

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Royaume des Francs
Ɛ-tʋmɩyɛ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Royaume des Francs
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ

Charles 2 tʊ pɛɖɛyɩ-ɩ se ñʊʊ haza haza tʊ yaa ñʊʊ sakɩŋ tʊ, palʊla-ɩ mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ 13 pɩnaɣ 823 kɛ Francfort-sur-le-Main tɛtʊ taa Caama ɛjaɖɛ taa. Ɛyʊ ɛsɩ aloma fenaɣ kɩyakʊ 6 pɩnaɣ 877 Avrieux (Savoie). Ɛyʊ ɛnɛyɔ ɛɛkɛ Charlemagne sɛyɩ nɔyʊ mba pɛtɛyɩ Ampiiri pɩnaɣ 843 alɩwaatʊ taa yɔ. Ɛnʊ kɛnɛ Aquitaine wiyaʊ kpaɣ ɖooo ɛ-caa kewiyaɣ alɩwwatʊ Louis, Fransɩɩ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ hɔɔlʊʊ taa wiyaʊ pɩnzɩ 843 ŋtalɩ 877 nɛ papamɩ-ɩ kewiyaɣ hulaɣ sɔsɔ Wɩsɩ Ɖɩɖʊyɛ taa kiŋ pɩnaɣ 875.

Pɩnaɣ 867 tɛ paɣzɩyɛ alɩwaatʊ taa, Charles pɩsɩ ɛyaa kpeekpe tɛ fada kɛ Denis kiɖeɖeu taa. Agoza fenaɣ kɩyakʊ 5 pɩnaɣ 877, kɩyakʊ ŋgʊ papa Jean 8 Maari Kiɖeɖeu Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ tɩna nɖɩ ɖɩkaɣ kɛʊ Corneille Kiɖeɖeu fada kɛ Compiègne yɔ, ɛhʊ ɛ-ñʊʊ koloŋgolo se pɩwɩlɩ se etisa piŋ Ɛsɔ yɔɔ, ŋgʊ ɛyaa mba pɛ-tɛ lɛ, Ɛsɔ sɛtʊ kpaŋ taa lɛ, pɩfɛyɩ se wiyaʊ nɔyʊ ɛhʊ ɛ-ñʊʊ mbʊ, ɛlɛ eyeba tandʊʊ cɔm cɔm.

Ɛkɛ wiyaʊ sɔsɔ Louis pɔtɔdɩyɛ nayʊ Ɛsɔ paɣtʊ yɔɔ ɖaŋɩyʊ piŋ pɩɣa ɛ-nɛ ɛ-halʊ kɩlɛlɩyʊ Judith Bavière ñɩnʊ, pakpa-ɩ nɛ pɛcɛlɛ tɔm wɩlɩyʊ sɔsɔ nɔyʊ Walafrid Strabon (808 cɔlɔ ŋtalɩ 809-849), ɛkɛ mʊwanɩ Reichenau mʊwanɩ waa kpaŋ taa kɛ Alémanie. Pɩnzɩ nakʊ wɛɛ taa Strabon ɖɔkɩ sukuli wɩlʊʊ evebupɩɣa kanɛyɔ mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛɛwɛna lidau piŋ pɩɣa kɛnɛ kɔyɔ.

Pɩnaɣ 837, Aix Ɛsɔ kuduyuu tɛ kedizaɣ ɖɩlaɖɛ wɛɛ, ɛ-caa kpeɣi-ɩ ajɛyɛ wena aañɔtɩna-wɛ nɛ awɛ Frise nɛ Seine taa yɔ. Pɩnaɣ 838, ɛmʊ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩkpɛndɩna Maine nɛ egeetiye nɖɩ ɖɩɩwɛ Seine nɛ Loire pɛ-hɛkʊ taa yɔ. Pɩnaɣ 838 agoza fenaɣ kɩyakɩŋ 28 yaa 30, Worms kedizaɣ ɖeɖe, Louis pʊtɔdɩyɛ nayʊ cɛlɛ-ɩ Fransɩɩ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩwɛ Meuse nɛ Seine pɛ-hɛkʊ taa yɔ, Bourgogne wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ nɛ hadɛ yɔɔ kiŋ, Provence nɛ Neustrie nɛ Bretagne nɛ Aquitaine kewiyaɣ ɛjaɖɛ nɛ Gascogne nɛ Septimanie.

Pɩnaɣ 840 alɩwaatʊ taa pa-caa Louis pɔtɔdɩyɛ nayʊ ɛnʊ ɛsɩba kpa lɛ, piyaa paɣzɩ youp a-taa pe-yeke. Charles kpɛndɩ ɛ-tɩ nɛ Germaniiki Louis, kɛlɛ paha ɛsɛ nɛ Lothaire 1 tʊ, pa-ɖalʊʊ sɔsɔ weyi ɛlɛ maɣzɩ se ɛtɛyɩna-wɛ Ampiiri. Ɛlɛ patɩŋa pɛkpɛdɩ pawa Fontenoy-en-Puisaye, Bourgogne you pɩnaɣ 841.

Pɩnaɣ 843 alɩwaatʊ taa kpa lɛ, kɔkɔɖɛ sʊʊ Charles ñʊʊ koloŋgolo tʊ nɛ Nominoë pɛ-hɛkʊ taa. Pɩnaɣ 845, Ballon you wɛɛ taa lɛ, Nominoë wa Charles ñʊʊ koloŋgolo tʊ. Nɩnaʊ takayaɣ kajalaɣ ŋga wɛ pɛ-hɛkʊ taa pɩnaɣ 846. Nominoë pɩsɩ Bretgne wiyaʊ. Pɛ-hɛkʊ taa you ɖanɩɣ paɣzɩ pɩnaɣ 849 lɛ, Bretgne ɛyaa tɩ ɖɔm pɔyɔɔ nɛ kɩkpaɣ Rennes nɛ Nantes tɛtʊ. Kɩyɛna fenaɣ kɩyakʊ 22 pɩnaɣ 851 taa lɛ, Erispoë wa Charles ɖɔɖɔ Jengland you ɖeɖe.