Aller au contenu

Calɩm fɩɣa (Cœur)

Pɩlɩɩna Wikipediya
Anatomy Heart English Tiesworks

Calɩm fɩɣa yekina nɛ ɛyʊ calɩm cɔʊ e-tomnaɣ taa. Hola naayɛ wɛ calɩm fɩɣa taa. Calɩm fɩɣa kaɣ wɛʊ kulubi tɩyɛ, ɛlɛ, ɖɩtapazɩ ɖɩwɛɛ kulubi. Ɖɩwɛ sɔɔɔ tɩyɛ, pʊ-tɔbʊʊ se ɖɩlaba ɖalʊʊ yɔɔ. Ɖɩ-taa nɛ pɔʊ nɛ calɩm yaɣna pɔʊ ŋgʊ kɩ-taa.

Ɛyʊ wɛna pilinzi ndɩ ndɩ. Ñʊʊ wɛɛ, nesi wɛɛ, naŋgbanzɩ wɛɛ, lotu wɛɛ nɛ laŋɩyɛ ñɛwɛɛ. Laŋɩyɛ taa calɩm fɩɣa wɛɛ. Hʊzɩŋ hɛkʊ taa calɩm fɩɣa wɛɛ. Ɛlɛ, ɖi-yuŋ kpilina hʊzɩŋ lɩmɩyɛ yɔɔ kiŋ. Pʊ-tɔbʊʊ se ɛyʊ laŋgɩyɛ nɛ lɩmɩyɛ yɔɔ kiŋ ɛyʊ calɩm fɩɣa kpilinaa.

CG Heart

Pʊ-yɔɔ pɩfɛyɩ ɖeu se ɛyʊ ɛɖʊ kaŋgalafu e-toko kabaɣ taa ɛ-laŋɩyɛ yɔɔ. Mbʊ pʊyɔɔ yɔɔ, yee ɛɖʊ-kʊ mbʊ nɛ pʊtʊʊzɩna se nɔɔyʊ yaɣ-ɩ kɔyɔ, kiselesiɣ ɛ-laŋɩyɛ yɔɔ peeɖe. Kiselesiɣ mbʊʊ yɔ, piciidiɣ ɛ-calɩm fɩɣa nɛ pɩkɔna-ɖɩ kaɖɛ kpem.

Hʊzɩŋ cɔ calɩm fɩɣa pɩta. Mbʊ payaɣna fransɩɩ kʊnʊŋ taa se diaphragme yɔ, pʊwɛna calɩm fɩɣa tɛɛ hɔɔlʊʊ nɛ mbʊ payaɣ se sternum yɔ, pʊbʊ ñɛwɛɛna calɩm fɩɣa ɛsɩndaa kiŋ. Likiyuu (oesophase) ñɛwɛna calɩm fɩɣa wayɩ kiŋ nɛ mba payaɣna fransɩɩ kʊnʊŋ taa se troncs artériels waa yɔ, paba ñɛwɛɛna calɩm fɩɣa hayi kiŋ.

Ɛyʊ sʊtʊyʊ calɩm fɩɣa ɖaɣlakɩŋ wɛ ɛzɩ santimɛtɛnaa hiu nɛ naalɛ mbʊ yɔ. Kpaɣna ɖɩ-hadɛ nɛ ŋwolo ŋtalɩ ɖi-hayi kiŋ lɛ, ɖɩ-ɖaɣlakɩŋ kɛ santimɛtɛnaa nakʊ. Kaaɣʊ yɔɔ lɛ, ɖɩ-ɖaɣlakɩŋ kɛ santimɛtɛnaa loɖo. Abalʊ calɩm fɩɣa kɩlɩ paɣlʊ halʊ ñɩnɖɛ.

Dissected pig heart

Ɛyʊ sʊtʊyʊ abalɩñɩ hɔyɩ huŋ kɛ kilonaa 300. Piyele halɩñɩnʊ calɩm fɩɣa yuŋ ñɛkɛ kilonaa 250. Ɛyʊ sʊtʊyʊ abalɩñɩnʊ yuŋ ɛkɛ kilonaa mɩnʊʊ yɔ, ɛ-calɩm fɩɣa yuŋ kɛɣ 0,45. Ɛlɛ, yee pɩkɛ ɛyʊ sʊtʊyʊ halɩñɩnʊ yɔ, e-yuŋ kiloonaa mɩnʊʊ yɔɔ lɛ, ɛ-calɩm fɩɣa yuŋ kɛɣ 0,40 ɖei ɖei.