Aller au contenu

Cʊcʊɖɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Goyave

Cʊcʊɖɛ kɛ sʊŋga taa tɩŋ piye ndɩ payaɣ ɖɔɖɔ se Cʊcʊɖɛ tɩŋ. Kɩ-tɛ tɩŋ weyɩ ɛ-hatʊ wɛ tɩŋ hatʊ sɛmɩŋ ɛlɛ ɛlʊlʊʊ hɛtʊ kʊlʊmʊtʊ (Myrtacée) nɛ ɛñɔʊ Amerika nɛ Afrika sʊŋga ageetaa taa. Papazɩɣ kɩhayʊʊ yɔ pɩtalɩɣ pɩnzɩ 2000 mbʊ yɔ. Tɔm piye Cʊcʊɖɛ lɩnɛ arawak guaiaba kʊnʊŋ taa kɛnɛ nɛ ɖɩ-tɔbʊʊ se tɩŋ piye.

Goyave

Cʊcʊɖɛ kɛ sʊŋga ageetaa taa tɩŋ piye ɖɩ-tɛ nɛ Amerika nɛ hɛkʊ taa ajɛyɛ taa Piresiili nɛ kɔzɩ kɔzɩ Antalɛzɩ, ɖɩwɛ kulukuluu nɛ pɔtɔkɩ-ɖɩ ɖɩpalɩka talɩɣ sɛntɩmɛta naa 3 ntalɩɣ 10 hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa hayɩm naa nabɛyɛ taa ɖɩtalɩɣ 12.

Cʊcʊɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna tɔmnaɣ fɛlɛ fɛlɛ nɛ kɛ-fɛyɩ kpɩzɩŋ, ɖɩwɛ tɩŋ hatʊ sɛmɩŋ nɛ ɖɩpɩsɩɣ sʊtʊ lɩm sɛmɩŋ nɛ ɖɩ-yɔɔ wɛ takɩŋ toyi toyi ɛlɛ nayɛɛ yɔ alɩwaatʊ ndʊ ɖɩpɩɣ yɔ, lɛɛnɛ yɔ lɛ pɩwɛʊ caʊʊ nɛ ɖɩ-sɛɛ kpaŋ. Ɖɩ-mʊtʊ wɛ num tɩyɛ nɛ ɖɩ-taa wɛ pee wili wili nayɛɛ nɛ awɛ ɖoŋ nɛ ɖɩ-taa sɔzɩŋ nɛ sɔzɩŋ ɛnʊ ɛwɛ ndɩ. Cʊcʊɖɛ taa wɛ fitamini A nɛ B nɛ C ɛlɛ ɖɩ-tɛ fitamini C kɩlɩɣ ɖɔʊʊ tɩŋ pee lɛɛna. Cʊcʊɖɛ kɛ tɩŋ ŋgʊ kɩ-maɣna ɖalakɩŋ tɛ nɛ pɩtalɩ mɛta naa 8 nɛ kɩñɔʊ Amerika nɛ Afrika sʊŋga ajɛyaa taa.

Guava blossom