Aller au contenu

Cʊʊ ñanzɩ tʊmɩyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Potter and his work, Jaura, India
Tajines in a pottery shop in Morocco
Sèvres - Grand atelier - calibrage 022

Cʋʋ n̄anzɩ kɛ ɖɔɖɔ tɛtʋ n̄anzɩ. Papɩzʋʋ ɖɔɖɔ paya cʋʋ n̄anzɩ nzɩ ɖɔɖɔ size Cʋʋ tɛ tɔɔnaɣ yaa mɩzaɣ yɔɔ wonuu. N̄anaɣ yaa yaa wonuu kʋnɛ, kɩkɛ mbʋ pamana tɛtʋ yaa cʋʋ yɔ. Cʋʋ yaa tɛtʋ n̄anzɩ mayʋ kɛ payaɣ yaa pɛcɛlɛ hɩɖɛ size cʋʋ wondu mayʋ yaa tɛtʋ wondu mayʋ. Mayʋ ɛnɛ, ɛkpakʋ tɛtʋ yaa cʋʋ nɛ ɛma pɛŋ weyi ɛ-taa paɖʋ sʋlʋm yaa lɩm nɛ pɔn̄ɔʋ yɔ.

Mayʋ ɛnɛ, ɛpɩzʋʋ ɛma ɖɔɖɔ peɣsi nzɩ palakɩna cotu yaa anasayɩ ɖɔm leleŋ n̄ɩmbʋ yɔ. Pama tɛtʋ yaa cʋʋ ŋgʋ nɛ ɖoozi yaa mʋtʋ n̄anzɩ cikpesi. Cʋʋ n̄anzɩ kɛna lɛɣtʋ matʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ. Cʋʋmayʋ ɛnɛ, ɛlakɩ tʋma ndɩ ndɩ wena nɛ tɛtʋ yaa cʋʋ yɔ, pɩkɛna mbʋ pʋwazʋʋ siŋŋ kɛ mɩzaɣ hɔɔlʋʋ taa kɛ ɖɩɣa taa yɔ.

Cʋʋ yaa tɛtʋ matʋ tʋma kpeekpe payɩ kɛ payaɣna fransɩ kʋnʋŋ taa size "céramique". Tɛtʋ yaa cʋʋ kɛ, pɔlɔkɩna kolonzɩ yaa kuduyuŋ. Palakɩna cʋʋ ŋgʋ nɛ mbʋ payaɣna anasayɩ taa size "carreau" waa yɔ. Pawazʋ nɛ pɔpɔʋ kuduyuŋ tɛɛ. Cʋʋmayʋ maɣ ɖɔɖɔ lɩm n̄ɔʋ kɔbɩnaa yaa sʋlʋm caɖasɩ. Yee palaba haɖaa ɖoli kɔyɔ, caɖasɩ kɛ pɛdɛyʋna sʋlʋm. Afrika ɛjaɖɛ taa lɛ, ɛjaɖɛ cikpeɖe naɖɩyɛ wɛ nɛ payaɣ-ɖɩ size Togo. Togo kɛna Afrika ɛjaɖɛ cikpeɖe nɖɩ ɖɩ-taa paa sɔnzɩ nzɩ pa-caɣ labʋ kɔyɔ, pʋpɔzʋ caɖa yɔ yaa cʋʋ wonuu.

Tɛtʋ yaa cʋʋ wazʋʋ nɛ pama mbʋ payaɣna anasayɩ taa size "tuyaux" waa yɔ. Cʋʋ yaa tɛtʋ kɩmanatʋ tʋnɛ, tɩlɩwa pɩlaba alɩwaatʋ cabɩ. Pɩkɛna ɖoo lɔndaa canaʋ tɔm wɛɛ taa. Pacalɩna tɛtʋ yaa cʋʋ kʋnɛ kɩmatʋ taŋ nɩʋ kɛ Siini ɛjaɖɛ taa. Pɩɩkɛna pɩnaɣ kudokiŋ nɛɛlɛ n̄ɩŋ taa nɛ pɩcɔ palʋlʋʋ yesu krɩstʋ. Pɩkɔma pazɩ-ɩ lɛ, palɩɩ matʋ ndʋ tɩtaŋ ɖɔɖɔ kɛ Sapɔŋ ɛjaɖɛ taa kɛ kpaɖʋ yaa wɛɛ hiu nɛ kʋɖʋm n̄ɩŋgʋ taa.