Benoît Nursie tʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Benedict of Nursia

Palʊla Benoît de Nursie kɛ Nursie tɛtʊ taa kɛ pɩnaɣ 480 yaa 490 taa nɛ ɛsɩ pɩnaɣ 543 yaa 547 taa kɛ monastère du Mont-Cassin taa. Katolika mba cɔlɔ nɛ Orthodoxe mba cɔlɔ lɛ, Benoît de Nursie kɛna weyi ɛtʊla monasitɛɛrɩ ŋgʊ payaɣ se Ordre des Bɛnɛdɩctɩn yɔ. Katolika mba nɛ Orthodoxe mba cɔlɔ lɛ ɛyʊ kiɖeɖeu ɛnɛ ɛkɛŋna tuuɖe tɛtʊ taa kɛ muwaaninaa cɔzɔ. Mbʊ pʊyɔɔ yɔ, ɛtʊla ɛtɛ monasitɛɛrɩ nɛ ɛɖʊ paɣtʊ yaa ɛɖʊ ɖɔnɛ nɖɩ pɩwɛɛ se muwaani ɛɖɔ yɔ lɛ, pɩcaɣ camɩyɛ nɛ monasitɛɛɖɩnaa wɛɛ nɛ halɩ nɛ sɔnɔ pɛwɛ nɛ pɔɖɔŋ tɩ-yɔɔ.

Cassino, Abbazia di Montecassino - Exterior 001

Palɩzɩɣ Benoît de Nursie kiɖɛɖeu ɛlɛ, esu toko kɩkpɛdɩɣ waa ŋgʊ benedikitiŋwaa suu yɔ nɛ ɛɖɔka takayaɣ e-nee tɛɛ. Payaɣ Benoît de Nursie caa se Eutrope, Justinien Probus lʊlɩna-ɩ; nɛ e-ɖoo kɛ payaɣ se Abbondanza Claudia de' Reguardati di Norcia. Ɛyʊ kɩɖeɖeu ɛnɛ, ɛwɛna kɔɔ nɛ ɛlɛ payaɣ se Scholastique. Palʊla-ɩ krɩstʊ hɔʊ taa nɛ paya-ɩ Benoît, pʊtɔbʊʊ se nɔɔ kɩpaŋa lɔʊ yaa Ɛsɔ wazaɣ. Pɛwɛ Nursi tɛtʊ taa, nɛ ɛzɩ paa pɔɔ ŋga lɛ, paɖʊzʊ-kɛ salaka tʊ nɔɔyʊ nesi tɛɛ nɛ ɛcɔŋna kɔ-yɔɔ, nɛ pɩla mbʊ ɛ-tɔm taa.

Thalheim Pfarrkirche - Fenster 5b Benedikt

Peeɖe tɛtʊ taa lɛ, cɔɔcɩnaa yaa ɛsɔ sɛtʊ aŋgba naalɛ wɛnanɛ a-tɛ ɛyaa kiɖeɖema kɔyɔ: Eutychius nɛ Florentius. Benoît paɣlaa lɛ, ewolo Roma tɛtʊ taa nɛ ɛla e-sukuli. Peeɖe ɛcɔna ɛyaa lakasɩ yɛɖɛ yɛɖɛ lɛ ɛna ɛ-yɔɔ cɔnayʊ Cyrilla pese peeɖe se pɩsamɩ-ɩ nɛ ɛnɔɔna Takayaɣ kiɖeɖeɣa (Bible) camɩyɛ. Pesewa lɛ powolo Enfide tɛtʊ taa nɛ pacaɣ San Pietro cɔɔcɩ taa. Peeɖe Benoît cala ɛ-kacalaɣ hama lakasɩ labʊ: paasʊlɩma cankeɖe nakʊyʊ nɛ kʊyɔkɩ ɛ-yɔɔ cɔnayʊ ɛnʊ ɛ-cɔlɔ nɛ Benoît tɩmɩ kɩtɩmɩɣ nɛ kɩkpa ɛzɩ kɩɩwɛʊ yɔ. Pɩlaba mbʊ lɛ, ɛ-hɩɖɛ paɣzɩ yɛlɩʊ peeɖe tɛtʊ taa. Mbʊ yebina nɛ ese nɛ ewolo Subiaco tɛtʊ taa nɛ ɛpaazɩ lakʊ taa wɛʊ.

Evemiye naɖɩyɛ kɛ ɛ-lɩmaɣza woba halɩpɩɣa nakɩyɛ yɔɔ, ɛɛna-kɛ Rome tɛtʊ taa, ɛnɛ ɛ-taa ɖaɣnɩ wɩɣ nɛ ɛhɔzɩ e-wondu nɛ ɛhɩnɩ sɔɔ taa se ɛsɔ ɛkpaɣ ɛ-kɩwɛɛkɩm mbʊ nɛ ekpeɣ-i. Mbʊ ɖaɣnɩna labʊ nɛ ɛɖaɣnɩ ñɩnɩʊ ɖenɖe nɔɔyʊ ɛtaatasɩ-ɩ naʊ kpem yɔ. Pɩla mbʊ nɛ ehiu muwaani nɔɔyʊ nɛ ɛlɛ wɩlɩ-ɩ kaaŋ nɩɩyɛ taa. Ɛlɛ hawaɣna-ɩ tɔɔnaɣ kɛ peeɖe nɛ ɛnʊ ɖɔɖɔ hana-ɩ e-toko kɩkpɛdɩɣ ŋgʊ esuu yɔ.