Ban Ki-moon

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ban Ki-moon kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ pyaɣ-ɖɩ size Koore Hadɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ ɛjaɖɛ pɩɣa yaa Kooɖe Hadɛ hɔɔlʋʋ kiŋ ɛjaɖɛ taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Palʋla-ɩ mɩsɩ kʋm fenaɣ taa evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ naadozo (13) n̄ɩŋgʋ taa kɛ pɩnaɣ 1944 n̄ɩŋga taa. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Eumseong kɛ Kooɖe hadɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa peeɖe.

Ɛ-pɩcatʋ taa ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kaawɛ lɔŋ siŋŋ kɛ piya lɛɣsɩ cɔlɔ yaa piya lɛɣsɩ hɛkʋ taa yɔ. Ɖajaa Ban Ki-moon ɛnɛ, ɛkɛ ajɛɛ hɛkʋ taa tabalɩyɛ wɩlɩʋʋ yaa kpɛlɛkɩyʋ sɔsɔ. Ɛnʋ wɩlɩʋʋna yaa kpɛlɛkʋʋna ɛyaa sɔlɩm, nɛ taɣ leleŋ. Ɖajaa Ban Ki-moon kpɛlɛkʋʋna ajɛɛ tabalɩyɛ ɖʋʋ, nɛ lɛlʋ n̄am, nɛ lɛlʋ tisiu sɔlɩm tabalɩyɛ.

Ɛnʋ kɛna, ajɛɛ kpeekpe nɩnaʋ yaa sɔlɩm ŋgbɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ nɛ Fransɩ taa size O.N.U yɔ ɖɩ-n̄ʋʋ tʋ sɔsɔ. Ɛnʋ kɛna ŋgbɛ nɖɩ ɖɩ-takayaɣ taa mayʋ kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣ tʋ sɔsɔ, pɛcɛ tobi nɛ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size secrétaire général des Nations unies. Ɖɩɖɔkɩ size, paakizuu ɛjaɖɛ naɖɩyɛ se ɖɩtaasuu yaa ɖɩ-taa wɛɛ ajɛɛ kpeekpe ɖɩ-kpɛdɩyɛ ŋgbɛ ɖɩ-taa.

Ɛlɛ, pɩcɔ nɛ ɛjaɖɛ naɖɩɩ suu yaa ɖɩ-kɛ ŋgbɛ (O.N.U) nɖɩ ɖɩ-taa tʋ lɛ, pɩwɛnaŋ ɖɩ size ɖitisi size ɖɩɖɔŋ ŋgbɛ (O.N.U) ɖɩnɛ ɖɩ-paɣtʋ yɔ. Pʋwɛ ɖɔɖɔ size ɖitisi se ɖiwokina ɖɩ-sɔjanaa nabayɩ nɛ ɖɩsɔzɩ wɛ, pɛkpɛndɩ nɛ pakandɛyɩna nɛ pakaɖɩna yaa paɖɩʋ kao mba palakɩ yoŋ ndɩ ndɩ yɔ. Ɛlɛ, paɣtʋ lɛɣtʋ wɛ size, ɛjaɖɛ naɖɛ taa you ɛwɛ nɛ ɖɩtaya wɛ kɔyɔ, paakʋyʋ yem nɛ powolo.

Ɖajaa O.N.U ŋgbɛ ɖɩnɛ, ɖɩ-n̄ʋʋ tʋ Ban Ki-moon ɛnɛ, ɛkɛ politiki ɛyʋ yaa laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ Kooɖe hadɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ ɛjaɖɛ taa. Pɩcɔ nɛ Ban Ki-moon kɛʋ O.N.U ŋgbɛ n̄ʋʋ tʋ lɛ, ɖajaa Kofi Annan kaakɛna ŋgbɛ nɖɩ ɖi-ɖiyu. Ɖajaa Ban Ki-moon kɛ ngbɛ O.N.U nɖɩ ɖɩ-tɛ lutozo n̄ʋʋ tʋ yaa ɖi-yiyu. Ɖajaa ɛnʋ, ɛnɩʋ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ nɖi ndɩ. Ɛnɩʋʋ Fransɩ kʋnʋŋ, nɛ Iglisi kʋnʋŋ, nɛ Caaama kʋnʋŋ.

Kɔlaɣ fenaɣ evemiye yaa kɩyakʋ kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣ (1) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 2007 taa kɛ palɩza-ɩ yaa pagba-ɩ size ɛkɛ O.N.U ajɛɛ kpeekpe ɖɩkpɛndɩyɛ ŋgbɛ tɛ n̄ʋʋ tʋ yaa ninɖiyu. Ɛ-pɩnzɩ tɛma lɛ, pʋtɔbʋʋ size pɩnzɩ kagbanzɩ (5) wayɩ lɛ, ɛzɩ paa wiyau yaa n̄ʋʋ tʋ weyi lɛ ɖɔɖɔ yɔ, paɖaɣnɩ lɩzʋʋ size ɛtasɩ kɛʋ n̄ʋʋ tʋ kɛ O.N.U ajɛɛ kpeekpe ŋgbɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Mɩsɩ kʋm fenaɣ evemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ yaa hiŋ naalɛ nɛ kʋɖʋm (21) n̄ɩŋg wiye paaɖanɛyɩ lɩzɩʋʋ O.N.U ŋgbɛ nɖɩ ɖi-ninɖiyu.