Ban Ki-moon

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ban Ki-Moon

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ
Ɛ-tʋmɩyɛ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ

Ban Ki-Moon kɛ Koore nɛ Hadɛ Kiŋ ɛjaɖɛ taa tʋ. Palʋla-ɩ mɩsɩkʋm fenaɣ kɩyakʋ hiu nɛ naadozo (13) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1944 n̄ɩŋga taa Eumseong tɛtʋ taa.

Ɖajaa Ban Ki-Moon kɛŋna sɔnɔdaa kedeŋa kpeekpe ajɛya kpɛndʋʋ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se ONU yɔ ɖɩ-takayaɣ taa mayʋ sɔsɔ. Ɖooo ONU ŋgbɛyɛ ñɔʋ yɔ, ɛyaa lʋbɛ tɛmna kɛʋ ɖɩ-takayaɣ taa mayaa. Pʋ-tɔbʋʋ se Ɖajaa Ban Ki-Moom kɛ ɖɩ-takayaɣ taa mayʋ lutozo ñɩnʋ. Ɖajaa Kofi Annan kɛ ɛlɛɣzaa.

Ɖajaa Ban Ki-Moon nɩɣ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ. Ɛnɩ Fransɩɩ kʋnʋŋ, ɛnɩɩ ɛŋglisi kʋnʋŋ, ɛnɩɩ ɖɔɖɔ caama kʋnʋŋ nɛ pɩtasɩna ɛjaɖɛ taa kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ. Kɔlaɣ fenaɣ kajalaɣ kɩyakʋ nɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 2007 taa palɩzɩ Ɖajaa Ban Ki-Moon se ɛkɛ ONU ŋgbɛyɛ takayaɣ taa mayʋ sɔsɔ. Ɛlaba pɩnzɩ kagbaanzɩ nɛ pɩtɛ lɛ, paɖaɣnɩ-ɩ lɩzʋʋ se ɛtasɩ ɖiyiɣ ŋgbɛyɛ ńɖɩ pɩnzɩ kagbaanzɩ ɖɔɖɔ. Pʋ-tɔbʋʋ se ɛyʋ lakɩ pɩnzɩ kagbaanzɩ nɛ ɛtɛ lɛ, pɛlɛɣzɩ-ɩ nɛ palɩzɩ takayaɣ taa mayʋ kɩfalʋ.

Yee mbʋ, Ɖajaa Ban Ki-Moon tʋmɩyɛ labʋ ONU ŋgbɛyɛ taa sʋ paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-ɛsɩyɛ. Pʋ-yɔɔ paɖaɣna-ɩ lɩzʋʋ se ɛtasɩ kɛʋ ɖɩ-takayaɣ taa mayʋ nabʋlɛ ɖeɖe.

Mɩsɩkʋm fenaɣ kɩyakʋ naalɛ nɛ kʋɖʋm (21) n̄ɩŋg wiye, pɩnaɣ 2013 taa.