Aller au contenu

Bɔrɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Bɔrɩyɔm (yʊsaɣ mayaɣ kɔyɔ Bh) ɛkɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 107. Palaba-ɩ kajalaɣ ɖeɖe pɩnaɣ 1981 pɩtɩŋna pamabɩna-ɩ nɛ 209Bi(54Cr,n)262Bh Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) kɛ Darmstadt taa, Caama ɛjaɖɛ taa.

Pɛlɛza pɩ-tɛ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ GSI pɩnaɣ 1989, kpaagbaa mbʊ lɛ pɩcaŋ pala 261Bh nɛ ɖɔɖɔ pɩdaa pee hilimiye kʊyʊmɖɩyɛ tɛ. Transfɔrmɩyɔm Working Group (TWG) UICPA ɖanɩ ñɔɔzʊʊ pʊtʊ 107 natʊ tɔm pɩtɩŋna GSI pɩnaɣ 1992, nɛ UICPA kpaɣ hɩɖɛ se bɔrɩyɔm pɩnaɣ 1994.

Kɔkɔɖɛ naɖɩyɛ la piŋ mbʊ pʊyɔɔ pɩɩwɛ sɔndʊ ɖɩkɔŋ ɖiyidina Ɛnglɛsɩ ñɩnɖɛ boron pɩkɛna bɔrɩ, kɛlɛ GSI kpaɣ lɩmaɣza mbʊ nɛ pɛlɛzɩɣ hɩɖɛ nɩlɩbɔrɩyɔm, nɛ pʊtʊ ɛnʊ ɛkpaɣ hɩɖɛ ɖooo pɩnaɣ 1997 se bɔrɩyɔm, pɩkɛna hɩɖɛ ɖʊ tomnasi ɖɔnɛ tʊmɩyɛ tʊ weyi ɛkɛ Tanɩmarɩkɩ tʊ Niels Bohr.