Tanimarikɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Tanimarikɩ
Danemark

Tanimarikɩ tɛlɛŋa

Tanimarikɩ kɩɖaʋ kɩdɛɛka

Tanimarikɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: .
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: .
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Frederik X
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 42,925.46 km²
Samaɣ ñʋʋ: 5,707,251 (2016)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 132.96 km²
Internet nimaɣ: .

Tanimarikɩ kɛna Erɔpʊ nɛ hayʊ kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ. Ɛjaɖɛ nɖɩ, nɖɩ kɩlɩna wɛʊ ñɩɩɩ kɛ hayʊ kiŋ peeɖe ajɛya wena payaɣ-yɛ se Sikandinaavi yɔ a-kpeekpe a- taa. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ Erɔpʊ ajɛya kpeekpe kɩ-kpɛndʊʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se UE yɔ ɖɩ-taa ɖooo pɩnaɣ 1973. Peeɖe tɛtʊ sʊzɔtʊ payaɣ se Kopɛnɩhaagɩ.

Tanimarɩkɩ ɛjaɖɛ tɩyɩ ɖɩ-tɩ tɔm naputozo: kacalaɣ lɛ Tanimarikɩ maɣmaɣ ŋgʊ kɩwɛ Erɔpʊ ajɛya kpeekpe kɩ-kpɛndʊʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se UE yɔ ɖɩ-taa, pʊwayɩ lɛ tɛtʊ ndʊ lɩm cɔ-tʊ nɛ pɩta nɛ payaɣ-tʊ se Ferowee yɔ nɛ kpaagbaa hɔɔlʊʊ; kɔyɔ Krowelandɩ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ landammm taa maɣna kilomɛtanaa 2 210 573.

Salaŋ fenaɣ pɩnaɣ taa pagalɩ kɩgalʊʊ lɛ pana ɛyaa 5 724 456. Palitiki teŋu nɛ teŋu ŋgʊ kɩwɛna hayʊ kiŋ yɔ ɩ-lɩm wadʊ Tanɩmarikɩ ɛjaɖɛ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛna Caama ɛjaɖɛ nɛ ɖɩ-hayʊ kiŋ nɛ ɖɩwɛɛna Nɔɔrɩvɛɛzɩ nɛ hadɛ kiŋ piyele ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se Suyɛɛdi yɔ, Tanɩmarɩkɩ ɛjaɖɩnɛ wɛna wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ hadɛkiŋ.

Ɖooo pɩnaɣ 1972 kɛ Abiɖe nɖi payaɣ-ɖɩ se Margrethe Naalɛ-tʊ yɔ ɛɛwɛʊ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ; pɩnzɩ 20012009 taa lɛ, pɩtalɩna Wiyao Anders Fogh Rasmussen se ɛkpaɣ kpelaɣ.