Aller au contenu

Ayɩnstayɩnɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ayɩnstayɩnɩyɔm (yʊsaɣ mayaɣ kɔyɔ Es) kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 99, paya-ɩ mbʊ pɩtɩŋna Albert Einstein hɩɖɛ ɖʊʊ yɔɔ. Ɛkɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi kɛ 99 nɛ ɛ-tɛ akɩtɩnɩdɩ waa tɛ kiŋ, ɛtɔʊʊ cɛnzɩ nɛ palaba-ɩ kɩlabʊ. Yee ɛjaɖɛ soŋaɣ nɛ ɛsɔkaɣ ɛwɛ camɩyɛ kɔyɔ, e-tomaɣ kɛ ñɩɣlɩm pɩyʊ pʊhʊma kpʊzɩyɛɛ liidiye tɩyɛ, ɛwɛɛ ɛzɩ ɖɔmbɩyɛ yɔ nɛ ɛ-nɔsɩ wɛɛ tayɩ tayɩ.

Pana ayɩnstayɩnɩyɔm pɩnaɣ 1952 pɩtɩŋna Albert Ghiono ɛlɛ ɛwɛ ɛzɩ agbele 253 ñɩnʊ. Pɔyɔkʊʊ akɩtɩnɩdɩ waa mba patakɩlɩ yuŋ yɔ nɛ nazɩyʊ sɩɣlɩyʊ fɛyɩ. Pehiɣki-ɩ ŋñɩɩ lɛ pɔyɔɔkʊʊ plʊtɔnɩyɔm 239.

Ɖɔɖɔ ɛzɩ pʊtʊnaa kɩlaba lalaa yɔ, ayɩnstayɩnɩyɔm agbele naa tɔʊʊ cɛnzɩ sakɩyɛ nɛ pɔkɔŋna kʊɔmɩŋ sakɩyɛ ɛyʊ tɔnʊʊ taa yee pucoɖa nɛ pitii ɛ-taa kɔyɔ. Ɖooo pɩnaɣ 1952 pana ayɩnstayɩnɩyɔm ɛ nɛ fɛrmɩyɔm. Tʊma wena palaba pɩlɩna ayɩnstayɩnɩyɔm yɔɔ yeba nɛ pɛlɛzɩ nɛ posusi ɛ-tɔm lɛɣtʊ takayasɩ taa pɩnaɣ 1955. Ayɩnstayɩnɩyɔm yʊsaɣ mayaɣ taakɛ tam Es, ɛlɛ pɩɩkɛ E.

Palaba tʊmɩyɛ nɛ ayɩnstanɩyɔm singularity tʊmɩyɛ taa ɛlɛ yʊsaɣ mayaɣ kɩbɩnaɣ E kaawɛna. Paalɛ-ɩ naʊ pɩtɩŋna soviyetiki ɛyaa yɔɔ pɩnaɣ 1952 kɛ Katorga 12 lɩm hɛkʊʊ taa ɛjaɖɛ taa.