Aung San Suu Kyi

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aung San Suu Kyi - World Economic Forum on East Asia 2012 (revised)

Aung San Suu Kyi kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Piirimani yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa ɖɩ-ɛjaɖɛ taa tʋ. Aung San Suu Kyi kɛ halʋ lɔŋ tɩlɩʋʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ Piirimani ɛjaɖɛ taa. Ɛ-pɩcatʋ taa mbɩ yɔɔ lɛ, ɛɛkɛ pɛlɛ weyi, ɛɛwɛ aleɣya siŋŋ nɛ ɛfɛyɩ tɔm yaa ɛɛcaɣ tɔm yɔ. Ɛwɩlaa ɛsɔlɩm nɛ ɛtɩlɩtʋʋ ɛ-tabalaa pɛlaa lalaa. Ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kaawɛna n̄amtʋ siŋŋ yɔ. Ɛn̄aŋga nɛ pan̄aŋga-ɩ ɖɔɖɔ.

Ɖoɖoo Aung San Suu Kyi ɛnɛ, palʋla-ɩ mɩsɩkʋm fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ nakʋ (19) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1945 n̄ɩŋga taa. Ɖɩtɔzɩ size pɩnaɣ ŋga, kaakɛ ɛjaɖɛ yaa kedeŋa kpeekpe tɛ you naalɛ n̄ɩŋgʋ kɛtɛza yaa tɛmtʋ alɩwaatʋ. Egeetiye yaa lone nɖɩ ɖɩ-tɛtʋ taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Rangoun tɛtʋ. San Suu Kyi, ɖoɖoo sɔsɔ ɛnɛ, ɛkɛ Piirimani kewiyaɣ taa halʋ tʋmɩyɛ laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ.

Remise du Prix Sakharov à Aung San Suu Kyi Strasbourg 22 octobre 2013-15

Ɛkɛ halʋ weyi ɛlʋkɩ siŋŋ kɛ ɖiu ɖiu caɣʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ. Ɛlʋkɩ size kedeŋa yɔɔ lɛ, nɛ pɩkɩlɩna ɛjaɖɛ taa lɛ, kiɖi kiɖi lakasɩ ɛtaawɛ. Ɛtɔsɔɔlɩ nɩʋ you tɔm piye ɛ-naŋgbaʋ taa, yaa hɔzɩŋ nɛ malɩfanaa pataŋ. Ekizana ɛjaɖɛ taa mba size, nɔɔyʋ ɛtaamʋ, kewiyaɣ nɛ ɖoŋ lɛlʋ cɔlɔ. Tovonum ɛwɛɛ tʋma ndɩ ndɩ wena palakɩ ɛjaɖɛ taa yɔ a-taa.

Suu-kyi-khawmu-constituency

Ɖoɖoo politiki lɔŋ tʋ sɔsɔ ɛnɛ, ɛ-tʋmɩyɛ kɩpanɖɛ ɖɩnɛ, ɖɩlabʋ camɩyɛ nʋmɔʋ taa kɛ, pɩkɔma pɩnaɣ 1991 n̄ɩŋga taa mbɩ yɔ lɛ, pala kediza sɔsaɣ nakɛyɛ ɛ-tʋma kpeekpe yɔ. Pʋwayɩ lɛ, pala lɩmaɣza nɛ pɛcɛlɛyɩ samtʋ yaa nimiye mʋʋ takayaɣ nɛ paɖʋna-ɩ hɩɖɛ. Pɩɩkɛna Aung San ɖoɖoo sɔsɔ ɛnɛ kɛ taa leleŋ sɔsɔŋ siŋŋ size pana waza kɛ ɛ-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ taa.

Politiki halʋ sɔsɔ ɛnɛ, ɛkɛ ɖɔɖɔ takayaɣ taa mayʋ sɔsɔ kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣ tʋ kɛ ŋgbɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Ligue Nationale pour la Démocratie (LND) yɔ ɖɩ-taa. Ŋgbɛ nɖɩ, nɖɩ cɔŋnana samaɣ lɩmaɣza nɛ pawaɖɛ paɣtʋ yɔ. Ɖɩmʋʋ samaɣ lɩmaɣza nɛ ɖɩlɩzʋ kɩbana nɛ kewiyaɣ ɖɔŋ tɩ-yɔ. Ŋgbɛ nɖɩ, ɖɩcɛyɩ ɖɩ-tɩ size ɖɩɖɩɩ kaʋ kewiyaɣ taa tʋma mʋʋ nɛ ɖoŋ. Halʋ ɛnɛ, ɛlʋkɩ ɖɔɖɔ ŋgbɛ nɖɩ ɖɩ-taa, size mʋlʋm nɛ mɛtɛyɔ mɛtɛyɔ tɔm ɛtaawɛ.

Ŋgbɛ nɖɩ Piirimani ɛjaɖɛ taa peeɖe ɖɩwɛ. Aung San politiki halʋ sɔsɔ ɛnɛ, ɛtɛ politiki hɔɔlʋʋ taa mba kaatɔɔna yaa kaawabana ca ca ŋgʋ paalaba yaa paatɔkʋ pɩnaɣ 1990 n̄ɩŋga taa yɔ. Ɛlɛ, lɔŋ tasʋʋ ŋgbɛ nɖɩ ɖɩlʋkɩ size, laŋhɛzɩyɛ, nɛ tabalɩyɛ, nɛ tɔsʋʋ huuu lɔŋ pasɩyaa tɩnaa ɛwɛɛ Piirimani ɛjaɖɛ taa peeɖe yɔ, pekizi ca ca ŋgʋ. Ŋgbɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe, ɖɩnaɣ tʋma kpeekpe yɔ cɔnaʋ tɔm tasɩyaa sɔjanaa hɔʋʋ yaa cejewiye.

Halʋ sɔsɔ lɔŋ tʋ ɛnɛ, pekizana-ɩ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ caɣʋʋ mbʋ kɛ pɩnaɣ 1990 n̄ɩŋga taa mbʋ lɛ, sɔjanaa ɖaŋgɩ yaa ɖɩɩ nʋmɔʋ size ɛtapɩzɩ nɛ ɛtasɩ labʋ ɛ-tʋma. Peeɖe, samtʋ takayaɣ hayaa yaa cɛlɩyaa ŋgbɛ nakʋ nɖɩ, lʋba size peyeleyi, pata tasɩ ɖɩɣʋʋ. Pɩkɔma kamɩŋ fenaɣ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ naadozo (13) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 2010 n̄ɩŋga taa lɛ, peyele ɛ-yɔ ɖaŋkʋ. Peyeleyi ɛ-tɩ yɔɔ. Ɖoma fenaɣ evemiye yaa kɩyakʋ kɔɔnɔɔ yaa kajala (1) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 2012 n̄ɩŋga taa lɛ, ɖoɖoo Aung San ɛnɛ, ɛtɛ politiki ŋgbɛ hɔɔlʋʋ taa mba kpaɣ n̄ʋʋ nɛ palɩzɩ size ɛkɛ paɣtʋ lɩzɩyaa nɛ paɣtʋ yɔɔ cɔnɩyaa n̄ʋʋ tʋ.