Antɩmʊwanɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Antɩmʊwanɩ

Antɩmʊwanɩ kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 51 nɛ yʊsaɣ ñɩŋa yɔ Sb. E-tomnaɣ tɛkɛ ñɩɣlɩm pɩyʊ, ɛwɛna wɛtʊ ndɩ ndɩ, ɛwɛ sʊtʊ piŋ nɛ ɛtɩyɩ pɩcɛɖɛ kʊdɔŋ, ɖɔɖɔ ɛzɩ arɩsɛnɩkɩ yɔ (weyi pɛkpɛndɩ ɛ nɛ-ɩ nabʊyʊ naa taa, ɛzɩ hɔzɩŋ taa pɩtɩŋna pʊlɔŋ yɔɔ yɔ).

Yee paya-ɩ tobi se Sb kɔyɔ Berzélius lɩzɩna hiɖɛ nɖɩ, pɩlɩna latɛŋ kʊnʊŋ taa mbʊ se stibium yaa pɩlɩna krɛkɩ nɛ latɛŋ kʊnʊmɩŋ taa se stibi yaa krɛkɩ (s)timmi, ɖɩ-lɩna krɛkɩ kɩbɩnʊʊ taa στίϐι / stibi nɛ pɩwɩlɩɣ se pɩkɛ antɩmʊwanɩ ñɩɣlɩm pʊtʊ kpeekpe, kɔzɩ kɔzɩ stibine maɣmaɣ.

Kpaɣɖʊ kajalaɣ ŋgʊ wɛɛ pɛtɛm lʊlʊʊ Yeesu Krɩstʊ wayi yɔ, Celse nɛ pline kɩbɩnʊʊ laba tʊmɩyɛ nɛ latɛŋ tɔmʊʊ sɩtɩbɩyɔm, pʊ-tɔbʊʊ tʊmɩyɛ ɖɩlabɩyɛ se yʊsaɣ, cɛjɛyaɣ (ɛzɩ ɛsa kila kpɛyɛ mbʊ yɔ) kɛ kpaɣɖʊ 18 wɛɛ taa ñɩnɩyʊ Jöns Jakob Berzelius lɩza tobi yatʊ se Sb, mbʊ pɩsɩna kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ antɩmʊwanɩ yatʊ.

Pline pɩzɩ ɛya hɩɖɛ ɖɔɖɔ mbʊ ɛ-tɛ ñɩɣlɩm tɛtʊ, ɛlɛ ehiɣ ɛlɩzɩ abalʊ nɛ halʊ. Abalʊ kɔyɔ sɩtɩbɩnɩ, halʊ kɔyɔ weyi ɛkɩlɩ paɣlʊ yɔ, ɛkɩlɩ yuŋ, ɛñɩlɩsɩɣ nɛ papɩzɩɣ papɩsɩ-ɩ mʊlʊm. Pline la tʊmɩyɛ tɔmpee anɛ stimi, larbaris, alabastre, ɖɔɖɔ ɛzɩ platyophthalmos i.e. pʊ-tɔbʊʊ se ɛsa sɔsɔna krɛkɩ kʊnʊŋ taa, Khôl ajana wondu cɔlɔ lɛ.

Pɩnaɣ 1990 alɩwaatʊ taa lɛ, ajɛyɛ wena akɩlaɣ huyuu antɩmʊwanɩ ñɩɣlɩm tɛtʊ yɔ anaa yɔ, Siini, Ruusi, Afrika nɛ Hadɛ ejaɖɛ, Bolivi, Mɛkɩsɩkɩ, KanaadaOsitralii. Mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ 30 pɩnaɣ 1658, Louis 14 hiɣ sɔtʊ kʊdɔŋ sɔsɔʊ nakʊyʊ tɔɔnaɣ taa alɩwaatʊ ndʊ ɛkpakaɣ Bergues Hayɩ yɔɔ kiŋ taa yɔ. Ɛlɛ Guénaut, Anne Autriche ɖɔkɔtɔ ha-ɩ tɔtʊ kɔyɛ naɖɩyɛ ɛlaba-ɖɩ nɛ antɩmʊwanɩ nɛ vɩn sʊlʊm nɛ ɛwazɩ-ɩ hama yɔɔ. Kɛlɛ wiyaʊ ha waɖɛ se papazɩ labɩnaʊ tʊmɩyɛ nɛ antɩmʊwanɩ kɔ taa nɛ pawazɩ kʊdɔmɩŋ.