Anne Brontë

Pɩlɩɩna Wikipediya
Anne Brontë
Anne Brontë by Patrick Branwell Brontë restored

Palʊla Anne Brontë kɛ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 17 ŋgʊ wiye pɩnaɣ 1820 kɛ Tɔmtonii tɛtʊ taa, Yɔrksiirii egeetiye taa nɛ ɛsɩ egeɣtiye kʊɖʊmɖɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa agoza fenaɣ kɩyakʊ 28 wiye pɩnaɣ 1849 ɛwɛna pɩnzɩ 29. Ɛzɩ ɛgɔɔnaa Emily BrontëCharlotte Brontë ɖɔɖɔ yɔ, Anne Brontë kɛ kakayɩsɩ kɩkalasɩ mayʊ. Ɛkɛ Piritaaniki ɛjaɖɛ taa-tʊ nɛ ɛma takayɩsɩ kɩkalasɩ nzɩ ɖɔɖɔ yɔ Eŋgilisi taa kɛ ɛmana-sɩ.

Ɛma takayaɣ nakayɩ nɛ ɛyaa-kɛ se Agnes Grey nɛ ka-taa lɛ ɛyɔɔdɩ hɔŋ weyi ɩwɛ ñɩm kamaɣ feyɩ ɩ-tɔm. Hɔŋ weyi ɩwɛ ñɩm kamaɣ fɛyɩ mbʊ yɔ ɩɩcɔŋna piya yɔɔ ɛzɩma pʊpɔzaa yɔ. Ɛ-takayaɣ aalɛ ŋga taa lɛ ɛyɔɔda Wildfell Hall tɔm. Takayaɣ kanɛ ka-taa ɛma ɛ-ɖalʊ Branwell tɔm. Branwell ɛnɛ ɛna ɛ-halʊ paya-ɖama nɛ halʊ yeke cɛyʊna ɛ-tɩ nɛ ɛcɔŋna ɛna ɛ-pʊwa pɔ-yɔɔ. Ɛ-takayaɣ kɛnɛ kɛwɛ takayasɩ kacalaɣ ñɩnzɩ nzɩ pama-sɩ halʊ waɖɛ kandayʊ yɔɔ yɔ sɩ-taa nɛ palɩzɩ takayaɣ ŋga mɩsɩkʊm fenaɣ taa pɩnaɣ 1848.

Ann kɛna tɩnɩʊ kɛ pɩya looɖo wayɩ. Ɛlɛ ɛ-kɔɔnaa naalɛ, Maria nɛ Elizabeth pasɩbɩna kpeziwɩlaɣ kʊdɔŋ. Grandɩ-Pretañɩ ɛjaɖɛ taa lɛ, pazɩma Brontë cejewiye se ɖɩ-taa ɛyaa tɩŋga kɛ takayɩsɩ mayaa siŋŋŋ. Pɩnaɣ 1821 taa kɛ e-ɖoo, Maria Branwell Brontë, sɩba Pɩcɛɣɖɛ kʊdɔŋ yɔ Haworth tɛtʊ taa. Pɩɩlaba pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ paakpaʊ ɛ-caa, Patrick Brontë, se ɛkɛ layʊ sɔsɔ tɛɛ tʊ yɔ.