Angkor

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kɩbɩnjaazɩ tɛtʋ ndʋ payaɣ aŋkɔɔrɩ. Aŋkɔɔrɩ Cambodge n̄ɩŋgʋ kʋnɛ, ɖɩnaɣ kɩ-taa anjɛɛ(ruines) sakɩyɛ, nɛ pɩtasɩna pɛhɛʋʋ lɩm holaɣ(hydraulique) sɔsɔna anɛyɔ: parayɩ( barays) nɛ , lɔɔŋ(canaux). Aŋkɔɔrɩ(Angkor) kʋnɛ, pɩtɩŋgɩna pʋyɔɔ nɛ kɩ-tɛtʋ sɔsɔtʋ kɛ Ampiiri Khmer.

Ampiiri Khmer kʋnɛ kɩwɛɛ pɩcɛlɩna alɩwaatʋ kparɩŋ ɛnɛ: nakʋ(9) nɛ pɩsɩna hiu nɛ kagbanzɩ(15) n̄ɩŋ. Kɩbɩnjaazɩ tɛtʋ ndʋ payaɣ aŋkɔɔrɩ(angkor). Anjɛɛ wena pɛkpɛnda yɛ kpɛm nɛ payaɣ yem size aŋkɔɔrɩ(angkor) yɔ, awɛna Tonlé Sap ɛjaɖɛ nɛ ɖɩ-tɛ hayuu hɔɔlʋʋ taa kiŋ nɛ tɩŋ nɛ n̄ɩɣtʋ poloniye taa.

Aŋkɔɔrɩ(angkor) kɩbɩnjaazɩ tɛtʋ ndʋ, tɩwɛ kpɛŋga yɔ kɛŋgɛ nɛ Siem Reap tɛtʋ sɔsɔtʋ hɔɔlʋʋ taa kiŋ. Pɛkpɛndɩna Aŋkɔɔrɩ(angkor) Kɩbɩnjaazɩ tɛtʋ tʋnɛ nɛ kʋnɛ paɖʋkʋ UNESCO ŋgʋ kɩkɛ ajɛɛ kpeekpe ŋgbɛ tɔsʋʋ kpou yɔ kɩ-taa. Nɛ kɩwɛʋ ŋgbɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, pɩgbaɣna pɩnaɣ 1992 taa kɛnɛ.

Samaɣ ŋga kowoki se kana Aŋkɔɔrɩ(Angkor) tɛtʋ tʋnɛ yɔɔ paa pɩnaɣ ŋga yɔ, kɛfɛyɩ kalɩɣ yaa kɛfɛyɩ pakalɩ. Ɛyaa sakɩyɛ kpem wokina kɩnaʋ paa pɩnaɣ ŋga lɛ. Ɖɩcɔna pɩŋŋ kɛ Camboge ɛjaɖɛ n̄ɩm ɖɩn̄ɩnɩyɛ taa kɔyɔ, ɖɩtɩlɩ size ɛsɩyɛ egbena samaɣ kiwokaɣ Aŋkɔɔrɩ(Angkor) anjɛɛ tɛtʋ tʋnɛ tɩnaʋ kɛna n̄ɩm sɔsɔm siŋŋ.

Samaɣ miiliyɔɔwaa wokaɣna nɛ pana Aŋkɔɔrɩ(Angkor) tɛtʋ tʋnɛ, nɛ peɖe tɔsʋʋ tɛzaɣ huuu huuu yɔ kɛ Camboge. Caanaʋ tɔm nɩɩɣ taa lɛ, pɩcɔ nɛ pɩsɩɣ Aankɔɔrɩ(Angkor) kʋnɛ ki-tikiɖe yaa kɩ-tɛ kɔɔnɔɔ pɩyɛ lɛ, pɩkɛ kpaɖʋ nakʋ(9) ŋgʋ taa kɛlɛ mbɩ yɔ.