Andorɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Locator map of Andorra.svg
Locator map of Andorra

Andorɩ kɛna Eeropʊ ilemiye nɛ hadɛ kiŋ taa tɛtʊ natʊyʊ. Ajɛya wena acɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ ata yɔ anaa yɔ: ƐsɩpañɩFransɩ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ pirenee pʊŋ hɛkʊi taa nɛ ɖɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ pʊŋ sɔsɔŋ kɩlɩna wɛʊ.

Bandera d'Andorra

Pamaza Andorɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ ɛzɩ 468 km2 nɛ ɖenɖe lɩm wɛɛ yɔ, peeɖe takɩlɩ ɖɔʊ.

Payaɣ Andorɩa ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ kɩfalʊ weyi ɛmalɩna Episkɔpʊ yɔ se Joan-Enric Vives i Sicília nɛ weyi ɛlɛ ñɔcɔŋna Fransɩ yɔɔ yɔ, ɛlɛ yɔ Emmanuel Macron nɛ ɛ-tɛ komina yɔɔ cɔnayʊ se Antoni Martí.

Vista de la Vall dels Cortals

Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊ lɛ Katalaŋ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Andorre-la-Vieille nɛ ndʊ tɩkɩlɩna walanzɩ ɖɔɖɔ.

Encamp visto desde la Vall dels Cortals

Pɩnaɣ 2015 taa pakalɩ kɩgalʊʊ kɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ tʊnɛ tɩ-taa lɛ pana ɛyaa ɛzɩ 85 580 yɔ. Yee ɛyʊ ɛsɔɔlaa se ɛyaa nɔɔyʊ kɛ kaŋgalafu yɔɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa kɔyɔ, pɩkɛna-ɩ kɩjɛyʊʊ se ɛma +376 ɛ-tɛ kaŋgalafu kpata yɔɔ pʊcɔ ŋɛ ɛɛma pɩtɛ ɛyʊʊ kaŋgalafu nimaɣ mayaɣ.

Liidiye nɖɩ pɔtɔkɩ-ɖɩ peeɖe yɔ payaɣ-ɖɩ se Eroo.