Aller au contenu

Amerika nɛ hayi tɛtʋ wandamm

Pɩlɩɩna Wikipediya
Amerika nɛ hayi tɛtʋ wandamm

Amerika tɛtʋ wandamm tɛyɩ hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ naalɛ. Amerika nɛ hayi wɛɛ nɛ Amerika nɛ hadɛ ñɛwɛɛ.

Amerika nɛ hayi tɛtʋ tɔm ɖɩyɔɔdʋʋ cɩnɛ. Lɩŋamɩŋ cɔ Amerika nɛ hayi tɛtʋ pɩta. Ɖɩnaɣ Pasifiki teŋgu nɛ Amerika nɛ hayi wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa. Piyele nɛ tɛtʋ ndʋ nɛ tɩ-hayi kiŋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɖɩna Arɩtiki teŋgu. Wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa lɛ, Atlantique teŋgu ñɛwɛna. Amerika hɛkʋ tɛ tɛtʋ tɔnaɣ yaa tɛtʋ pɩlɩŋaɣ natʋyʋ tamasɩna Amerika nɛ hayi tɛtʋ nɛ Amerika nɛ hadɛ tɛtʋ.

North America

Ageeta wena payaɣ se Karayiibɩ waa (Caraïbes) yɔ, awɛ Amerika nɛ hayi tɛtʋ taa.

Ajɛya wena awɛ Amerika nɛ hayi yɔ, a-hɩla yɔ : Groenland nɛ KanadaEtaazuunii nɛ Bermudes nɛ Mɛkɩsiiki nɛ tɛtʋ ndɩ ndɩ ndʋ lɩm cɔ-tʋ nɛ pɩta yɔ. Tʋtʋ yɔ : Vancouver nɛ Reine-Charlotte nɛ Prince-Édouard nɛ Terre-Neuve nɛ Cap-Breton nɛ Ellesmere nɛ Baffin nɛ Victoria nɛ Saint-Pierre-et-Miquelon nɛ Aléoutiennes nɛ Alaska.

North America satellite orthographic

Amerika hɛkʋ taa ajɛya wena awɛɛ yɔ, alɛɛ yɔ : Kuwatemala nɛ Belize nɛ Honduras nɛ Salvador nɛ Nicaragua nɛ Costa Rica nɛ Panama nɛ Kuubaa nɛ Jamaïque nɛ République Dominicaine …