Alizerii you tɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya
Alizerii you tɔm

Alizerii taa mba mba pañɩnaɣ se pɛwɛɛ pa-tɩ yɔɔ kpataa yɔ, pañaɣ miŋ Alizerii ɛjaɖɛ taa. Palʋba pɩkɔɔ pɩtalɩ tɔm lutozo se pamʊʋ kewiyaɣ nɛ ɖoŋ. Palaba nɔɔ se pakaɖɩna po-koyindu Fransɩɩ ɛjaɖɛ n̄ʋʋdʋ. Pɛ-ŋgbɛyɛ payawaɣ se "FLN" (Front de Libération Nationale). Pɩlaba mbʊ lɛ, malɩfanaa paɣzɩ kou Alizerii ɛjaɖɛ taa.

Fransɩ ɛjaɖɛ taa sɔɔja sɔsɔ weyi payaɣ se Général Charles de Gaulle yɔ, ɛya ketiizaɣ sɔsɔwa nakɛyɛ nɛ ɛha nɔɔ se palʊ siŋŋ nɛ pawa you ŋgʊ pɛwɛɛ poyou yɔ. Alizerii tɛtʊ taa lɛ, ɛyaa mɩnʋʋ yɔɔ lɛ, ɛyaa ɛzɩ 75,26 mbʋ yɔ caɣ se Alizerii ɛwɛɛ kɩ-tɩ yɔɔ yeli nɛ Fransɩ ñɩndʊ taa lɛ, ɛyaa mɩnʋʋ yɔɔ lɛ, ɛyaa ɛzɩɩ 70 mbʋ yɔ n̄ɔsɔɔlɩna se Alizerii tɛtʋ ɛwɛɛ tɩ-tɩ yɔɔ.