Alfred Nobel

Pɩlɩɩna Wikipediya
Alfred Nobel
AlfredNobel2.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Sʊyɛdɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Kpɛlɛ ɖɔnɛ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Stockholm
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Aloma fenaɣ kɩyakʋ 21, pɩnaɣ 1833
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 10, pɩnaɣ 1896
Alfred Nobel Signature.svg

Alfred Bernhard Nobel kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Sʊyɛdɩ yɔ ɖɩ-ɛjaɖɛ taa pɩɣa yaa ɖɩ-ɛjaɖɛ tɛtʋ taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ wiye ɛwɛna tandaʋ siŋŋ kɛ ɛ-tamaɣ tɛɛ yɔ. Abalʋ ɛnɛ, eyeba ɛ-tndaʋ nɛ kɩ-ɖɔɔ. Palʋla ɖajaa ɛnɛ aloma fenaɣ taa kɛ kɩyakʋ hiŋ naalɛ nɛ kʋɖʋmʋʋ (21) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1833 n̄ɩŋga taa.

Egeetiye yaa lone nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Stockholm kɛ Sʋyɛdɩ (suède) ɛjaɖɛ taa peeɖe. Ɖajaa sɔsɔ Alfred Bernhard Nobel ɛnɛ, saŋayɩŋ fenaɣ taa kɛ ɛsɩba eveimye yaa kɩyakʋ hiu (10) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1896 n̄ɩŋga taa. Itaalii ɛjaɖɛ tɛtʋ cikpetu ndʋ payaɣ tʋ size San Remo yɔ tɩ-taa ɖajaa Bernhard ɛnɛ ɛsɩba pɩnzɩ hiŋ loɖo nɛ naadozo taa.

Ɖajaa Alfred Bernhard ɛnɛ ɛlakɩ tʋma sakɩyɛ, nɛ naayɛ kɔyɔ : ɛkɛ kpɛlɛ tʋmɩyɛ kpɛlɛkɩyʋ tɛ niye mʋyʋ yaa kpɛlɩ tʋmɩyɛ laɖʋ tɩlɩyʋ ɛzɩ payaɣʋ size (chimiste) yɔ tɛ sɔsɔ nɔɔyʋ, ɛkɛ ɖɔɖɔ tʋma ndɩ ndɩ laɖʋ sɔsɔ. Pɩtasɩɩna tʋma ana a-ɖeke, ɛlɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ, hɔzɩŋ yaa malɩfanaa laɖʋ yaa lɩsɩyʋ sɔsɔ kɛ ɛjaɖɛ Sʋyɛdɩ taa peeɖe.

Sɔsɔ Alfred ɛnɛ, ɛnʋ ɛlɩzana yaa ɛnʋ elubana tɩm wonu ŋgʋ payaɣna anasaayɩ taa size dynamite yɔ. Sʋyɛdɩ abalʋ ɛnɛ, ɛwɛna hɔzɩŋ, nɛ malɩfanaa, nɛ tɩm wondu lubu yaa lɩzʋ ɖalaɖɛ kuduyuu nɛ payaɣ-kʋ size Bofors.

Ɛtɛ cee tɔm takayaɣ taa lɛ, ɛmaa size, ɛ-n̄ɩm tɩŋgɛ payɩ lɛ, pakpaɣ nɛ palɩzɩna samtʋ yaa nimiye mʋʋ takayasɩ. Ɖɩtaasɔ size ɛkɛ samtʋ yaa nima mʋʋ takayasɩ tʋmɩyɛ laɖʋ. Ɛ-samtʋ nɛ ɛ-hɩɖɛ ɖʋʋ yɔɔ yɔ, pakpaɣ ɛ-hɩɖɛ nɛ payaɣ nɔbɛlɩyɔmʋ kpɛlɩ kpɛlɛkʋʋ ɖaɣ.

Ɖajaa Alfred Bernhard Nobel ɛnɛ, pɩɣa naadozo ŋga ɛ-caa cɔlɔɔ hɔʋ yaa cejewiye taa. Ɛ-caa payaɣ size Immanuel Nobel, nɛ e-ɖoo kɛlɛ ɖoɖoo Andriette Ahlsell Nobel. Ɛɖalɩɣ lɛ Ludvig Nobel.