Alfred Nobel

Pɩlɩɩna Wikipediya
Alfred Nobel

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Sʊyɛdɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Kpɛlɛ ɖɔnɛ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Stɔkhɔlm, Sʊyɛdɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Aloma fenaɣ kɩyakʋ 21, pɩnaɣ 1833
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Sanremo, Itaalii
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 10, pɩnaɣ 1896

Alfred Bernhard Nobel kɛ Sʊyɛdɩ ɛjaɖɛ taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ tandʋʋ tʋ. Palʋla ɖajaa ɛnɛ aloma fenaɣ kɩyakʋ hiŋ naalɛ nɛ kʋɖʋmʋʋ (21) n̄ɩŋgʋ wiye,pɩnaɣ 1833 n̄ɩŋga taa.

Sʋyɛdɩ (suède) ɛjaɖɛ taa peeɖe palʋla-ɩ saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʋ hiu (10) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1896 n̄ɩŋga taa. Itaalii ɛjaɖɛ tɛtʋ cikpetu ndʋ payaɣ tʋ size San Remo yɔ tɩ-taa ɖajaa Bernhard ɛnɛ ɛsɩba ɛ-pɩnzɩ hiŋ loɖo nɛ naadozo (63) ñɩnzɩ taa.

Ɖajaa Alfred Bernhard kɛ kpɛlɛ tʋmɩyɛ laɖʋ ɛtɛ ɛkɛ hɔzɩŋ luɖu.

Sɔsɔ Alfred Nobel lubina tɩm mbʋ payaɣna anasaayɩ kʋnʋŋ taa se 'dynamite' yɔ. Ɖajaa Alfred Nobel wɛna hɔzɩŋ ndɩ ndɩ nɛ tɩm ndɩ ndɩ wondu ɖuluɖe kuduyuu sɔsɔʋ nɛ payaɣ-kʋ se 'Bofors'.

Ɛtɛ cee tɔm takayaɣ taa lɛ, ɛmaa size, ɛ-n̄ɩm tɩŋɛ payɩ lɛ, pakpaɣ nɛ palɩzɩna samtʋ yaa nimiye mʋʋ takayasɩ. Ɖajaa Alfred Nobel kɛ samtʋ takayɩsɩ mayʋ. Ɛ-samtʋ nɛ ɛ-hɩɖɛ ɖʋʋ yɔɔ yɔ, pakpaɣ ɛ-hɩɖɛ 'Nobel' nɛ payaa se kpɛlɛ kpɛlɛkʋʋ ɖaɣ.

Ɖajaa Alfred Bernhard Nobel kɛ pɩɣa naadozo ñɩŋga ɛ-caa lʋlʋʋ taa. Ɛ-caa payaɣ size Immanuel Nobel, nɛ e-ɖoo kɛlɛ ɖoɖoo Andriette Ahlsell Nobel. Ɛ-ɖalʋ lɛ Ludvig Nobel.