Aller au contenu

Alfred Marshall

Pɩlɩɩna Wikipediya
Alfred Marshall

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
Ɛ-tʋmɩyɛ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ London, Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʋ 26 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1842
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Cambridge, Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʋ 13 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1924

Alfred Marshall, palʊla-ɩ hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʊ 26 pɩnaɣ 1842 Lɔndrɩ tɛtʊ taa, ɛsɩ hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʊ 13 pɩnaɣ 1924 Cambridge tɛtʊ taa. Ɛyʊ ɛnʊ ɛɛkɛ Pritaniki ɛjaɖɛ taa tɔsʊʊ tʊmɩyɛ tʊ, ɛkɛ kɩbandʊ lɩmaɣzɩyɛ kɩfaɖɛ sukuli kiɖe ɖʊyʊ, nɖɩ lɛɛɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖoŋ nɔɔnɔɔ tɔsʊʊ nɔmɔʊ taa yɔ.

Ɛkɛ tɔsʊʊ tʊmɩyɛ tʊ weyi ɛ-tɛ wɛɛ taa lɛ, ɛɛwaba yɔ. Palʊla-ɩ Bermondsey, Lɔndrɩ tɛtʋ taa. Ɛ-caa kaakɛ Ɛnglɩsɩ ɛjaɖɛ taa liidiye koozaɣ taa tʊmɩyɛ laɖʊ. Ɛlaba kajalaɣ taa lɛɣtʊ tɩlɩyɛ sukuli nɛ tomnasɩ ɖɔnɛ kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ nɛ pʊcɔ ɛha ɛsɛ nɛ ɛyʊ yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ sukuli nɛ Ɛsɔ tɔm kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ sukuli.

Ɛkɛ ɛyʊ siɣsiɣ kɛ ɛ-tʊmɩyɛ paɣzɩtʊ alɩwaatʊ taa mbʊ lɛ, ɛsʊ tɩ yɔɔ wɛʊ paɣtʊ taa pɩtɩŋna ɛ-tɛ Etaazuunii wobu yɔ, nɛ ɛdʊʊ lɔnsɔzʊʊ natʊyʊ ɛ-tɔmpe taa se tɔsʊʊ tʊ yaa paa ɛyʊ weyi lɛ, pʊmʊna ɛcɔna ɛyʊ kpaagba wayi tɔm ɖeɖe.

Ɛtɛma ɛwɩlɩ Oxfort nɛ Bristol lɛ, ɛɖɔkɩ wɩlʊʊ tʊmɩyɛ ɛkɔɔ ɛtalɩ Cambridge ɖenɖe ɛmʊ politiki tɔsʊʊ tʊmɩyɛ sɔsɔyɛ kɛ pɩnzɩ 1885 ŋtalɩ 1908. Ɛ-sukuli pɩɣa kɛlɛ John Maynard Keynes, ŋga ɛnɛ kɛ pʊhɔŋɔɣ yɔ nɛ Arthur Pigou. Alfred sɩ Cambridge tɛtʊ taa hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʊ 13 pɩnaɣ 1924.

Lɛɣtʊ tʊmɩyɛ labɩnaʊ wɛ ɛlɛ, pʊtɔɖɔɔ. Ɛ-cɔlɔ lɛ, palakɩ tʊmɩyɛ lɛɣtʊ tʊmɩyɛ alɩwaatʊ ndʊ pɩpɔzʊʊ se panɩɩ ɖama lɩmaɣza nɛ akɔnta alɩwaatʊ yɔ yeke pɩlɩna tɔsʊʊ lɩmaɣza yɔ ɛlɛ, papɩzɩɣ patatɩŋna matʊ lɩmaɣza yɔ. Pɩsɩna se patʊzɩ lɩmaɣza nɛ pɩcaɣ ɛzɩ kɩbɩnjaazɩ tɔm pɩtɛkɛ mbʊ yɔ pɩɩkaɣ sam nɛ pakalɩ. Ɛ-cɔlɔ lɛ, tɔsʊʊ wɛ ɛlɛ kɩtɛkɛ tɩlɩyɛ laɣsɩ tɛ pɩyʊ. Ɛ-cɔlɔ lɛ, pɩkɛ pɩyʊ mbʊ pɩñɔtɩna ɛyʊ tɩlɩyɛ cɔlɔ kpam yɔ, mbʊ pʊyɔɔ yɔ tɔsʊʊ kɛ wezuu pɩyʊ nɛ kɩtɩŋʊʊ tɔm tʊzʊʊ ɖoŋ.

Politiki tɔsʊʊ laɣsɩ paɣtʊ taa lɛ, ɛlɩzɩ tɔsʊʊ tɩlɩyɛ sʊʊtu tɔbʊʊ nɛ ɛwɩlɩɣ se pʊmʊna se ɖɩkpɛlɛkɩ mbʊ ɛyaa kɛwaɣ yɔ ɛzɩ kedeŋga wɛʊ yɔ. Ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɩlɛzɩɣ ɛjaɖɛ ɛzɩ ɖɩpɩzɩɣ yaa ɖɩɩkɛ.