Alexandre Pouchkine

Pɩlɩɩna Wikipediya
Alexandre Pouchkine

Alexandre Sergueïevitch Pouchkine kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Ruusii yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa ɛyʋ yaa ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa. Ɛkɛ abalʋ weyi ɛfɛyɩ felendu kpataa yaa kaʋ yɔ. Palʋla ɖajaa sɔsɔ Alexandre Sergueïevitch Pouchkine kɛ mɩsɩkʋm fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ loɖo (6) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1799 n̄ɩŋga taa.

Sakɩyɛ yaa nabɛyɛ n̄ɔtɔŋ size pɩtɛkɛ mɩsɩkʋm fenaɣ taa ɛlɛ, agoza fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ loɖo yaa hiŋ naalɛ nɛ loɖo (26) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1799 n̄ɩŋga taa kɛ palʋla-ɩ. E-egeetiye kʋlʋlɩyɛ yaa lone ɖeɖe ndɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Mɔsɩkʊʊ.

Alexandre Pouchkine

Ɛkɛ n̄amtʋ pɩɣa ɛ-taabalaa nɛ samaɣ ŋga ɛwɛ ka-taa yɔ kɛ-sɩnda. Ɛ-pɩcatʋ taa ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kɛwɛ lɛɣtʋ siŋŋ yɔ. Ɛkɛ abalʋ weyi ɛwɛna tandaʋ ɖɔɖɔ siŋŋ yɔ. Ɛsɩba lɛlaɣ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu (10) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1837 n̄ɩŋga taa. Ɛlɛ, lalaa tɔŋ size ɛsɩba evemiye nɛɛlɛ nɛ loɖo yaa hiŋ naalɛ nɛ loɖo (26) n̄ɩŋgʋ wiye kɛnɛ kɛ pɩnaɣ kʋɖʋma ŋga ka-taa.

Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ, nɖɩ payaɣ size Saint-Pétersbourg. Ɖajaa sɔsɔ ɛnɛ, ɛwɛna pɩnzɩ hiŋ naadozo nɛ lutozo (38) mbʋ yɔɔ lɛ ɛsɩba. Ɖajaa sɔsɔ Pouchkine Ɖusi ɛjaɖɛ tɛtʋ taa tʋ ɛnɛ, ɛkɛ maɣzɩm takayasɩ kɩkalasɩ mayʋ sɔsɔ siŋŋ masɩma matʋmɩyɛ tʋ nɔɔyʋ.

Ɖajaa sɔsɔ ɛnɛ, ɛnʋ kɛna ɖɔɖɔ, koowa maɖʋ sɔsɔ siŋŋ tʋ nɔɔyɔ ɖɔɖɔ kɛ ɛ-ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɛtʋ taa peeɖe. Ɛkɛ n̄ɩnɩyʋ sɔsɔ siŋŋ tʋ nɔɔyʋ weyi ɛ-samaɣ nɛ ɛ-cɔlɔ kpɛɛ taa mba tawa-ɩ liu sɔɔndʋ fɛyɩ yɔ. Ɖɩtɛma tɩlɩʋ mbʋ size, ɛ-pɩcatʋ taa ɛkaɣ wɛ lɔŋ siŋŋ, pʋyɔɔ yɔ, nabɛyɛ tɛma-ɩ kpaɣʋ size, paa pɩkɩlɩ ɛzɩma yaa pɩɩkpaɖa ɛzɩma yɔ ɛkɛ lɩm taa kɩlɩm nɔɔyʋ yaa wayɩ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ.

Alexandre Pouchkine liidiye yɔɔ

Pʋwɛ size ɖɩtɩlɩ ɖɔɖɔ size, ɖajaa sɔsɔ Alexandre Pouchkine ɛnɛ, ɛlɩ hɔʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, kɩkɛ hɔʋ ŋgʋ kɩwɛ n̄ɩm ɛzɩ ɛyʋ ɛsa naʋʋ yɔ. Ɖajaa sɔsɔ ɛnɛ, e-ɖoo payaɣ size Nadejda Ossipovna Pouchkina. Ɛlɛ kɛ halʋ keɖewa siŋŋ tʋ nɔɔyʋ kɛ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa ɖajaa ɛnɛ ɛsɩba yɔ. Egeetiye nɖɩ payaɣ size Saint-Pétersbourg.