Albrecht Dürer

Pɩlɩɩna Wikipediya
Albrecht Dürer

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Caama
Ɛ-tʋmɩyɛ Keɖeyaɣ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Nuremberg, Caama
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Agoza fenaɣ 21 wiye, pɩnaɣ 1471
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Nuremberg, Caama
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Ɖomaɣ fenaɣ 6 wiye, pɩnaɣ 1528

Ɖajaa Albrecht Dürer kɛ Caama tʋ. Ɖajaa ɛnɛ eeyeba ɛ-ñɔsɩ cimm ɛ-ñʋʋ taa. Palʋla-ɩ agoza fenaɣ kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ kʋɖʋmʋʋ (21) ñɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1471 n̄ɩŋga taa. Palʋla-ɩ Nuremberg tɛtʋ taa.

Nuremberg tɛtʋ ńdʋ, tɩ-taa peeɖe ɖɔɖɔ ɛsɩba. Ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʋ loɖo (6) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1528 n̄ɩŋga taa. Ɛ-pɩjatʋ taa, ɛɛsɔɔlɩ anjaʋnaa lɩzʋʋ tʋmɩyɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛsɔɔlɩ ɖɔɖɔ sɩʋ kpelesi saɣʋ tʋmɩyɛ. Toovenum lɛ, Ɛsɔ yele ɖɔɖɔ nɛ ɛpɩsɩ tʋma ana a-naalɛ a-laɖʋ nɛ ɛ-taa la leleŋ siŋŋ.

Ɖajaa Albrecht Dürer kɛ ɖɔɖɔ takayaɣsɩ mayʋ nɛ kuduyiŋ sɔsɔŋ mayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛɛkɛ ɖɔɖɔ tɔlɩm ndɩ ndɩ tayʋ. Ɖajaa Albrecht kɛ ɖɔɖɔ lɩmaɣza ndɩ ndɩ lɩzɩyʋ wondu ndɩ ndɩ yɔɔ. Mbʋʋ payaɣna fransɩɩ kʋnʋŋ taa size "théoricien de l'art".

Ɖajaa Dürer kɛ ɖɔɖɔ cee siŋŋ maɣzʋʋ lɩmaɣza laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩɩ payaɣna fransɩɩ kʋnʋŋ taa se "géométrie de la perspective'. Ɖajaa Albrecht Dürer payaɣ ɖɔɖɔ se Albertus Dürer Noricus. Ɛnʋ ɖɔɖɔ payaɣ se Dürer Alemanus. Nabɛyɛ ñayaɣ-ɩ ɖɔɖɔ 'keɖeya tʋmɩyɛ laɖʋ cɩkpalʋʋ tʋ'.

Payaɣ Ɖajaa Albrecht Dürer nɛ Caama kʋnʋŋ taa size 'Albrecht Dürer der Jüngere'.

Ɖajaa Albrecht Dürer kɛ naadozo pɩɣa ɛ-caa lʋlʋʋ taa. Payaɣ ɛ-caa ɛnʋ se Albrecht Düre. Ɛ-caa ɛnʋ ɛkɛ liidiye yaa sika wendu luɖu tʋmɩyɛ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛ-kpaŋgbamʋʋ payaɣ size Anton Koberger, ɛlɛ kɛ sika yaa liidiye wondu luɖu tʋmɩyɛ laɖʋ.