Alaa al-Aswany

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Alaa Al Aswany

Weyi payaɣ se Alaa al-Aswany yɔ, palʋla-ɩ agoza fenaɣ kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ lutozo (28) ñɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1957 taa. Palʋla-ɩ Egipiti ɛjaɖɛ taa Kɛɛrɩ tɛtʋ taa. Ɖajaa Alaa al-Aswany kɛ takayɩsɩ maʋ nɛ ɛtɛ ɛkɛ kɔ laɖʋ. Ɛlakɩ kela kʋdɔmɩŋ kɔ. Kɛɛrɩ tɛtʋ taa ɛlakɩ kela kʋdɔmɩŋ kɔ ana. Kɛɛrɩ kɛŋna Egipiti ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ.

Takayɩsɩ mayʋ Alaa al-Aswany hɔʋ taa ñɩma kɛ takayɩsɩ sɩnɖaa pɩdɩɩfɛyɩ. Payaɣ ɛ-caa se Abbas al-Aswany. Ɛ-caa kɛ takayɩsɩ mayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Takayɩsɩ mayʋ Alaa al-Aswany laba ɛ-hɛkʋ taa sukuli Egipiti ɛjaɖɛ taa. Ɛlaba kela kʋdɔmɩŋ waʋ sukuli, Illinois sukuli kɩtɛzʋʋ, Chicago tɛtʋ taa, Etazuunii ɛjaɖɛ taa.

Egipiti ɛjaɖɛ taa ɛyaa mba papam Egipiti ɛjaɖɛ kewiyaɣ nɛ ɛza yɔ, paɖʋ politiki ŋgbɛyɛ naɖɩyɛ nɛ payaɣ pɛ-ŋgbɛyɛ ńɖɩ se « Kifaya » ŋgbɛyɛ. Pɛ-ŋgbɛyɛ ńɖɩ, ɖɩ-hɩɖɛ tɔbʋʋ kɔyɔ se « Pɩmaɣ ḿbʋ ». Takayɩsɩ maʋ sɔsɔ Alaa al-Aswany nɛ ɖajaa Sonallah Ibrahim paɖʋna ŋgbɛyɛ ńɖɩ.

Alaa Al-Aswany

Politiki ŋgbɛyɛ ńɖɩ, ɖɩlʋkɩ se pɔtɔ caca nɛ palɩzɩ Egipiti ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ kɩfalʋʋ. Ŋgbɛyɛ ńɖɩ ɖɩlʋkɩ se mulum nabʋyʋ ɛtaawɛɛ caca ŋgʋ pɔtɔʋ yɔ kɩ-taa. Pɩfɛyɩ se pakpa nɔɔyʋ nɛ ɖoŋ se ɛtɔ kañidaa weyi ɛtɔsɔɔlɩ yɔ. Pʋwɛɛ se paa weyi lɛ, ɛwɛɛ ɛ-tɩ yɔɔ nɛ ɛtɔ caca ŋ́gʋ nɛ ɛlɩzɩ kañɩdaa weyi ɛsɔɔlaa se ɛkɛ Egipiti ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ yɔ.

Takayɩsɩ mayʋ sɔsɔ Alaa al-Aswany takayɩsɩ ndɩ ndɩ nzɩ ɛmaa yɔ, sɩ-taa lɛ, takayaɣ ŋga ɛyaa se « L’Immeuble Yacoubian » yɔ, ka-taa tɔm siɣdi Aarabʋ waa ɛjɛya taa ɛyaa pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩnaɣ 2002 taa ɛ-takayaɣ ŋ́ga kalɩwa. Ka-taa tɔm wɛ yuŋ ɖenɖe yɔ yebina nɛ patɩŋ pɛɖɛzɩ-tʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ nɛɛlɛ (20) taa, halɩ pɩɖɛɛ pʋ-yɔɔ.