Agatha Christie

Pɩlɩɩna Wikipediya
Agatha Christie
Agatha Christie.png
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Aŋgiletɛɛrɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Takayɩsɩ mayʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ
Agatha Christie's signature.png

Ɖoɖoo Agatha Christie kɛ paɖana yau hɩɖɛ yaa sɛna hɩɖɛ size Agatha Mary Clarissa Miller. Ɖoɖoo sɔsɔ Agatha Mary Clarissa Miller ɛnɛ, ɛkɛ halʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ kɛ ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Halʋ sɔsɔ Agatha Christie ɛnɛ, ɛkɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Ɛnglɩsɩ yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa ɛyʋ yaa ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa. Ɛ-pɩcatʋ taa ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kɛwɛ lɛɣtʋ siŋŋ yɔ.

Palʋla ɖoɖoo sɔsɔ Agatha Christie ɛnʋ kɛ salaŋ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1890 n̄ɩŋga taa. Sakɩyɛ yaa ɖeɖe tɔm mayaa tatɩmlɩ keekee kɛ ɖoɖoo ɛnɛ e-egeetiye e-lone kʋlʋlɩyɛ yaa ɖenɖe palʋla-ɩ yɔ. Ɛkɛ n̄amtʋ pɩɣa ɛ-taabalaa nɛ samaɣ ŋga ɛwɛ ka-taa yɔ kɔ-cɔlɔ.

Hotel Pera Palace - Istanbul: ɖende ɛmaɣ ɛ-tɛ takayaɣ "Murder on the Orient Express"

Ɛkɛ halʋ weyi ɛfɛyɩ felendu kpataa yaa kaʋ yɔ kɛ ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Ɖoɖoo sɔsɔ Agatha Mary Clarissa Miller ɛnɛ, ɛsɩba kɔlaɣ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ naalɛ (12) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1976 n̄ɩŋga taa. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ, sakɩyɛ tatɩlɩ ɖɩ. Ɛsɩkaɣ lɛ, ɛɛwɛna pɩnzɩ hiŋ lʋbɛ nɛ pɩtɩnɩ pʋ yɔ pɩnzɩ loɖo (76) kɛ mbʋ yɔ.

Ɖoɖoo sɔsɔ Agatha Mary kɛna maɣzɩm takayasɩ kɩkalasɩ mayʋ sɔsɔtʋ nɔɔyʋ kɛ Inglɩsɩ ɛ-ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Ɛkɛ halʋ sɔsɔ siŋŋ weyi ɛkɛ halʋ masɩma matʋmɩyɛ yɔ. Ɖoɖoo ɛnɛ, ɛkɛ halʋ weyi sakɩyɛ tɔŋ size ɛkɛ takayasɩ sɩmʋyʋ yɔ. Halʋ ɛnɛ, ɛkɛ halʋ mɛ-ɛsa kʋlaa yaa mɛ-ɛsa cɛba tʋ nɔɔyʋ siŋŋ.

St Martins Theatre, London 2009

Ɖoɖoo Agatha Christie kɛ maɣzɩm takayasɩ kɩkalasɩ mayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Halʋ sɔsɔ ɛnɛ, ɛma maɣzɩm takayasɩ kɩkalasɩ sakɩyɛ pɩlɩɩna ɖiu ɖiu caɣʋʋ paɣtʋ yɔɔ cɔnayaa tʋmɩyɛ laɖaaa yɔɔ. Patɩla ɖoɖoo Agatha Mary ɛnɛ ajɛɛ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa.

Ɛkɛ n̄ɩnɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ, nɛ ɛkɛ ɛyʋ weyi patawa-ɩ liu sɔɔndʋ fɛyɩ yɔ. Ɖoɖoo ɛnɛ, ɛ-tʋmɩyɛ laba sakɩyɛ leleŋ siŋŋ ɖɔɖɔ ɛzɩ sɔsaɣ panɛ ɖɔɖɔ yɔ : ɖajaa Hercule Poirot nɛ ɖoɖoo Miss Marple. Ɖoɖoo Agatha Christie takayasɩ kɩkalasɩ nasɩyɛ kɔyɔ : Le Crime de l'Orient-Express, nɛ Dix petits nègres, nɛ Mort sur le Nil ɖɔɖɔ, nɛ pɩtasɩna Le Train de 16h50.